2020sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

XXVI sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

22 lutego o godz.15.15 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w Gminnym Zespole Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim, przy ul. Floriańskej 18 a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2020 r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2021.
  5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021,

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2031,

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,

Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

powierzenia spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Koźmin Wielkopolski dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

zmiany uchwały Nr XIII.76.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim na lata 2021 – 2023,

uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 245 położonej w Tatarach.

6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XXVI sesji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obraz sesji Rady Miejskiej

http://www.bip.kozminwlkp.pl/p,72,transmisje-z-sesji-rady-miejskiej