Inauguracja 150-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1

23 września odbyła się uroczystość inauguracji 150-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907. Z tej okazji w budynku szkolnym otwarto nową izbę pamięci.

Uroczystość Święta Patrona i inauguracji 150-lecia szkoły została zorganizowana pod dyktando reżimu sanitarnego związanego z panującą pandemią. O godz. 8:30 delegacja uczniów zapaliła znicz pod tablicą Janusza Podlewskiego na Starym Rynku. Główne uroczystości odbyły się na dziedzińcu przed szkołą. Po wciągnięciu flagi na maszt społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy . Następnie dyrektor Jacek Zawodny w swoim wystąpieniu przywołał najważniejszych bohaterów i wydarzenia Strajku Dzieci Koźmińskich. Dyrektor przedstawił również plan obchodów 150-lecia istnienia szkoły.

Symbolicznym gestem inauguracji tego – jakże ważnego w historii szkoły – jubileuszu było wypuszczenie przez uczniów 150 gołębi pocztowych. W szkole otwarto także nową izbę pamięci. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: zastępca burmistrza Jarosław Ratajczak oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 150-lecia SP NR 1 .

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Uczysz się i masz rentę rodzinną, powiadom ZUS o kontynuowaniu nauki

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Przeczytaj, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia.

Jeżeli pobieramy rentę rodzinną musimy zawiadamiać ZUS między innymi o:

 • o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej,
 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła 16 lat.

Tekst: Ewa Szymankiewicz , koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 30.09.2020r.

Tekst: Monika Wijtczak, UMiG


Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

Co dziesięć lat do drzwi użytkowników gospodarstw rolnych puka rachmistrz by przeprowadzić w ich gospodarstwie wywiad bezpośredni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczące gospodarstwa, m.in. użytkowania gruntów, produkcji rolniczej, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej, wyposażenia w maszyny rolnicze, liczby pracujących i czasu poświęcanego na pracę w gospodarstwie rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu – w roku 2010 – na elektronicznym formularzu.

W zmieniającym się świecie zmieniają się także metody zbierania danych statystycznych, coraz częściej powtarzalne i mozolne działania człowieka (zapisywanie ręczne pozyskiwanych w spisie informacji na formularzu papierowym) może zastąpić komputer i odpowiednie oprogramowanie, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo przekazywanych danych, pozwalają na ich zbieranie od wielkiej liczby uczestników badań jednocześnie, obniżają koszty, skracają czas od zebrania do udostępnienia informacji w formie baz danych i opracowań statystycznych, ale także mają istotny pozytywny wpływ na środowisko. Oczywiście zmienia się także polskie rolnictwo. Tutaj też widać automatyzację – coraz częściej rolników zastępują zaawansowane maszyny wyposażone w komputery do zbierania i analizowania danych z gospodarstwa, wspierając rolników w podejmowaniu decyzji. Coraz więcej czynności sterowanych jest przez specjalistyczne oprogramowanie, a informacje o produkcji rolniczej zapisywane są w bazach danych.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy uczestniczyli w spisie 10 lat temu pamiętają zapewne, że poza osobistym kontaktem z rachmistrzem spisowym w gospodarstwie rolnym, badanie przeprowadzane było także w formie wywiadu telefonicznego, gdy ankieter dzwonił do rolników i zadawał pytania, a odpowiedzi zapisywał na komputerze. Już wtedy dostępna była także forma samospisu przez internet, czyli taka gdzie to użytkownik gospodarstwa rolnego, sam poprzez stronę internetową, dokonywał zapisu danych na formularzu badania.

Minęło 10 lat, podczas których udoskonalono metodę samospisu, większość badań gospodarczych przedsiębiorstw realizowanych przez statystykę publiczną wykorzystuje tzw. portal sprawozdawczy GUS. Zatem także badania rolnicze mogą i powinny iść z duchem czasu. W tym roku dodatkowo, pandemia koronawirusa COVID-19 może sprawić, że bezpośredni kontakt z rachmistrzem spisowym podczas jego wizyty w gospodarstwie rolnym nie będzie już możliwy. W tej sytuacji podstawowymi formami udziału w spisie rolnym jest samospis przez internet i wywiad telefoniczny.

Co zatem zrobić, by zrealizować obowiązek nałożony na użytkowników gospodarstw rolnych ustawą?

Rolnicy posiadający dostęp do komputera (ale może być też smartfon lub tablet) z dostępem do internetu powinni wybrać metodę samospisu przez internet, która posiada szereg zalet: użytkownik gospodarstwa rolnego może wziąć udział w badaniu w wygodnym dla siebie momencie (wcześnie rano, w przerwie na kawę lub nawet w nocy), można przerwać wypełnianie formularza i wrócić do niego w ciągu 14 dni, można cofnąć się do pytań, na które już odpowiedzieliśmy i poprawić dane, jeśli mamy wątpliwości lub pamięć nas zawodzi. Możemy dopytać domowników lub współpracowników bez presji czasu (jeśli aplikacja wykryje brak aktywności to po 30 minutach po prostu nas wyloguje zapisując udzielone już odpowiedzi). Pytania opatrzone są wyjaśnieniami, definicjami i dodatkowymi informacjami, np. stanu na jaki dzień lub jakiego okresu dotyczą. Dane przesyłane są bezpośrednio na serwer, a więc zupełnie bezpieczne. Samospisu przez internet można dokonać do 30 listopada br.

Co zatem trzeba zrobić? Przede wszystkim należy:

 • wejść na stronę spisrolny.gov.pl. Aplikacja spisowa dostępna na wspomnianej stronie działa w przeglądarkach: Google Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge17+, Opera,
 • zaakceptować tzw. ciasteczka (cookies),
 • włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce internetowej (domyślnie przeglądarka ma już takie ustawienia),
 • wskazać czy prowadzi się gospodarstwo jako osoba fizyczna czy jako firma lub organizacja – od tego zależy bowiem sposób logowania. Użytkownik gospodarstwa indywidualnego może się zalogować podając swój PESEL oraz jeden z numerów identyfikacyjnych wykorzystywanych w systemach administracji publicznej (numer gospodarstwa rolnego wydrukowany w liście informacyjnym Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARIMR), przy tym użytkownik sam decyduje, który z numerów identyfikacyjnych wykorzysta do logowania w aplikacji samospisu. Można też skorzystać z usługi krajowego węzła identyfikacji elektronicznej i zalogować się poprzez: Profil Zaufany, e-dowód lub konta niektórych banków. Ważne by wybrać najwygodniejszą dla nas formę logowania już za pierwszym razem, bowiem jeśli przerwiemy wypełnianie formularza, ponowne logowanie odbędzie się tą samą drogą. Firmy lub organizacje wykorzystują do logowania w aplikacji spisowej swój identyfikator i hasło z portalu sprawozdawczego GUS.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty, intuicyjny i jednolity dla całego formularza. Znajdziemy w nim wszystkie niezbędne informacje oraz wskaźnik postępu samospisywania się. Inteligentny formularz elektroniczny zasygnalizuje błędy, które będzie należało poprawić, aby przejść do kolejnych pytań i ostrzeżenia, gdy np. pominiemy pytanie nieobowiązkowe. Wyświetlone ostrzeżenia pozwalają nam na kontynuację pracy na formularzu spisowym, ale zasygnalizują konieczność zwrócenia uwagi na pominięte części. Jeśli formularz zostanie wypełniony poprawnie użytkownik na koniec otrzyma potwierdzenie, że samospis został zakończony.

Co zrobić gdy nie możemy wypełnić formularza przez internet, w całości lub części?

Na tych spośród użytkowników gospodarstw rolnych, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą samodzielnie wypełnić formularza spisowego na stronie spisrolny.gov.pl oraz dla tych, którzy napotkają trudności w odpowiedzi na pytania formularza już rozpoczętego, czekają rachmistrze telefoniczni – dostępni pod numerem telefonu infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00). Nie tylko udzielą oni wszystkich informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020, ale – jeśli wybierzemy kanał „spisz się przez telefon” – przeprowadzą wywiad telefoniczny, a odpowiedzi na pytania spisowe zapiszą w formularzu elektronicznym. W ten sposób także obowiązek spisowy zostanie zrealizowany.

Co się stanie jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie weźmie udziału w spisie poprzez samospis przez internet lub telefon?

Od 16 września do 30 listopada br. Powszechny Spis Rolny 2020 prowadzić będą rachmistrze telefoniczni, którzy dzwonić będą do użytkowników gospodarstw rolnych w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Sposób realizacji badania będzie podobny jak w przypadku samospisu przez telefon, z wykorzystaniem infolinii, jednak w tym przypadku kontakt z gospodarstwem rolnym inicjować będzie rachmistrz. Jeśli rolnik nie zrealizował badania przez internet do chwili telefonu od rachmistrza, nie rozpoczął wypełniania formularza spisowego, lub jeśli od rozpoczęcia pracy z formularzem upłynęło 14 dni – nie może odmówić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania spisowe. Udział w spisie jest obowiązkowy, rolnik ma prawo wyboru formy swojego udziału w badaniu, ale jedynie do czasu kontaktu z rachmistrzem telefonicznym lub terenowym. Ustawa o powszechnym spisie rolnym 2020 przewiduje także udział w badaniu rachmistrzów terenowych, zbierających dane poprzez wywiady bezpośrednie z użytkownikami gospodarstw rolnych. Powinni oni rozpocząć pracę 1 października br., jednak uruchomienie tego kanału zbierania danych będzie zależało od sytuacji epidemicznej kraju lub jego części. Rachmistrze terenowi podejmą swą pracę tylko jeśli będzie to całkowicie bezpieczne. W przeciwnym razie dołączą oni do grupy rachmistrzów telefonicznych i zrealizują badanie przez telefon.

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020 (1)

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzi następujące konkursy:

 • konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/ , przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.
 • konkurs Wyścig po piłki https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wyscig-po-pilki/, to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależnie czy gmina jest duża czy mała, czy wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wystarczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi do wybranej przez władze gminy szkoły.

Do adopcji…

Poszukujemy właściciela lub osoby, która byłaby zainteresowana adopcją małego kotka. Kot przebywa na osiedlu Tysiąclecia. Zwierzę nie boi się ludzi, widać, że miało kontakt z człowiekiem. Telefon kontaktowy UMiG 664 970 684.

Znaleziono telefon na Murnej

10 września na ulicy Murnej w Koźminie Wielkopolskim znaleziono telefon HUAWEI. Telefon znajduje się w Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.

Foto: Posterunek Policji w Koźminie Wlkp.

Oddali krew w Koźminie Wlkp.

13 września odbyła się kolejna cudowna akcja poboru krwi w Koźminie Wielkopolskim. Od godziny 9:00 przy Klubie Seniora ustawiła się kolejka chętnych do oddania krwi. Rejestracja dawców rozpoczęła się o godz. 09:20. Pobór krwi trwał do godz. 14:30 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Na 103 zarejestrowanych dawców, 85 oddało krew. W sumie podczas niedzielnej akcji udało się zebrać 37.950 ml życiodajnej tkanki.

Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z dawców. Cieszy fakt, że wśród zarejestrowanych dawców, 11 osób oddało krew po raz pierwszy. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnej rekordowej akcji, mimo bardzo trudnego dla nas wszystkich okresu pandemii.

– mówi Wiesław Głuszek, prezes koźmińskiego klubu krwiodawców.

Do akcji włączyli się poprzez oddanie krwi również druhowie z OSP Koźmin Wlkp., Wałków, Czarny Sad i Orla, koźmińscy harcerze oraz przedstawiciel miejscowego komisariatu policji.

Dzięki hojności ofiarodawców wszyscy dawcy, którzy oddali krew zostali obdarowani upominkami.

Lista fundatorów i ofiarodawców nagród i upominków

 • Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski;
 • „Uszczelki Kwaśnik” Zbigniew Kwaśnik z Koźmin Wlkp.;
 • „HENMAR CABINS” Henryk Stawowy Koźmin Wlkp.;
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek Koźmin Wlkp.;
 • LEGE OPAKOWANIA Sp. z o.o. Elżbieta i Eugeniusz Spruta Koźmin Wlkp.;
 • LAWOFUR Wojciech Wójcik, Konrad Piwoński Dębówiec
 • Zakład Ślusarski Teresa Szyszka Sapieżyn
 • Biuro Rachunkowe Bogumiła i Andrzej Serek Pogorzałki Małe
 • Auto – Koźmin Bartosz Kostka Nowa Obra;
 • Brukarstwo i Handel Marta i Włodzimierz Kasprzak Koźmin Wlkp.
 • Ferma Drobiarska Hanna i Artur Bobusia Nowa Obra;
 • Pokrycia Dachowe Jarosław Marciniak Orla;
 • RSP „Przyszłość” Stara Obra;
 • AGRO-PERFEKT Adam Szyszka Sapieżyn
 • GMW Sp. z o.o. Wojciech Górski Koźmin Wlkp.;
 • PHU Emilia Sierszulska Koźmin Wlkp.;
 • Starostwo Powiatowe Krotoszyn;
 • PPUH PRO-MET – H. Kobusiński i Wspólnicy Koźmin Wlkp.;
 • Cukiernia „Słodka Dziurka” Koźmin Wlkp.;
 • PW Wojciech Czajka Grębów;
 • Centrum Elektroenergetyczne Sławomir Minta, Artur Minta Koźmin Wlkp.;
 • PHU Robert Kubacki Koźmin Wlkp.;
 • GOS Koźmin Wielkopolski;
 • CSiR „Wodnik” Krotoszyn;
 • Irena Konarczak-Bojanek , radna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.;
 • PPHU Zbigniew Szyszka Koźmin Wlkp.;
 • „STOLMAT” Anna Pabich Koźmin Wlkp.;
 • Firma Jubilerska „LAURENT” Hanna i Tomasz Kołaczkowscy Koźmin Wlkp.;
 • „AUTOZBYT” Krystyna Wujec Koźmin Wlkp.;
 • PHW „CEZAR” Cezary Piłkowski Koźmin Wlkp.;
 • PPH „COMPAN” Jerzy Czajka Koźmin Wlkp.;
 • „DOMPOL” Monika Kowalczyk Koźmin Wlkp.;
 • Przedsiębiorstwo „VEGA” Maria Wyduba Koźmin Wlkp.;
 • Pizzeria La-Strada Izabela Bielawna Koźmin Wlkp.
 • PW „NAGLAK” Wojciech Naglak Koźmin Wlkp.;
 • Firma BOWIT Grzegorz Bolt, Mateusz Bolt Koźmin Wlkp.;
 • Firma MPS STYBURSCY Maciej Styburski Koźmin Wlkp.;
 • WPZTS Renata i Dariusz Praczyk Koźmin Wlkp.;
 • MAXGUM Sylwia i Tomasz Szyszka Koźmin Wlkp.;
 • FHU Renata Kosin Koźmin Wlkp.;
 • Usługi Transportowe Aldona i Artur Kędziora Pogorzałki Wielkie;
 • Sklep Odzieżowy „TRENDY” Paulina Czajka Koźmin Wlkp.;
 • Pałac Orla Elżbieta Filipiak, Mirosława Górska;
 • Salon Kosmetyczny „Piękno i Harmonia” Angelika Stępniak Koźmin Wlkp.
 • Nasycalnia Podkładów Koźmin Wlkp.

Tekst i foto: Klub HDK PCK przy UMiG w Koźminie Wlkp.

Dziś pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni

Dziś pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni. Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który jeszcze nie spisał się przy pomocy aplikacji spisowej na https://spisrolny.gov.pl/, może kontaktować się rachmistrz, aby przeprowadzić badanie przez telefon.

Uwaga! Tożsamość rachmistrza można zweryfikować pod numerem telefonu: 📞 22 279 99 99, wew. 1

Spiszmy się, jak na rolników przystało !

Kosze uliczne pod lupką radnych

Dlaczego kosze uliczne kipią? – zastanawiali się radni Rady Miejskiej podczas sesji, która odbyła się 7 września. Radny Karol Jankowiak zaapelował o zwiększenie liczby koszów ulicznych w naszym mieście, gdyż często są one przepełnione. Tym samym wywołał problem z którym koźmiński samorząd boryka się od lat.

Obecnie na ulicach Koźmina Wielkopolskiego znajduje się ponad 100 pojemników na śmieci.

Kosze uliczne są przeznaczone na drobne odpady typu papierek, paragon, pestka. – mówi wiceburmistrz Jarosław Ratajczak. – Gdyby były one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, to opróżnianie ich jeden raz w tygodniu w zupełności by wystarczyło.

Tymczasem, jak informuje Dominik Radwański , koordynator Spółdzielni Socjalnej „VIVO”, obecnie kosze uliczne są wywożone dwa razy w tygodniu. Częściej, bo trzy razy w tygodniu pracownicy wywożą śmieci z koszy w centrum miasta tj. Starego Rynku i ulic okalających. Do pojemników mieszkańcy wrzucają przeróżne odpady m.in. butelki, pojemniki po spryskiwaczach, puszki, opakowania po posiłkach i – co od wielu lat jest naszą zmorą – worki ze śmieciami z gospodarstw domowych. Pytamy po co wyrzucać do kosza ulicznego odpady, za które mieszkaniec zapłacił w tzw. opłacie śmieciowej?

Płacąc za wywóz odpadów komunalnych, możemy bez ograniczeń wrzucać je do worków i kubłów. Apelujemy do mieszkańców, aby nie podrzucać śmieci z gospodarstw domowych do koszy ulicznych, gdyż po pierwsze w zastraszającym tempie te pojemniki się zapełniają, po drugie generuje to wysokie koszty – mówi Jarosław Ratajczak.

A koszty wywozu odpadów są, jak wiadomo, duże.

– Jeszcze kilka lat temu na usuwanie śmieci nie wchodzących w system gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczaliśmy 15 tys. zł rocznie. Mam tu na myśli śmieci z koszy ulicznych, rowów i dzikich wysypisk śmieci. W tym roku zabezpieczyliśmy w budżecie 57 tys. zł i już wiemy, że to będzie za mało – mówi skarbnik gminy.

Gmina szuka rozwiązań, by ograniczyć te wydatki.

Od stycznia pracownicy Spółdzielni Socjalnej „VIVO” segregują wtórnie odpady z koszów ulicznych – mówi Dominik Radwański.

Potrzebna jest jednak większa dyscypliną naszych mieszkańców, by problem kipiących koszy zlikwidować.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG