Przypominamy o opłacie za alkohol

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.05.2019r.

Zgodnie z art. 18 ust 12 b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.) przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie kolejnej raty, będzie miał możliwość zapłaty raty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od dnia upływu ustawowego terminu zapłaty, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5 ustawy. Jeśli tego nie zrobi, zezwolenie zostanie wygaszone z upływem dodatkowego 30 dnia liczonego od ustawowego dnia dokonania wpłaty.

Tekst: Monika Wojtczak, UMiG

Dzieci ze Starej Obry w Warszawie

Pod koniec kwietnia reprezentacja Szkoły Podstawowej w Starej Obrze uczestniczyła w Ogólnopolskim Podsumowaniu Programu Edukacja Inspiracja. Do stolicy pojechali Franciszek Jeleniewski oraz Małgorzata Majkrzak z opiekunką Natalią Kowal.
W tych dniach blisko 100 nauczycieli i uczniów z małych miejscowości zawładnęło Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Na spotkanie przyjechali reprezentanci – dzieci, młodzież oraz ich nauczyciele – blisko trzydziestu zespołów projektowych, które przez ostatni rok realizowały projekty edukacyjne w swoich szkołach i społecznościach lokalnych.
Pierwszego dnia odbyły się targi projektowe. Po krótkim przywitaniu ze strony organizatorów oddano przestrzeń w ręce uczniów i nauczycieli. Każdy zespół miał do dyspozycji stanowisko, na którym mógł zaprezentować efekty działań w swoim projekcie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Obrze opowiadali o swoim szkolnym projekcie pt. „Spotkanie ze sztuką” i wszystkich działaniach, które podjęli w ramach jego realizacji.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Po zakończeniu pierwszego dnia wszyscy chętni korzystając z pięknej pogody udali się na zwiedzanie stolicy.


Po zakończeniu pierwszego dnia wszyscy chętni korzystając z pięknej pogody udali się na zwiedzanie stolicy.

W kolejnym dniu uczestnicy zdobywali nową wiedzę i umiejętności na warsztatach. Uczniowie poznali metodę design thinking, którą następnie wykorzystali do projetów i budowania super przedmiotów – super szkolnej ławki, krzesła, tablicy, plecaka i szafki.

SONY DSC


W tym samym czasie nauczyciele przechodzili przez warsztaty z cyberbezpieczeństwa oraz ewaluacyjne. Na tych drugich podsumowywali pracę w programie Edukacja Inspiracja i szukali pomysłów na usprawnienia, które mogliby wprowadzić w kolejnych projektach.

SONY DSC

Barwne stoiska projektowe, warsztaty, dzielenie się pomysłami, nowe inspiracje, znajomości, wzajemna życzliwość, a przede wszystkim wielkie świętowanie – tak wyglądało dwudniowe spotkanie podsumowujące drugą edycję programu Edukacja Inspiracja.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii na szkolnym fb

Tekst i foto: SP Stara Obra

Komunikat operatora INEA

W związku z rozwojem sieci światłowodowej, a także pojawiającymi się możliwościami jej rozbudowy trwają prace projektowe oraz konsultacje
z mieszkańcami gminy Koźmin Wielkopolski. Ich celem jest, aby przy współpracy mieszkańców oraz operatora INEA doprowadzić nowoczesne łączą do domów, które nie zostały ujęte przy realizacji projektów Unii Europejskiej.

Realizacja będzie przebiegać w systemie RECON, o którym dowiedzą się Państwo więcej od przedstawicieli firmy INEA, podczas wizyt domowych.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o mailowe informowanie o zainteresowaniu dostępem do łącza szerokopasmowego, co pozwoli na przygotowanie oferty oraz skierowanie działań w obszary, w którym istnieje potrzeba rozbudowy sieci.

Pytania dotyczące dostępności sieci i rozwoju światłowodu oraz zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres: dariusz.janczewski@inea.com.pl


Tekst: INEA

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 10.05.2019 r. do 31.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub wydzierżawienia na terenie miasta Koźmina Wlkp. i w Wałkowie.

VII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 15 maja 2019r., o godz. 15. 00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031,

c) emisji obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

d) zasad obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski,

e) uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rocznych dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

f) ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 435/2, 439, 440/4, 440/2, 441/1 oraz części działki nr 441/2 położonych przy ul. M. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim.

Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad VIII sesji.

Serdecznie zapraszamy do udziału !

Najpiękniejsze kartki nagrodzone

8 maja w ośrodku kultury odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego na “Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”. Do konkursu zgłoszono prawie 500 prac. Jury wybrało i nagrodziło 34 laureatów.

Zwycięzców konkursu plastycznego powitał dyrektor Leszek Ziętkiewicz wraz z organizatorką konkursu Mariolą Malinowską.

W tym roku spośród nadesłanych prac jury nagrodziło 19 autorów, a 15 osobom przyznano wyróżnienia. Prace były oceniane w kilku kategoriach wiekowych. Nagrody wręczył dyrektor ośrodka kultury. Spotkaniu towarzyszyła wystawa nagrodzonych kartek wielkanocnych.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

8 maja – kwiaty pod Pomnikiem Wolności

8 maja w samo południe samorządowcy, harcerze, dzieci i młodzież złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności.

Upamiętniono w ten sposób 74. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem. W mieście zawyła strażacka syrena.


Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Nabór na pracownika w SP NR 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w wymiarze 1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej) – Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm. ,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych ora korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość problematyki oświatowej,
 2. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 3. znajomość programów SIO, LIBRUS,
 4. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dobra organizacja pracy własnej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,
 8. doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,
 9. obsługa urządzeń biurowych,
 10. podstawowa znajomość prawa oświatowego, Kodeksu Pracy i ustawy o ochronie danych osobowych,
 11. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 2. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji służbowej, także pocztą elektroniczną,
 3. prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły,
 4. prowadzenie dokumentacji uczniów,
 5. prowadzenie dokumentacji wycieczek szkolnych,
 6. prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły,
 7. odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych (SIO, GUS, PEFRON)
 9. dochowanie tajemnicy służbowej, dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracowników, uczniów i rodziców,
 10. przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp,
 11. wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez Dyrektora szkoły,
 12. po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.
  Wymagane dokumenty:
 13. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 14. własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz CV
 15. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 16. oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 17. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim do dnia 22 maja 2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do szkoły) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej”.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 z siedzibą ul. Glinki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, kontakt do inspektora biuro@msvs.com.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b dla danych o stanie zdrowia w związku z obowiązkiem prawnym w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii.
Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów.
Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe i warunkuje udział w rekrutacji, a w zakresie szerszym dobrowolne, a ich nie podanie nie rodzi negatywnych skutków.
Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych oraz Organ prowadzący placówkę.
W związku z rekrutacją przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Koźmin Wielkopolski, dnia 08 maja 2019 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wielkopolskim
mgr Jacek Zawodny

Koźminianie uczcili Święto Konstytucji 3 Maja


Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 10:00 mszą św. kościele pw. św. Wawrzyńca. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe szkół i organizacji oraz delegacje, na czele z delegacją samorządowców.

Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Zygmunt Lewandowski, a koncelebrował ks. Andrzej Patecki i ks. Łukasz Chudziński. Podczas nabożeństwa modlono się w intencji ojczyzny, a także za żywych i zmarłych strażaków, z okazji ich święta , które przypada 4 maja.

Po zakończonej Eucharystii z kościoła farnego w asyście Koźmińskiej Orkiestry Dętej wyruszył przemarsz pod Pomnik Wolności, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów.

Foto: Tomasz Piejko