Informacja o terminie i porządku obrad XXXV sesji

Udostępnij

25 listopada o godz. 15.15 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031,

c) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,

d) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,

e) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Koźmin Wielkopolski, a Gminą Jarocin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w drodze współdziałania,

g) zmiany Statutu Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w Koźminie Wielkopolski,

h) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

i) ustalenia wysokości diet radnych,

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 47/5 w Serafinowie.

6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XXXV sesji.