http://kozminwlkp.pl/2020/11/10/wazna-informacja-dla-rolnikow-dotyczaca-powszechnego-spisu-rolnego/

Rolniku przygotuj się do spisu

Udostępnij

Od 1 września do 30 listopada 2020 roku w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.

Udział w nim jest obowiązkowy. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis internetowy, który jest podstawową metodą spisu. Dokonuje się go za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://psr2020.spis.gov.pl.
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, 61 27 98 323, 571 508 035, 571 508 036,

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • bezpośrednio, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Powszechny Spis Rolny obejmuje dane z zakresu powierzchni gruntów, zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów i aktywności ekonomicznej.

Rolniku!!!
w trosce o Twój cenny czas, proszę przygotuj dane wskazane w dalszej części ogłoszenia, by spis mógł odbyć się szybko i sprawnie.Zakres

1/ POWIERZCHNIA GRUNTÓW ogółem (stan na 01.06.2020r.) własność, dzierżawa w tym powierzchnia:

 • użytków rolnych (powierzchnia zajęta pod zasiewy, łąki, sady, grunty ugorowane, ogrody przydomowe (uprawa warzyw i owoców na własne potrzeby), szklarnie, tunele foliowe;
 • lasów i gruntów leśnych;
 • pozostałych gruntów (powierzchnia zajęta pod zabudowę, podwórza, trawniki i ogrody ozdobne, nieużytki, rowy melioracyjne, grunty nieużytkowane rolniczo),

2/ ZASIEWY i ich powierzchnia (stan na 01.06.2020)

 • nazwa uprawy, rodzaj i przeznaczenie np. pszenica ozima na ziarno, rzepak na ziarno, kukurydza na ziarno lub kiszonkę;
 • powierzchnia uprawianych ziół i przypraw;
 • powierzchnia uprawianych kwiatów i roślin ozdobnych;
 • powierzchnia uprawianych warzyw;
 • powierzchnia uprawy truskawek;
 • powierzchnia międzyplonów (poplonów)

3/ ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – ilość sztuk (stan na 01.06.2020r.)

 • pogłowie bydła (ogółem oraz podział na byczki poniżej 1 roku oraz 1-2 lata, jałówki poniżej 1 roku oraz 1-2 lata, powyżej 2 lat, krowy mleczne, samce 2 lata i więcej);
 • pogłowie świń (ogółem oraz podział na prosięta do 20 kg, warchlaki 20-50 kg, knury rozpłodowe, lochy (prośne i pozostałe), tuczniki;
 • system utrzymywania zwierząt – obora ściołowa, bezściołowa (wolnostanowiskowa, uwięziowa), poza budynkiem, ilość stanowisk dla krów, chlewnia z podłogą rusztową, częściowo rusztową, podłoga lita z płytką ściółką lub głęboką, poza budynkiem, ilość stanowisk dla loch, pozostałych świń;
 • pogłowie owiec;
 • pogłowie kóz (ogółem, samic 1 rok i więcej, pozostałych kóz);
 • pogłowie drobiu (ogółem, brojlerów kurzych, niosek kurzych do produkcji jaj konsumpcyjnych, niosek kurzych do produkcji jaj wylęgowych, indyków, gęsi, kaczek, drobiu pozostałego) oraz system ich utrzymania (system klatkowy, wolnowybiegowy, głęboka ściółka);
 • pogłowie innych zwierząt (koni, królików, zwierząt futerkowych, pszczół)

4/ NAWOZY – stosowane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r. w dt (dt = 100 kg), m3, tonach

 • stosowane nawozy mineralne (z podziałem na azotowe, fosforowe, potasowe, wieloskładnikowe – jaka zawartość % głównego składnika, w dt, na jaką powierzchnię);
 • stosowane nawozy wapniowe, wapniowo-magnezowe (w dt);
 • stosowane nawozy naturalne (obornik, pomiot ptasi, gnojówkę, gnojowicę (w dt /m3, na jaką powierzchnię);
 • sposoby (w %) nawożenia nawozem naturalnym: rozrzutowo (z przyoraniem, bez przyorania), pasmowo (wężami wleczonymi, rozlewacz z redlicami lub płozami), doglebowo (dozowanie płytkie lub głębokie);
 • sposoby (w %) przechowywania nawozów naturalnych: pryzma (z płytą obornikową lub bez), pryzma kompostowa, pod podłogą rusztową, na głębokiej ściółce, w zbiorniku (odkrytym, z przepuszczalnym odkryciem, z nieprzepuszczalnym odkryciem), inne;
 • ile miesięcy był przechowywany nawóz naturalny

5/ OCHRONA ROŚLIN – środki stosowane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • ilość zabiegów wykonanych środkami roślin na poszczególne uprawy (zboża, warzywa, sady, uprawy trwałe, powierzchnie magazynowe);
 • czy na 01.06.2020r. w gospodarstwie znajdowały się urządzenia do zabiegów ochrony roślin inne niż opryskiwacze polowe i sadownicze (np. zaprawiarki do nasion, opryskiwacze ręczne, plecakowe, taczkowe, inny sprzęt specjalistyczny do zabiegów ochrony roślin ,w tym w szklarniach i tunelach – podać ilość);

6/ BUDYNKI GOSPODARSKIE – wykorzystywane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • ilość i powierzchnia w m2 obór, chlewni, kurników specjalistycznych;
 • ilość i pojemność w tonach silosów zbożowych, paszowych, sortowni, przechowalni i chłodni, kopców ziemnych i technicznych z napowietrzeniem;
 • ilość i pojemność w m3 silosów na kiszonki i stodół

7/ CIĄGNIKI, MASZYNY, URZĄDZENIA ROLNICZEna dzień 01.06.2020r.

 • ilość i moc silnika ciągników, ładowarek teleskopowych;
 • ilość maszyn i urządzeń: kombajnów (zbożowych, buraczanych, ziemniaczanych, do zbioru owoców), silosokombajnów, kopaczek i sadzarek do ziemniaków, przyczep i pras zbierających, siewników, agregatów uprawowych, opryskiwaczy (polowych, sadowniczych), rozsiewaczy nawozu i wapna, rozrzutników, wozów asenizacyjnych, kosiarek polowych, ładowaczy chwytakowych i czołowych, zautomatyzowanych robotów udojowych, maszyn wykorzystujących sygnał GPS

8/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA z okresu ostatnich 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • czy była prowadzona sprzedaż własnych produktów rolnych;
 • czy była prowadzona inna niż rolnicza działalność zarobkowa bezpośrednio związana z gospodarstwem tzn. wykorzystywane były zasoby gospodarstwa tj. ziemia, siła robocza, budynki, maszyny, wytworzone produkty (np. agroturystyka, rękodzieło, przetwórstwo produktów rolnych, produkcja na rynek biogazu i biopaliw, energii elektrycznej, przetwarzanie surowego drewna w gospodarstwie, sprzedaż ślimaków);
 • jaki był % udział przychodów z wyżej opisanej działalności w ogólnej wartości sprzedaży produkcji gospodarstwa rolnego.

9/ STRUKTURA DOCHODÓW – dane z 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • procentowy udział w łącznych dochodach gospodarstwa domowego (dochody gospodarstwa domowego to suma dochodów z działalności rolniczej, prowadzenia na własny rachunek działalności pozarolniczej oraz dochody wszystkich osób (spokrewnionych i niespokrewnionych) zamieszkujących razem z użytkownikiem gospodarstwa i z nim się utrzymujących np. dochody z pracy najemnej, z dzierżawy, emerytur i rent, zasiłków, alimentów, stypendia, 500+);
 • z działalności rolniczej (w tym np. dopłaty, płatności dla młodych rolników, PROW);
 • z prowadzenia na własny rachunek pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z gospodarstwem rolnym (dochody z agroturystyki, przetwórstwo produktów rolnych, rękodzieło) i nie związanej z gospodarstwem rolnym (np. prowadzenie zakładu fryzjerskiego przez członka rodziny);
 • z prowadzenia działalności poza gospodarstwem rolnym (np. wolne zawody, firmy remontowe itp.)

10/ AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

 • informacje o osobach pracujących przy produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszonych przez nich nakładach pracy.