ZMIANA INDYWIDUALNYCH NUMERÓW KONT DO WPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Udostępnij

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że od dnia 1.01.2020 r. ulegają zmianie indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłaty dokonane na dotychczasowe konta indywidualne zostaną przeksięgowane na nowe konto.
Informacja o nowym numerze rachunku bankowego będzie do Państwa sukcesywnie przesyłana listownie, do czasu otrzymania informacji o nowym numerze konta wpłat proszę dokonywać na dotychczasowy numer konta.
Nowy numer rachunku bankowego można też otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 4. Numerów nowych rachunków bankowych nie podajemy telefonicznie.

W tytule przelewu dot. w/w opłaty należy wpisywać: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ……………” oraz wskazać adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację.

Indywidualny rachunek bankowy jest różny od numeru konta bankowego dotyczącego płatności związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 62 72 19 346, 62 72 19 321, 62 72 19 353.

PRZYPOMINAMY
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny, przypisany do danej nieruchomości numer rachunku bankowego , gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – biuro nr 4. Kasa czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30.

Opłatę należy wnosić bez wezwania, z góry, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego (np. za styczeń 2020 do 15 stycznia 2020, za luty 2020 do 15 lutego 2020).

Opłaty nie uiszczone w wyznaczonym terminie będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Tekst: Dominika Wielebska, UMiG