2020sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Radni jednogłośnie „za” absolutorium dla burmistrza

Udostępnij

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium i wyrazili wotum zaufania dla burmistrza Macieja Bratborskiego. Sesja absolutoryjna odbyła się, 23 czerwca, wyjątkowo ze względu na COVID 19, w ośrodku kultury przy ul. Floriańskiej.

Zanim jednak radni zajęli się pakietem przygotowanych na sesję dokumentów, przewodniczący Justyn Zaradniak poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie, zasłużonych koźminian: śp. Ks. Prałata Marka Spychałę i śp. Sewerynę Ambroszkiewicz.

2020sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
Procedura absolutoryjna jest bardzo żmudna i skomplikowana.

Od kilku lat przez udzieleniem absolutorium radni rozpatrują Raport o stanie gminy i podejmują uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi. Koźmińscy radni nie mieli uwag do Raportu o stanie gminy za rok 2019 i jednogłośne udzielili wotum zaufania Maciejowi Bratborskiemu.

2020sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
Maciej Bratborski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

Podobnie było z absolutorium za realizację budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w 2019 r. W kilku zdaniach Maciej Bratborski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. Dochody zostały wykonane w wysokości 63.477.878,33 zł, wydatki wykonane w wysokości – 65.261.116,93 zł. W 2019 r. gmina zaciągnęła 4 mln zł kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, spłaciła – 3.465.903,72 zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 15.477.494,34zł. Zadania inwestycyjne, zaplanowane na 2019 r. zostały prawie w całości zrealizowane i przeznaczono na nie 6.782.783,70 zł. Nie udało się wyremontować ulicy Towarowej w Koźminie Wlkp. ze względu na przeszkody formalno – prawne. Burmistrz przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu, a przewodniczący komisji rewizyjnej Marcin Borowczyk zawnioskował o udzielenie burmistrzowi absolutorium. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie.

Burmistrz Maciej Bratborski podziękował radnym za współpracę i zaangażowanie w realizację budżetu, który w ciągu roku był aż 24 razy poddawany korektom. Słowa podziękowania włodarz skierował także pod adresem: Zastępcy Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, a także pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Ponieważ przerwa między sesjami była bardzo długa lista uchwał do podjęcia przez radnych również była długa.

Najwięcej emocji wśród radnych wzbudziła uchwała w sprawie zawieszenia przyznawania nagród rocznych dla uzdolnionych uczniów do czasu zakończenia epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 . Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, iż że względu na epidemię nie wszyscy uczniowie mają możliwość wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami. Od połowy marca zajęcia w szkołach były zawieszone, a nauczanie było prowadzone w trybie zdalnym. Nie odbywały się również konkursy i olimpiady. Trudno w tak specyficznych warunkach wyróżniać uczniów stypendiami za osiągnięcia i wyniki w nauce. Zawieszenie wypłat stypendiów, może być, zdaniem burmistrza, okazją do przeanalizowania regulaminu przyznawania nagród uzdolnionym uczniom, aby w przyszłości gminny program wsparcia dla uzdolnionej młodzieży funkcjonował bez zarzutu. Ostatecznie rada podjęła uchwałę o zawieszeniu wypłat stypendiów, większością głosów. 10 radnych było za, 3 – przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Teks i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG