Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Udostępnij

Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. PRIORYTET 2.   –   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działanie 2.1 Sport PRIORYTET 6. – pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działanie 6.1. Usługi opiekuńcze. Ogłoszenie o konkursie