Gmina wybuduje Punkt Selektywnego Zbierania Opadów KOmunalnych

Udostępnij

1 lutego Gmina Koźmin Wielkopolski podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie.” w ramach Osi Priorytetowej 4 “Środowisko”, Działanie 4.5 “Gospodarka odpadami”, Poddziałanie 4.2.1. “Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” z WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 887 765,56 zł. Wydatki kwalifikowane wynoszą 714 537,63zł.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała gminie Koźmin Wielkopolski dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 607 356,98 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy), a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym będzie można oddać selektywnie zbierane odpady. Mieszkańcy gminy będą prowadzić selekcję wytworzonych przez siebie odpadów (tzw. segregacja odpadów „u źródła”) celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów). Wydzielone frakcje odpadów będą dostarczać do odpowiednich kontenerów, pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie PSZOK. Pozostałe odpady komunalne będą odbierane od mieszkańca zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez upoważnione do tego celu podmioty. Odpady dostarczone na teren punktu, będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania, w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. Poprzez realizację projektu poprawi się sytuacja społeczno-gospodarcza w gminie Koźmin Wielkopolski a sama Gmina stanie się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i życia.
W ramach projektu przewidziano dodatkowe działania z zakresu edukacji, skierowane do mieszkańców objętych projektem.
Poza podstawową funkcją PSZOK (selektywne zbieranie odpadów komunalnych) w wersji planowanej przez Zamawiającego
ma także pełnić następujące funkcje:
1) informacyjno-edukacyjną,

2) ponownego wykorzystania odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.

 

2019-02-08

Tekst: M.Wojtczak, UMiG