Po sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

28 września Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031.

 

 

 

Podczas sesji radny Karol Jankowiak złożył interpelację w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Poznańskiej i Kosynierów. Dwie interpelacje skierował do burmistrza radny Marek Krzyżanowski. Obie dotyczyły zabezpieczenia środków w budżecie gminy na budowę i remont dróg gminnych w Czarnym Sadzie i Dębiogórze.

Radni dokonali zmian w  tegorocznym budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Wyrazili również zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej w Starej Obrze.

 

Rada Miejska wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski oraz zmiany w szczegółowym sposobie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji  odpadów  oraz indywidualnej organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.

Radni uchwalili, że od 1 stycznia 2019 r. mieszkańcy gminy Koźmin Wielkopolski do worka brązowego będą mogli wrzucać oprócz, dotychczasowo gromadzonej skoszonej trawy, liści, chwastów, drobnych gałęzi, zwiędłych kwiatów, także odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia z wyjątkiem kości zwierząt.

Również od nowego roku – w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odpady popiołu i żużlu z palenisk domowych. Odbiór tej frakcji będzie miał charakter sezonowy tj. od października do kwietnia – raz na dwa tygodnie. W pozostałym okresie odpady popiołu i żużlu będą odbierane łącznie z odpadami zmieszanymi.
Wprowadzona zbiórka odpadów popiołu i żużlu ma na celu ograniczenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych na instalację, a tym samym obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych oraz podniesienie jakość segregacji odpadów na terenie gminy.

 

 

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2018 r.

Tekst i foto: UMiG

2018-10-02