Kwalifikacja wojskowa 2020

W dniach od 3 do 24 marca 2020r. na terenie powiatu krotoszyńskiego prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisję Lekarską zobowiązani są stawić się mężczyźni urodzeni w roku 2001 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed Powiatową Komisję Lekarską wzywane są również kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (pielęgniarki, absolwentki uczelni medycznych, weterynaryjnych, kierunków psychologicznych). Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w obiektach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. odbywać się będzie w dniach: 16, 17 i 18 marca 2020r.

Zmiana terminu składania wniosków

Informujemy, że zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia. Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można składać w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

Źródło : ARiMR

Nowe opłaty za śmieci od 1 marca 2020

Od 1 marca mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski więcej zapłacą za śmieci. Nowa miesięczna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniesie 28,00 zł od jednego mieszkańca. Segregacja śmieci będzie obowiązkowa! Stawki zaproponowane przez burmistrza zostały zaakceptowane jednogłośnie przez radnych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 stycznia.

Z problemem dużego wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych, koźmiński samorząd, podobnie jak inne samorządy w Polsce, boryka się od kilku miesięcy. W październiku 2019 r. gmina Koźmin Wielkopolski ogłosiła przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma EKO –KAR Sp. z o.o. Sp.k. z Raszkowa, która od kilku lat odbiera śmieci od mieszkańców naszej gminy. Firma wyceniła swoją usługę w 2020 r. na kwotę 3 935 347, 20 zł. Magistrat był zmuszony unieważnić przetarg, gdyż cena oferenta o prawie 2 mln zł przewyższyła kwotę, którą dysponował na realizację zamówienia, na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zgodnie z ustawą i zmianami, które zostały do niej wprowadzone w lipcu ubiegłego roku , koszty zagospodarowania odpadów w całości powinni pokrywać ich wytwórcy, czyli mieszkańcy. Samorząd nie może dopłacać do funkcjonowania systemu.
Aby zapewnić ciągłość odbioru odpadów od naszych mieszkańców w 2020 roku, burmistrz Maciej Bratborski podpisał z raszkowską firmą umowę na świadczenie tej usługi przez okres 2 miesięcy. Jednocześnie magistrat przystąpił do opracowywania nowej specyfikacji do drugiego przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku. Rada Miejska natomiast rozpoczęła dyskusję o zmianach opłat śmieciowych.
Na sesji 17 stycznia podjęto uchwały wprowadzające nową stawkę opłat za odpady komunalne i nowy wzór deklaracji. Po dyskusji i uzyskaniu wyjaśnień, radni jednogłośnie przyjęli propozycje, przedstawione przez burmistrza.

Konieczność podwyżek cen śmieci, tak uzasadnia burmistrz Maciej Bratborski:

Decydujący wpływ na wysokość stawki ma wzrost ceny jaką gmina Koźmin Wlkp. będzie zobowiązana zapłacić wykonawcy umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ten wzrost jest podyktowany m.in. wzrostem tzw. opłaty środowiskowej, zwiększającymi się kosztami pracowniczymi, wzrostem ceny za energię elektryczną i utylizację wysokokalorycznej frakcji odpadów komunalnych, której nie można poddać składowaniu. W 2019 roku oraz od 1 kwietnia 2020 roku , kolejny raz, znacznie będą podniesione opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalacji komunalnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wlkp., do której trafiają odpady komunalne z terenu miasta i gminy. Czyniliśmy starania, aby odpady z Koźmina trafiały bliżej, na podobną instalację do Jarocina, jednak ze względu na ograniczone możliwości przyjęcia dodatkowej ilości odpadów , jest to obecnie niemożliwe. Od kilku lat w naszej gminie obserwujemy systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Mając na względzie wysokość ponoszonych przez gminę wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz fakt, że dotychczasowe stawki opłat za śmieci nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, zachodzi konieczność ustalenia nowej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany metody ustalenia opłaty. – mówi burmistrz.

Nowe opłat za śmieci i zmiany w systemie gospodarowania wejdą w życie od 1 marca 2020 r. Jakie to zmiany?
Po pierwsze miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 28,00 zł od jednego mieszkańca. Będzie to stawka równa dla każdego mieszkańca. O 50 gr mniej za każdą osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym zapłacą właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji poinformują, iż posiadają przydomowy kompostownik i kompostują bioodpady. Jednak w tym wypadku nie będą od nich odbierane odpady w brązowych workach.
Po drugie, segregacja odpadów będzie obowiązkowa.

W związku z przyjętymi przez Radę Miejską zmianami, konieczne będzie złożenie przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji Urząd dostarczy przed 1 marca.
Ponadto na sesji Rada upoważniła burmistrza do zawarcia umowy dzierżawy z KUK sp. z o.o. dotyczącej prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej. O terminie i godzinach otwarcia PSZOK-a powiadomimy w odrębnej informacji. 

SKĄD TA PODWYŻKA CEN ŚMIECI ?

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem gminy jest ustalenie opłaty
za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców w wysokości pokrywającej w pełni realizację tego zadania oraz objęcie kalkulacją wszystkich kosztów ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

JAKIE SKŁADNIKI BIERZE SIĘ POD UWAGĘ KALKULUJĄC STAWKĘ OPŁATY ZA ŚMIECI?
• liczbę mieszkańców w gminie, którzy zadeklarowali wnoszenie opłaty,
• masę wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
• koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
• nieregularnie wytwarzane odpady komunalne;

ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W MIEŚCIE I GMINIE KOŹMIN WIELKOPOLSKI W 2020 R. ?
PROGNOZOWANY łączny koszt funkcjonowania systemu wyniesie 4.058.544,00 zł.
W tym:
• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.659.999,40 zł,
• utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 267.377,60 zł,
• obsługa administracyjna systemu – 126.167,00 zł,
• realizacja działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców objętych gminnym systemem zbiórki odpadów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł.

Prognozuje się, że w 2020 r. mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski wyprodukują 5320 ton odpadów.

Za śmieci regularnie płaci 12 079 mieszkańców.

Uwzględniając miesięczną stawkę 28 zł od 1 mieszkańca
planowane roczne wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosą 4.058.544,00 zł.

Uzyskane dochody pozwolą na pokrycie prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przekroczy maksymalnych, dopuszczalnych stawek opłat.

Relacja z sesji

http://sesjakozminwlkp.pl/Sesje/2020/2020-01-17/Sesja%2017.01.2020.mp4

Tekst i foto: UMiG

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 15.01.2020 r. do 06.02.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 76 o pow. 0,0584 ha położona w Białym Dworze.


Rozliczasz PIT? Sprawdź nowe terminy

Od tego roku ujednolicony zostaje termin składania zeznań podatkowych PIT do rozliczenia za rok 2019 – można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok – można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.
Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok podatnicy będą mogli składać od 15 lutego 2020 r. Oznacza to, że deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone z dniem 15 lutego. Od tego dnia będzie również liczony termin zwrotu nadpłaty. Przypomnijmy, że urząd ma na to 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego (w przypadku deklaracji złożonych elektronicznie), ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.
Deklaracje PIT składać można tak jak w poprzednich latach do 30 kwietnia 2020 r. Wyjątkiem jest PIT-28, którego termin przekazania do urzędu skarbowego upływa 2 marca 2020 r.
Ze złożeniem formularzy PIT warto poczekać do 15 lutego – wtedy bowiem w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostaną automatycznie wypełnione zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Zamiast wypełniania całego formularza wystarczy tylko sprawdzić poprawność danych (oraz dodać ewentualne informacje o ulgach i odliczeniach z których chcemy skorzystać) i jednym kliknięciem wysłać PIT do urzędu skarbowego.

W zakresie PIT-28 i PIT-36 usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Tekst: Katarzyna Zatorska, US w Krotoszynie

Uwaga przedsiębiorcy sprzedający alkohol!

Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019 oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.01.2020r.
Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Tekst: Monika Wojtczak, UMiG

Rekordowy 28. Finał w Koźminie Wlkp.

Rekordową sumę, 71 661, 80 zł zebrał w tym roku koźmiński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To o ponad 20 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. – Dwa razy liczyliśmy pieniądze, zanim podaliśmy ostateczną kwotę, bo nie dowierzaliśmy, że tyle pieniędzy udało nam się zebrać. Wszystkim, którzy wspierali nas przez cały dzień, bardzo bardzo dziękujemy! – mówi Michalina Maleszka, szefowa Orkiestry Serc.

Na sukces 28.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koźminie zapracowało wielu wolontariuszy. Głównym organizatorem zbiórki był koźmiński Sztab WOŚP, któremu szefowała Michalina Maleszka. Sztab zaprosił do współpracy placówki oświatowe, strażaków, lokalnych artystów, sportowców i społeczników. Dzięki tej współpracy koźmiński 28. Finał WOŚP obfitował w wiele atrakcyjnych wydarzeń.

Od wczesnych godzin porannych do pracy przystąpili wolontariusze. 111 osób z puszkami WOŚP kwestowało na ulicach Koźmina i Rozdrażewa. O godz. 13.00 na boisku przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych strażacy z OSP Koźmin Wielkopolski wykonali pokaz ratownictwa drogowego.

Prawie 200 osób – w tym seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice z dziećmi i biegacze – wzięło udział w zorganizowanym happeningu biegowym i nordic walking „2. Bieg WOŚP Policz się z cukrzycą.” Bieg rozpoczął się o godz. 14:00. Wystrzałem z pistoletu startowego burmistrz Maciej Bratborski dał sygnał do startu uczestnikom. Pogoda była znakomita! Trasa biegła ścieżkami w parku miejskim, a jej kierunek wskazywali strażacy. Uczestnicy mieli do pokonania minimum 1 pętlę ( ok.700m) w czasie od 14:00 do 14:45. Każdy biegł lub maszerował w swoim tempie. To był bieg bez miejsc na podium i bez pomiaru czasu. Bo nie chodziło w nim o wyniki. Chodziło bardziej o wspólne pokonanie trasy, aktywnie spędzony czas i wsparcie WOŚP. W bibliotece można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych. Na mecie czekały na wszystkich uczestników okolicznościowe medale , które wręczali: burmistrz Maciej Bratborski, przewodniczący Rady Justyn Zaradniak, skarbnik Andrzej Serek i dyrektor GOS Sławomir Gruchała. Podczas biegu udało się zebrać 3,908,65 zł.

Od godz.16.00 wystartowała część koncertowa 28.Finału WOŚP w sali widowiskowo-kinowej „Mieszko”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie placówek oświatowych: Przedszkola Parkowe Skrzaty, SP NR 1, SP NR 3, SP Mokronos, Stara Obra, ZSP Borzęciczki, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie, a także kapele: Senders, Grana Śmietana, Disco Pogo, Dear Air oraz solo Kuba Marcisz. Prawdziwą niespodzianką była piosenka, przygotowana przez młodych koźmińskich muzyków, znanych z zespołów Grana Śmietana i Senders, jak i solistów z okazji 28.Finału WOŚP.
Pomiędzy występami wolontariusze WOŚP prowadzili licytacje. Najwyższą kwotę – 8 tys. zł udało się pozyskać w licytacji koźmińskiego złotego serduszka, które wykonała i przekazała na Orkiestrę lokalna firma jubilerska AMMAR R. Adamiak. Kubek z podpisem Jerzego Owsiaka udało się wylicytować za 4 tys. zł, a zegar Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy za 1600 zł. 800 zł zapłacił nabywca kompletu talerzy przedstawiających zabytki Koźmina Wielkopolskiego. W sumie z licytacji uzyskano 28 626,41 zł.

W tym roku koźmiński Sztab WOŚP zaproponował oryginalną formułę Światełka do Nieba. Przy fontannie parkowej koźminianie – członkowie FC „Lecha Poznań” odpalili 28 rac na 28.Finał WOŚP.

Foto: Tomasz Piejko, Sztab WOŚP w Koźminie Wielkopolskim

Tekst opracowany na podstawie informacji przekazanych przez : Michalina Maleszka (koźmiński Sztab WOŚP), Monika Piejko (Grupa Koźmin Biega)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Sztab WOŚP w Koźminie

“Ach! Co za noc” – jasełka dzieci ze Starej Obry

17 stycznia o godz.13.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski mali aktorzy ze Starej Obry wystawią swój świąteczny spektakl pt. „Ach! Co za noc!” Zachęcamy do obejrzenia tego przedstawienia.

Premiera spektaklu odbyła się 19 grudnia w Szkole Podstawowej w Starej Obrze. W tym dniu do szkoły przybyli uczniowie, rodzice, dziadkowie, pracownicy szkoły, mieszkańcy wioski oraz zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Gminy i Miasta Koźmin Wlkp. Maciej Bratborski z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak, przedstawiciel Gminnej Biblioteki Wanda Bachorz, sołtysi oraz przedstawiciele Rady Rodziców , a także wychowankowie Domu Dziecka w Pleszewie wraz z opiekunami.
Przybyłych powitała dyrektor Irena Jaskółka, która wprowadziła gości w świąteczny nastrój, a następnie zaprosiła do obejrzenia przygotowanego przez uczniów przedstawienia.
Młodzi artyści przebrani w oryginalne stroje przygotowane przez rodziców na tle świątecznej scenerii z Maryją, Józefem i narodzonym Jezusem pięknie deklamowali swoje kwestie przedstawiając tajemnicę Bożego Narodzenia w Betlejem. Nie zabrakło więc pastuszków, a także chorych, którzy z nadzieją i ufnością zmierzali do narodzonego Dzieciątka. Na scenie pojawili się również Trzej Królowie z darami, a także diabeł pod postacią niedźwiedzia, którego spotkała zasłużona kara. Wspaniałą nowinę obwieszczały zastępy aniołów, a całość tego, jakże udanego widowiska dopełniały pięknie odśpiewane kolędy i pieśni. Przedstawienie uzupełniły fascynujące układy taneczne przygotowane przez Renatę Praczyk, która prowadzi szkolne koło taneczne.
Spektakl został bardzo ciepło przyjęty przez widzów i nagrodzony gromkimi brawami. Trud i wysiłek uczniów włożony w przygotowanie jasełek został doceniony. Reżyserem przedstawienia była Natalia Kowal, opiekunka szkolnego koła teatralnego.
Wychowankowie podziękowali osobom, które bezinteresownie pomogły w przygotowaniu imprezy. Uczniowie wręczyli własnoręcznie przygotowane krasnale Romanowi Wydubie, który już kolejny raz zadbał o profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie podczas przedstawienia oraz pracownikom obsługi, którzy zaoferowali pomoc w przeróbkach krawieckich oraz w przygotowaniu scenografii i wystroju sali.
Na zakończenie mali aktorzy wręczyli wychowankom z Domu Dziecka prezenty, które udało się zebrać podczas zbiórki charytatywnej zorganizowanej wcześniej w szkole.


SP STARA OBRA

Podsumowanie III Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja

66 domów odwiedziło – tuż przed świętami Bożego Narodzenia – Strażackie Pogotowie św. Mikołaja. 20 i 21 grudnia strażacy zapukali do drzwi najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy , głównie osób starszych i samotnych. Wolontariusze przyjechali z wartościowymi paczkami, a także z życzeniami i dobrym słowem.

Kawał serca okazali wolontariusze i darczyńcy, który zaangażowali się w trzecią edycję „Strażackiego Pogotowia św. Mikołaja”. Przypomnijmy: pogotowie ruszyło na początku grudnia 2019 roku. W dniach od 2 do 18 grudnia w remizie przy ul. Floriańskiej strażacy zorganizowali zbiórkę: żywności, środków czystości, konserw i koców. Zbierano także w koźmińskich marketach Dino i Biedronka oraz sklepie GS na osiedlu Tysiąclecia. W akcję charytatywną włączyły się lokalne instytucje, firmy i wszystkie placówki oświatowe z miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie. W Zespole Szkół Podstawowych im. J. Marcińca nauczyciele zorganizowali turniej piłki nożnej. „Wpisowe” drużyny przeznaczyły na wparcie strażackiej akcji. Dary zbierała również Grupa „Koźmin biega” wraz z Restauracją „Pod Szyszkami”. Akcję wsparł także młyn z Ostrowa Wielkopolskiego, który przekazał 400 kg mąki, a także koźmińska firma Lege.Opakowania sp.z o.o., która – tak jak w latach poprzednich – podarowała kartony.

Pomoc ludzi dobrej woli okazała się ogromna. Z zebranych darów przygotowano 66 paczek, które trafiły do starszych i samotnych mieszkańców miasta i gminy. Dodatkowo 3 osoby dostały węgiel. Przy wyborze rodzin, do których trafiła pomoc, strażacy współpracowali z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną, zorganizowaną przez koźmińskich strażaków. Chcemy, aby Strażackie Pogotowie św. Mikołaja stało się tradycją, bo widzimy, ile radości sprawia ludziom samotnym i starszym wizyta naszych strażaków. Dziękując za pomoc w minionym roku, już dziś zachęcamy do włączenia się do naszego strażackiego pogotowia w 2020 roku. – mówi Przemysław Pieniężny, jeden z inicjatorów i organizatorów akcji.

Foto: Grzegorz Pierzchała, tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG