XX sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

Informujemy, że XX sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 23 czerwca 2020 r., godz. 15.00 w Gminnym Zespole Instytucji Kultury przy ul. Floriańskej 18a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
  3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) debata

· radnych

· mieszkańców gminy

b) głosowanie uchwały.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2019 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,

g) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

h) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

i) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2020-2031,

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 r.,

d) określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski dla spółki wodnej,

e) zawieszenia stosowania Uchwały Nr VIII.47.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rocznych dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

f) Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

g) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. “Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego!” nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0086/19,

h) utworzenia Klubu Malucha w Koźminie Wielkopolskim i nadania statutu,

i) obciążenia nieruchomości (2 projekty uchwał),

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1757/1 położonej przy ul. Stanisława Staszica w Koźminie Wielkopolskim,

k) nabycia nieruchomości (2 projekty uchwał),

l) zbycia nieruchomości gruntowej.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.Wolne głosy i wnioski.

10.Zakończenie obrad XX sesji.