Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Staniewie

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonej w Staniewie zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr KZ1R/00029788/0 :

Staniew działka nr 411/1 o pow. 0,0938 ha zapisana w Kw KZ1R/00029788/0

Przedmiotowa działka stanowiła w przeszłości fragment drogi gminnej, na dzień dzisiejszy stanowi zakrzewiony nieużytek. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów w symbolu dr.

Cena wywoławcza nieruchomości 12.250,00 zł brutto
słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100

Wykazana do sprzedaży nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 16 września 2019 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 (Sala Sesyjna w budynku od ul. Przyjemskich).

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek przyległych nr 410, 433 i 434 położonych w Staniewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.200,00 zł słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100, najpóźniej do dnia 12 września 2019 r. na konto Urzędu MiG Koźmin Wlkp. w PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.
Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7219351w godzinach pracy Urzędu.

Koźmin Wlkp. dnia 09.08.2019 r.