Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2027 – konsultacje

MGOPS w Koźminie Wlkp. zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2027”. Informujemy, że konsultacje odbędą się do 30 listopada 2020 r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zainteresowane instytucje i organizacje do składania uwag do projektu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2027” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.mgops.kozminwlkp.pl a także w wersji papierowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

• drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy mgopskozmin@post.pl
• drogą korespondencyjną na adres MGOPS ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp. z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – Strategia”
• bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Krotoszyńska 16 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

XXIV sesja Rady Miejskiej

XXIV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 26 listopada 2020r., o godz. 15.00 w Gminnym Zespole Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Floriańskiej 18 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji.
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2020-2031,

c) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,

d) zmiany uchwały Nr LI/341/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Koźmin Wielkopolski dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

e) aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koźmin Wielkopolski”.

6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XXIV sesji.

Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Gminne Biuro Spisowe informuje, że od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Nowy odcinek drogi gminnej wybudowany

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej Wyrębin – Dębówiec (etap I). Łączna długość modernizowanego odcinka to 460 metrów. Przebudowa polegała na zmianie istniejącej nawierzchni tłuczniowo – gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego i wykonaniu obustronnych poboczy. Koszt inwestycji to 358 678,81 zł.

Zadanie było realizowane przy wsparciu dotacją w wysokości 112 500 PLN z programu dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcie przedstawia drogę gminną Wyrębin-Dębówiec

Tekst i foto: Anna Pawlicka, UMIG

Otwieramy PSZOK

Od wtorku, 17 listopada uruchamiamy w Koźminie Wlkp. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). We wtorek PSZOK będzie otwarty od godz. 12.00.

Co to jest PSZOK?

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH to specjalnie wydzielone miejsce, w którym mieszkańcy z terenu gminy Koźmin Wielkopolski mogą BEZPŁATNIE ( w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostawić wytworzone przez siebie odpady, selektywnie zebrane oraz odpady problemowe, czyli takie, których nie można wrzucać do zwykłych pojemników, czy worków.

Lokalizacja PSZOK i godziny otwarcia

PSZOK znajduje się przy ul. Prostej w Koźminie Wielkopolskim. Punkt jest oznakowany, ogrodzony oraz monitorowany całodobowo. Operatorem
PSZOK są Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. Z O.O. Tel. 501 512 402

Godziny otwarcia :

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 12.00 – 18.00

Środa 10.00 – 16.00

Czwartek 12.00 – 18.00

Piątek 10.00 – 16.00

Sobota 8.00 – 14.00

Niedziela nieczynne

Jakie odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK?

 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • papier i tektura
 • szkło bezbarwne i kolorowe
 • odpady ulegające biodegradacji
 • popiół
 • zużyte baterie i akumulatory
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym termometry
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty, kleje, lepiszcze i żywice)
 • środki ochrony roślin
 • kwasy, rozpuszczalniki
 • opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi
 • zużyte opony (od samochodów osobowych i jednośladów)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • styropian opakowaniowy
 • drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • odzież i tekstylia
 • igły i strzykawki

Uwaga! PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci, przyjmowane są jedynie odpady odpowiednio posegregowane i nie zanieczyszczone
innymi odpadami.

Wymagania dotyczące dostarczania odpadów na PSZOK

 • Odpady dostarczane do do PSZOK muszą być posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami.
 • Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu (np. odpadów w postaci płynnej).
 • Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera.W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wrzucić do odpowiedniego pojemnika.
 • Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być dostarczane luzem. Sprzęt musi być kompletny (w całości).
 • Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
 • Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści je w odpowiednim pojemniku/magazynie odpadów niebezpiecznych.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane ( zmieszane odpady komunalne)
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady niewiadomego pochodzenia mogące powodować zagrożenie w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych, bez możliwości
  wiarygodnej identyfikacji – bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację, w szczególności odpady, które mogą stanowić odpady niebezpieczne,
 • odpady poprodukcyjne.


Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy bezpłatnego przyjęcia odpadów

 • każdorazowo, jeśli będą one dostarczone w sposób niezgodny z Regulaminem PSZOK,
 • każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • każdorazowo, jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

Kto może oddać odpady do PSZOK?

Z usługi PSZOK maja prawo korzystać wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski. Odwiedzając PSZOK trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania tj. dowód osobisty lub/i dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc, dokument potwierdzający adres zameldowania na terenie Gminy. Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku – odmowy przyjęcia odpadów.

Postępowanie na terenie PSZOK – u

 1. Zgłoszenie się do obsługi PSZOK w celu weryfikacji dostarczonych odpadów i wskazania miejsca ich rozładunku.
 2. Ważenie odpadów.
 3. Umieszczenie odpadów w wyznaczonych pojemnikach lub kontenerach pod nadzorem pracownika obsługi.
 4. Wypełnienie formularza przyjęcia odpadów
  komunalnych.

Należy dostosować się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń!

Tekst :UMiG

Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego i nominacja do nagrody POLIN 2020

Stowarzyszenie Krotochwile od sierpnia prowadzi prace nad inwentaryzacją zabytkowego cmentarza żydowskiego w Koźminie Wielkopolskim. Stowarzyszenie realizuje także film o ostatnim żydowskim mieszkańcu naszego miasta Nathanie Mośkiewiczu. Informacje na temat życia społeczności żydowskiej Koźmina Wielkopolskiego i koźmińskiej nekropolii stowarzyszenie gromadzi na portalu jewishwlkp.pl .

Kilka dni temu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłosiło listę nominowanych do Nagrody POLIN 2020 . Spośród nadesłanych z całej Polski projektów kapituła konkursu wyłoniła 6 finalistów. Wśród finalistów znalazło się Stowarzyszenie Krotochwile. Laureata konkursu POLIN 2020 konkursu poznamy 1 grudnia.

Stowarzyszeniu Krotochwile serdecznie gratulujemy!

We wrześniu 2019 roku stowarzyszenie zorganizowało w naszym mieście spotkanie pt. „Boker Tov Koźmin” w ramach Simchat Chaim Festival.

Tekst i foto: AFUMiG

102 chryzantemy na 102 lata niepodległości

11 listopada mieszkańcy Koźmina złożyli #102chryzantemy pod pomnikami, mogiłami i tablicami osób walczących o Niepodległą Polskę.

Kwiaty od lokalnych producentów odkupiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a koźmińscy harcerze rozdali kwiaty mieszkańcom wraz z mapkami, na których widniały miejsca do złożenia kwiatów. Do akcji przyłączyły się rodziny z dziećmi, harcerze, a także radni gminni, powiatowi oraz burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Kwiaty przyozdobiły 11 pomników, mogił i tablic na terenie całego miasta. W każdym z 11 miejsc, pojawiły przygotowane przez harcerzy tabliczki z informacjami, jaki to pomnik, kiedy został postawiony, kogo upamiętnia.

Tabliczki zostały zaprojektowane na zbiórce o miejscach pamięci w Koźminie Wielkopolskim zorganizowanej przez 14 DH-ek “Czarownice” im. Joanny d’Arc i wykonanie ich zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030.

Tekst i foto: Michalina Maleszka, ZHP Hufiec Koźmin Wielkopolski

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu przedmiotowego projektu uchwały do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu.

Treść obwieszczenia

Ogłoszenie na stronie internetowej UMWW w Poznaniu

11 listopada – kwiaty pod pomnikiem

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w bardzo skromnej formie. Po mszy św. o godz. 10.00, delegacja samorządowców złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Wolności, w imieniu całej koźmińskiej społeczności.

Następnie burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej i jego zastępca wzięli udział w harcerskiej akcji “102 chryzantemy na 102 lata niepodległości”.

11 listopada 2020 Pomnik Wolności

Foto: IMUMiG, ZHP Hufiec Koźmin Wlkp.

Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Informujemy, że od poniedziałku 09.11.2020 został skrócony czas na wypełnienie samospisu internetowego. Obecnie rolnik ma tylko 5 dni na dokończenie wypełniania formularza i wysłanie (licząc od daty pierwszego skutecznego zalogowania).

Gminne Biuro Spisowe zwraca się do wszystkich rolników z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o zintensyfikowanie działań zmierzających do zrealizowania obowiązku spisowego.

“Spiszmy się, jak na rolników przystało”

Ponadto Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu. Dla użytkowników gospodarstw rolnych z powiatu krotoszyńskiego – 61 279-83-23, 571-508-035, 571-508-036.