Termin i porządek XXV sesji

Udostępnij

29 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w Gminnym Zespole Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Floriańskiej 18 a.

Porządek obrad:

Otwarcie.

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

Interpelacje i zapytania radnych.

Przyjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2020-2031,
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2031,
 • budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021:

· odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

· odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

· przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO

· odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

· przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych

· odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu

· przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

· dyskusja nad projektem budżetu

· głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

· głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

· głosowanie uchwały.

 • pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2021 roku,
 • zasad obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski,
 • uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”,
 • ustalania maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Koźminie Wielkopolskim,
 • planu nadzoru nad Klubem Malucha w Koźminie Wielkopolskim,
 • przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego realizacji niektórych spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych oraz niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Koźmin Wielkopolski w 2021 r.,
 • przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do spółki „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”,
 • określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035,
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2027.
 • wyznaczenia aglomeracji Koźmin Wielkopolski

Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad XXV sesji.

Zachęcamy do oglądania transmisji z obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim http://www.bip.kozminwlkp.pl/p,72,transmisje-z-sesji-rady-miejskiej

Tekst: UMiG