Gmina podpisała umowy na remont świetlic wiejskich

Udostępnij

7 czerwca burmistrz Maciej Bratborski i skarbnik Andrzej Serek podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego trzy umowy o przyznanie pomocy na łączną kwotę 546 809 zł dla następujących projektów: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie – zwiększenie efektywności energetycznej budynku”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni – zwiększenie efektywności energetycznej budynku”. Kwota dofinansowania stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostałą kwotę gmina dołoży z własnego budżetu.

 

 

 

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni” – zwiększenie efektywności energetycznej budynku” dotyczy przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej i będzie miała ogólnodostępny lub niekomercyjny charakter oraz służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu poprawę warunków środowiskowych spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz szersze włączenie społeczności poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Cegielni.

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie” operacja polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską z zapleczem sanitarnym i kuchennym. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększy się efektywność energetyczna budynku. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji. Rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Operacja dotyczy przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej i będzie miała ogólnodostępny lub niekomercyjny charakter oraz służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Celem operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest poprawa warunków środowiskowych spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz szersze włączenie społeczności poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w Czarnym Sadzie.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie – zwiększenie efektywności energetycznej budynku” dotyczy przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej i będzie miała ogólnodostępny lub niekomercyjny charakter oraz służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Zrealizowany projekt umożliwi mieszkańcom częstsze spędzanie wolnego czasu wśród lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków termicznych. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększy się efektywność energetyczna budynku.
Celem operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest poprawa warunków środowiskowych spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz szersze włączenie włączenie społeczności poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wyrębinie.