Zapraszamy na sesję absolutoryjną

Udostępnij

Zapraszamy na XLV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się  29 maja o godz. 15.00 przy ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII i XLIV sesji.
3. Sprawozdanie z przetargów.
4. Interpelacje radnych.
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2017 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:
a)      zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz
z informacją o stanie mienia,
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,
c)      dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),
d)     zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
e)      dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),
f)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2017 rok,
g)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
h)      przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
i)        głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,
b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031,
c)      uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,
d)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie geodezyjnym Stara Obra,
e)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie geodezyjnym Wałków,
f)       przystąpienia do sporządzenia zmiany “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym”,
g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staniew,
h)      zbycia nieruchomości gruntowych.
7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.

2018-05-25