Zmiana obostrzeń związanych z koronawirusem

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że z dniem 27. lutego 2021r. zmianie ulegają ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najbardziej znaczącą zmianą jest nakaz zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki. Od soboty nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic (przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami).

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe (klasy IV – VIII) i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • uroczystości religijne: w kościele – 1 osoba na 15m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, w sklepach o pow. do 100 m² – 1 osoba na 10 m², w sklepach o pow. powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 m²;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • muzea, galerie sztuki – mogą działać z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego;
 • ośrodki kultury, zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • boiska zewnętrzne, korty, baseny itp. – otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • teatry, kina, opery, pod warunkiem udostępnienia widzom max 50% miejsc siedzących, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zakaz konsumpcji;
 • hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego, udostępnionych max 50% pokoi, posiłek tylko do pokoju, restauracje hotelowe – zamknięte.
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.
 • Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami

Informacja na podstawie: www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca

ZAPISY do SP NR 3


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok 2021/2022.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY od 19 lutego 2021 r.rodziców/opiekunów prawnych w celu dokonania zapisu dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 W SEKRETARIACIE SZKOŁY przy ul. KOPERNIKA 1, tel. 62 721 07 29 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 7:30 DO 16:30.

Tekst: SP Nr 3

Konsultacje społeczne “Lokalnego Programu rewitalizacji MiG na lata 2017-2021. Aktualizacja”

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Przedmiot konsultacji: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2023 Aktualizacja”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 4 marca 2021r.

Czas zakończenia konsultacji: 18 marca 2021r.

Forma konsultacji: zgłoszenie uwag na formularzu drogą korespondencyjną, tradycyjną lub elektroniczną. Uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub przekazywać drogą elektroniczną na adres m.wojtczak@kozminwlkp.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2023 Aktualizacja

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Tekst: Monika Wojtczak

Poszukujemy właściciela…

Poszukujemy właściciela psa, który został pochwycony w okolicach Borzęciczek w ostatni weekend (20-21.02.2021). Osoba, która schwytała psa przekazała go bezpośrednio do schroniska w Radlinie. Osoby posiadające wiedzę na temat psa lub właściciela prosimy o kontakt ze schroniskiem (tel. 663 735 974).

Fotografia bezpańskiego psa schwytanego w okolicach Borzęciczek

O inwestycjach i odpadach na sesji

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 22 lutego radni zabezpieczyli w budżecie gminy pieniądze na wsparcie inwestycji, przewidzianych do realizacji przez samorząd powiatu krotoszyńskiego na terenie Koźmina Wielkopolskiego: przebudowę ul. Podgórnej z ul. Grębowską oraz budowę ścieżki rowerowej Koźmin Wielkopolski – Staniew. Zapisano także środki na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej. Radni wprowadzili limity odpadów komunalnych, które będą obowiązywać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Koźminie Wlkp.

Dwie interpelacje dotyczące spółki Koźmińskie Usługi Komunalne wpłynęły do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Autorami interpelacji byli radni Marcin Borowczyk i Karol Jankowiak.

W pakiecie głosowanych na sesji uchwał znalazły się uchwały o pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na zadania: przebudowę ul. Podgórnej i ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp.(387 500,00), budowę ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew – ( 20 000,00). Radni podjęli decyzję o wyłożeniu z gminnej kasy 60 tys. zł na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Boreckiej i Jana Pawła. W najbliższym czasie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przebuduje skrzyżowanie tych ulic i zmodernizuje sygnalizację świetlną, tak by poprawić bezpieczeństwo i komunikację na tym skrzyżowaniu. Na ul. Jana Pawła II zostanie wyznaczony pas dla samochodów skręcających w prawo, w kierunku Borku Wlkp. Na Boreckiej – zarówno przed skrzyżowaniem z Jana Pawła , jak i za – będą przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Przebudowę sygnalizacji świetlnej na tzw. inteligentną sygnalizację sfinansują 3 podmioty: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ( ok.75 tys. zł) samorząd Koźmina Wielkopolskiego ( 60 tys.zł) i farma wiatrowa.

Po burzliwych dyskusjach radni przyjęli uchwałę wprowadzająca limity odpadów dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Będą one dotyczyć trzech rodzajów odpadów komunalnych :
1.) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można dostarczyć w ilości do 600 kg raz na dwa lata kalendarzowe z jednego gospodarstwa domowego,
2.) zużytych opon, które do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można dostarczać w liczbie do 8 szt. raz na dwa lata kalendarzowe z jednego gospodarstwa domowego,
3.) odpadów wielkogabarytowych, które do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można dostarczać w ilości do 600 kg raz na dwa lata kalendarzowe z jednego gospodarstwa domowego.

Ustawodawca dopuszcza ograniczenie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbieranych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z tym – biorąc pod uwagę rosnące koszty transportu i zagospodarowania odpadów – samorząd koźmiński, podobnie jak wiele innych samorządów, postanowił skorzystać z tego prawa i wprowadzić limity odpadów komunalnych.

Ponadto radni przyjęli m.in. plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej, zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021, zmianę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 ( w zwiększenia kwoty tzw. “kapslowego” o nadwyżkę z ubiegłego roku), Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim na lata 2021 – 2023

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Od 6 marca przystanki na Krotoszyńskiej

Z dniem 6 marca 2021 r. nastąpi przeniesienie przystanków autobusowych z ul. Stary Rynek na ul. Krotoszyńską.

Zakończyła się budowa zatok autobusowych przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. Inwestycja była realizowana z budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, przy pomocy organizacyjnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt tego zadania inwestycyjnego to kwota 350 tys.zł.

Informacja o przeniesieniu przystankow autobusowych


6 marca na ulicę Krotoszyńską zostaną przeniesione wiaty autobusowe ze Starego Rynku. Nowe przystanki będą przygotowane dla przewoźników i pasażerów. Z myślą o pasażerach przy przystanku w kierunku Krotoszyna zostanie zagospodarowany skwer. Staną tam dodatkowe ławki i kosze na śmieci. Zaplanowane są także nasadzenia zieleni.

Tekst i foto: AFUMiG

Zapisy do pierwszej klasy w SP NR 1

Informujemy, że od 19.02.2021 r. prowadzimy zapisy do klasy 1
na rok szkolny 2021/2022. Zapisów dokonują rodzice/prawni opiekunowie
w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30

Dzieciom zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • pomoc pedagoga, logopedy
  opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej (6.30 – 16.30)
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
 • bogato wyposażone sale dydaktyczne
 • smaczne obiady w stołówce szkolnej

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
tel. 62 7216 854
ul. Glinki 11
www.sekretariat_spl@wp.pl
63-720 Koźmin Wlkp.
www.spl.kozminwlkp.pl

Grafika: Gazeta Lokalna Krotoszyn

Drzwi otwarte w SP 3

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. organizują ,,DRZWI OTWARTE”
dla dzieci z rocznika 2014 oraz ich rodziców.
Wirtualne spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 lutego 2021 roku od godz. 16″, za pośrednictwem szkolnej strony internetowej: http://sp3 kozmin.superszkolna.pl
W programie:

 • Moje dziecko idzie do kl. 1″- spotkanie z psychologiem, do WEBINARIUM będzie można dołączyć na szkolnej stronie internetowej lub na facebook-u: Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego,
 • prezentacja multimedialna „Witaj szkoło”,
 • Wirtualny spacer po szkole.

Serdecznie zapraszamy!

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o oblodzeniach od godz. 19:00 dnia 17.02.2021 do godz. 08:00 dnia 18.02.2021. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C. 1 stopień zagrożenia.

Umowa na opracowania projektowe dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego podpisana


Podpisaliśmy umowę na wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15.

Wykonawca, Pracownia ELITON Elżbieta Zbytniewska, na realizację zadania ma 90 dni. Koszt prac wyniesie 161 130,00 zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.  

Zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu DK15 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie przez GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego  

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km.  Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.    

Kolejnym etapem, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie ogłoszenie przetargu na realizację w formule Projektuj i buduj.  

Tekst: Alina Cieślak, Rzecznik GDDKiA Oddział w Poznaniu