Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działającymi na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

 

 

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 09 października 2018r.

Czas zakończenia konsultacji: 17 października 2018r.

Forma konsultacji: wyrażanie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną. Opinie i uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub przekazywać drogą elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Program został  zamieszony w Biuletynie Informacji Publicznej czytaj  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

2018-10-02