Pamiętajmy o prawidłowej segregacji odpadów

Udostępnij

Przypominamy mieszkańcom Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. 

                                                  

 

 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski  segregacji podlegają następujące frakcje odpadów: tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, papier i tektura oraz odpady zielone.

 

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane ww. frakcji odpadów zwiększa ilość odpadów zmieszanych, co powoduje znaczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ponoszonych przez Gminę, a w konsekwencji przez samych mieszkańców.  

 

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy, jako Gmina, zobowiązani ograniczyć do  16 lipca 2020 r., do nie więcej niż 35% wagowo, całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Natomiast do dnia 31 grudnia 2020 r. jesteśmy zobowiązani osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo.

 

Jedynym sposobem aby wypełnić te zobowiązania jest prawidłowa segregacja odpadów „u źródła”, czyli w Państwa gospodarstwach domowych. W przypadku braku osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów, na Gminę zostanie nałożona wysoka kara finansowana. Nie przestrzeganie zasad segregacji  odpadów może w konsekwencji skutkować zwiększeniem stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

W celu prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka informacyjna, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.kozminwlkp.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”  ULOTKA 1ULOTKA 2 . Przypominamy również o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.

 

 

Data publikacji

4.08.2017r.

Tekst: Agnieszka Radwańska, UMiG