Decyzje wymiarowe na 2020 rok

Udostępnij

Informujemy podatników, że z dniem 1 stycznia 2020 r. decyzje wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego będą sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i zamiast podpisu własnoręcznego zawierać będą stosowny nadruk z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania (art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.).
Ponadto, decyzje wydawane na małżonków, którzy są jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości, wystawiane będą w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdego z małżonków, a ustalony w każdej z nich podatek dotyczy całej nieruchomości.
Analogiczna sytuacja dotyczy przypadków, gdy nieruchomość pozostaje we współposiadaniu więcej niż dwóch osób.

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku.
Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe, powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji za nieruchomość będącą we współwłasności, podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie (art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz.1170 ze zm.).
Zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że pozostali współwłaściciele nie są zobowiązani do uiszczenia podatku.

Tekst: Bogumiła Drabik, Patrycja Pietrala, UMiG