Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Udostępnij


Zapraszamy na XII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 sierpnia 2019r., o godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołów z IX, X i XI sesji.
3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
na lata 2019-2031,
c) pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku na zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych,
d) likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
w Koźminie Wielkopolskim,
e) wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,
f) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,
g) nadania nazwy drodze wewnętrznej,
h) nadania nazwy ulicy,
i) zbycia nieruchomości lokalowej,

6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.Wolne głosy i wnioski.