Zapraszamy na XLI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na XLI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się  9 lutego 2018r., o  godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XL sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2017r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2018.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

b)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 roku,

c)      przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie  miasta Koźmin Wielkopolski,

d)     regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

e)      regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

f)       projektu wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

g)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Biały Dwór, Czarny Sad, Gałązki, Gościejew, Józefów, Ludwinów, Nowa Obra, Orla, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Wałków, Wrotków, Orlinka.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8.        Zakończenie obrad XLI sesji.

 

Data publikacji

2.02.2018r.