Po XIX sesji Rady Miejskiej

Udostępnij

25 lutego odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej, podczas której radni udzielili pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Skarbnika Gminy sprawozdania z przeprowadzonych przetargów w okresie od 24 grudnia 219 do 19 lutego 2020 r. W tym czasie urząd przeprowadził dwa przetargi na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i na przebudowę ulicy Kościelnej. W przetargu na odbiór odpadów komunalnych ofertę złożyła tylko jedna firma F.U.H. EKO KAR Sp. z o.o. Sp.k. z ceną ofertową 2 724 427,44 zł. W przetargu na przebudowę ul. Kościelnej wpłynęły 4 oferty.


W punkcie interpelacje radny Karol Jankowiak skierował do Burmistrza Koźmina Wielkopolskiego trzy interpelacje w sprawie: dobudowy odcinka chodnika w okolicach przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z Bernardyńską i z Kosynierów, zwiększenia liczby miejsc parkingowych w okolicach szpitala przy ulicy Stęszewskiego oraz modernizacji i dobudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Cieszyńskiego. Do przedstawionych interpelacji odniósł się burmistrz Maciej Bratborski, który zapewnił, że w sprawie miejsc parkingowych przy ul. Stęszewskiego gmina podjęła już pewne działania, natomiast na temat modernizacji oświetlenia i dobudowy chodników przy drogach powiatowych burmistrz przeprowadzi rozmowy ze Starostą Krotoszyńskim i Spółką Oświetlenie Uliczne.
Radni przyjęli dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego. Jedna dotyczyła wsparcia z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski kwotą 387.500,00 złotych inwestycji powiatowej pn. „Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wielkopolskim wraz z robotami mostowymi.” Druga dotyczyła dofinansowania wspólnej realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016 – 2032” do kwoty 40.000 zł.
Ponadto radni dokonali zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwalili wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Koźmin Wielkopolski.

Przewodniczący komisji Rady odczytali sprawozdania z prac komisji w 2018 i 2019 r., a także przedstawili plany pracy na bieżący rok.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG