Deratyzacja

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zwraca się do właścicieli, posiadaczy, zarządców, użytkowników oraz najemców nieruchomości z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o przeprowadzenie deratyzacji. Prośba spowodowana jest zgłoszeniami, jakie w ostatnim czasie wpływają do Urzędu. Najwięcej sygnałów o gryzoniach pochodzi od mieszkańców „starszej” części miasta, więc szczególnie osoby z tego rejonu proszone są o podjęcie działań.

Sugerujemy, aby:

  • deratyzację przeprowadzić we wszystkich nieruchomościach /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./.
  • wyłożyć trutkę (preparaty przeznaczone do zwalczania gryzoni), bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości,
  • usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpady żywieniowe, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
  • dokonać w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.).

W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny.

Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych. Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

Przypominamy, że przeprowadzanie deratyzacji jest obowiązkiem właściciela, posiadacza, zarządcy, użytkownika oraz najemcy nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.) „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;”.

Przeprowadzenie obowiązkowej powszechnej deratyzacji planowane jest w maju br.