Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. CYFROWA GMINA

Komunikat w sprawie naboru GRANTY PPGR

Udostępnij

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach naboru „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym” obejmujące dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do nauki dla uczniów gminy wprowadziło zmiany w zasadach konkursu już po złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracującą niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PPGR .

Prosimy o dostarczenie dokumentów:

  1. Potwierdzających pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków, z której wynika pokrewieństwo w linii prostej. Takimi dokumentami mogą być: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, stare dowody osobiste oraz inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.
  2. Potwierdzających fakt zatrudnienia w dawnym PGR. Dotyczy to osób, które wcześniej nie złożyły tej dokumentacji. Takimi dokumentami mogą być: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS oraz inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z zapisami programu z grantu mogą skorzystać osoby, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i  2021)  sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2021 r. do godz. 16:00. Brak uzupełnienia  dokumentów, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będzie skutkowało wykreśleniem oświadczenia ucznia z wniosku o dofinansowanie.

Tekst : Monika Wojtczak, UMiG