Zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 26 listopada 2019r., godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

5.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.Wolne głosy i wnioski.

7.Zakończenie obrad XVI sesji.