Wiceburmistrz na XXII sesji Eady Miejskiej

Po XXII sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

29 września odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w sali sesyjnej przy ul. Przyjemskich. W pakiecie uchwał, nad którymi pochylili się radni znalazły się m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, zaciągnięcia przez gminę 2,5 mln zł pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz wyrażenia woli przystąpienia do Porozumienia Międzygminnego w zakresie prowadzenia wspólnej gospodarki śmieciowej.

Na początku sesji skarbnik Andrzej Serek poinformował radnych, że w okresie międzysesyjnym urząd ogłosił dwa przetargi na przebudowę dróg gminnych: w Pogorzałkach Wielkich i Dębówiec – Wyrębin.

W punkcie interpelacje, głos zabrał radny Sławomir Patryniak, który zawnioskował o uwzględnienie w planach budżetowych na przyszły rok inwestycji budowy chodnika przy ul. Koźmińskiej w Starej Obrze.

Radny Sławomir Patryniak na XXII sesji Rady Miejskiej

Kolejnym punktem obrad była ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 za I półrocze 2020r. Sprawozdanie omówił wiceburmistrz Jarosław Ratajczak, a rada przyjęła je jednogłośnie, bez zastrzeżeń.

W pakiecie uchwał poddanych pod głosowanie znalazła się m.in. uchwała wprowadzająca zmiany w budżecie miasta i gminy na rok bieżący. Po stronie dochodów gminy wprowadzono m.in. dotację pozyskaną na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 112.500 zł, a także dotację, która wpłynęła na konto gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID 19 w wysokości 1 019 729 zł. W wydatkach gminy zabezpieczono środki na projekt budowy centrum opiekuńczo – mieszkaniowego i remont pieców gazowych w SP NR 3.
Jednogłośnie radni przyjęli Strategię Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019 –2035. To kompleksowy dokument zawierający analizę możliwych i planowanych działań jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Opracowanie dokumentu było finansowane ze środków zewnętrznych.

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie 2,5 mln zł pożyczki JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na modernizację budynku dawnego internatu przy ul. Boreckiej.

Podjęto także uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” oraz zawarcia Porozumienia. Intencją tej uchwały jest przystąpienie gminy Koźmin Wielkopolski do Porozumienia Międzygminnego, a co za tym idzie w przyszłości zagospodarowywanie odpadów komunalnych z naszej gminy przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie. Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie: rozpoznania petycji petycji mieszkańców wsi Wyrębin oraz Dębowiec dotyczącej budowy chlewni oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w Sapieżynie i Starej Obrze.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG