Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. CYFROWA GMINA

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Udostępnij

W związku z ogłoszonym naborem „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Gmina Koźmin Wielkopolski przygotowuje się do złożenia wniosku.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Cel. Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Program adresowany jest dla gmin popegeerowskich wykazanych w regulaminie konkursu. Gmina Koźmin Wielkopolski została zakwalifikowana do konkursu.

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież, które zamieszkują na terenie gminy Koźmin Wielkopolski i których członek rodziny był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

W celu przyznania dofinansowania wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej i średniej lub przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych. Oświadczenia i zgoda w załączniku.

Termin składania oświadczeń do 22 października 2021 r.

Miejsce składania oświadczeń: biuro nr 7 w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Osoba do kontaktu: Monika Wojtczak biuro nr 7 tel. 62 7219 345.

Załączniki:

  1. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
  2. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających naukę w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)
  3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  4. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia dostępu do internetu

Tekst: Monika Wojtczak, UMiG