Sesja absolutoryjna

Udostępnij

Zapraszamy na IX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 18 czerwca 2019r. o godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) debata:

· radnych

· mieszkańców gminy

b) głosowanie uchwały.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2018 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

g) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

h) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

i) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) emisji obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

d) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

e) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad IX sesji.