Zapraszamy na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

Zapraszamy na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 26 października 2017r., o godz. 1530 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul.Przyjemskich 9.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,
b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031,
c)      przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”,
d)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e)      uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,
f)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sapieżynie dla działki o nr ewid. 12/10,
g)      przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
h)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stara Obra.

6.        Informacja:
a)      Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
b)      Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

7.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.        Wolne głosy i wnioski

 

Data publikacji

20.10.2017 r.