Burmistrz zaprasza ngo do konsultacji programu współpracy na 2021

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski.

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 04 listopada 2020r.

Czas zakończenia konsultacji: 11 listopada 2020r.

Forma konsultacji: wyrażanie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną. Opinie i uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub przekazywać drogą elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Program został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Tekst: Monika Wojtczak, UMiG