Grafika przedstawiająca spękaną suszą ziemię oraz uprawę ziemniaków, zbóż, kukurydz oraz buraków cukrowych

Szacowanie szkód w uprawach

Udostępnij

Przypominamy, że w przypadku zaobserwowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, wnioski o oszacowanie ww szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez publiczną aplikację, która została uruchomiona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z aplikacji jest posiadanie przez rolnika Profilu Zaufanego. Producent rolny za pomocą aplikacji, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie i danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.

Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Uwaga na dzień dzisiejszy Aplikacja Susza 2021 nie jest jeszcze dostępna.

Prosimy o bieżące śledzenie stron: