Debata nad Raportem o stanie Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2019

Udostępnij

23 czerwca 2020 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku.
Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2019

Tekst: Irena Maroszek, Sekretarz Gminy