Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 30 października 2019r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 3. Sprawozdanie z przetargów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowa Obra,
  • zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,
  • nabycia nieruchomości,
  • zbycia nieruchomości.
 6. Informacja: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad XIV sesji.