Kolaż przedstawiający maszyny rolnicze podczas wykonywania prac polowych

Uwaga rolnicy

Udostępnij

Rozpoczynają się żniwa, okres wzmożonych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Pracujący w polu rolnicy częściej niż zazwyczaj narażeni są na zagrożenia wypadkowe związane z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem ziarna, słomy oraz siana.

Podczas żniw dochodzi do wielu tragicznych i skutkujących rozległymi urazami, a nawet śmiercią zdarzeń z udziałem:

 • środków do transportu, tj. przyczep, wozów, samochodów dostawczych;
 • kombajnów zbożowych;
 • maszyn do zbioru siana, słomy i zielonek.

Odnotowuje się przypadki przystępowania do pracy w gospodarstwie rolnym pod wpływem alkoholu. W okresie żniwnym dochodzi także do porażeń piorunem podczas wyładowań atmosferycznych, przygnieceń przez drzewa i elementy budynków w czasie burz i nawałnic. Odnotowywane są nagłe zachorowania (udary, wylewy, zawały) spowodowane długotrwałą, wyczerpującą pracą w wysokich temperaturach, często w stresie.

Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie następujących zasad:

 • dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
 • użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną,
 • wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM,
 • przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń,
 • prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju,
 • używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny,
 • nie przewożenie ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach,
 • zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu,
 • stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia przylegającego do kostki na protektorowanej podeszwie,
 • zapewnienie właściwej opieki dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie,
 • stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

Należy pamiętać, że zły stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń, wykonywanie wielu różnorodnych i wyczerpujących czynności jednocześnie, spiętrzenie pracy i pośpiech, który towarzyszy zmiennym warunkom pogodowym są przyczyną wielu tragicznych w skutkach wypadków.


Osobną kwestią związaną z bezpieczeństwem na wsi jest sprawa ochrony przeciwpożarowej.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 1. od budynków wykonanych z materiałów:
  • palnych – 30 m,
  • niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
 2. od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
 3. od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
 4. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
 5. od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m;
 6. między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Zachowanie tych kilku podstawowych warunków zabezpieczenia prac pozwoli w znacznej mierze ograniczyć powstanie pożarów oraz ich skutki.

Tekst i grafika: GCZK w Koźminie Wlkp.