Pomieszczenia Klubu Malucha przy ul.Klasztornej w Koźminie Wielkoposkim.

Maluchy mają swój klub

Udostępnij

4 stycznia rozpoczął działalność Klub Malucha przy ul. Klasztornej w Koźminie Wielkopolskim. Obecnie uczęszcza do niego 26 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. Na utworzenie i działalność klubu gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 463 449,32 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Klub Malucha sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Kadrę placówki tworzą: kierownik, 5 opiekunek dziecięcych, 2 woźne oddziałowe i woźny.

Pracownice Klubu Malucha

W naszym klubie utworzyliśmy dwa oddziały – Kotki i Myszki. Dzieci zostały przydzielone do tych oddziałów według kryterium wieku. W placówce będziemy realizować program dydaktyczno – wychowawczy, a ponadto dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z arteterapii oraz w zabawach z językiem angielskim.

– mówi kierownik Milena Skowron – Piechowiak.

Ponieważ Klub Malucha jest finansowany z projektu unijnego, do końca realizacji projektu tj. do grudnia 2022 r. rodzice nie będą ponosić kosztów opieki nad dzieckiem. Finansują jedynie koszt wyżywienia dziecka. Na dziś w Klubie Malucha pozostają jeszcze 4 wolne miejsca.

Na utworzenie i działalność gmina uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego”.

Projekt jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 1 606 009,32 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 463 449,32 zł

Foto: Klub Malucha,

Tekst: UMiG, Klub Malucha