Uwaga na oszustów

Ostrzegamy przed fałszywymi mailami, które rzekomo mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i kradzieżą danych wrażliwych.

WAŻNE!
W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieje natomiast rozwinięcie „gov.pl”, którego to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, teoretycznie z informacją o błędnie opłaconych składkach.

PAMIĘTAJ!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty, czy też informacji o nadpłatach. Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail, w takim przypadku, zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.

UWAŻAJ!
ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.


Ewa Szymankiewicz
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Oświata w centrum uwagi radnych

11 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Posiedzenie było poświęcone sprawom oświatowym. Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, która jest niezbędnym dokumentem do przystąpienia do czynności likwidacyjnych tej placówki. Przyjęto także nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1 września.

Zanim radni pochylili się nad projektami uchwał, minutą ciszy uczono pamięć zmarłego Czesława Jagły, Radnego Rady Miejskiej i członka Zarządu Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 1990-1994.

Projekty uchwał omówił burmistrz Maciej Bratborski. –Prawo nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim i wskazania prawnego następcy – mówił.


Kolejne etapy likwidacji szkoły zapisano w uchwale. Zostanie ona przeprowadzona do 31 sierpnia 2019 r. Obejmie w szczególności: inwentaryzację , zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej , zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim jest związane umowami cywilnoprawnymi, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. Zgodnie z uchwałą majątek trwały likwidowanego gimnazjum pozostanie własnością Gminy Koźmin Wielkopolski, natomiast mienie ruchome przejmie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim.

Przekazanie mienia ruchomego tylko jednej placówce wzbudziło wątpliwość radnego Marka Wiecznego. – Gdy budowaliśmy gimnazjum, duży wkład finansowy w wyposażanie sal lekcyjnych i biblioteki miała Rada Rodziców. Czy można by było rozdzielić majątek po gimnazjum polubownie pomiędzy wszystkie placówki szkolne? – pytał radny.


Burmistrz wyjaśnił radnemu, że prawo nakłada na samorząd obowiązek wskazania jednego, konkretnego następcy prawnego. Zgodnie z intencją uchwały jest to koźmińska Trójka. Jednak burmistrz nie widzi przeszkód, aby po zakończeniu inwentaryzacji mienia ruchomego gimnazjum, inne placówki, na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy dyrektorami szkół, skorzystały z zasobów likwidowanej placówki.
Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji gimnazjum większością głosów, przy sprzeciwie dwóch radnych, byłych nauczycieli gimnazjum. Marek Wieczny wstrzymał się od głosu, a Robert Idkowiak głosował przeciw.
Kolejna uchwała dotyczyła planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Proponowane zmiany omówił burmistrz Maciej Bratborski. – Od 1 września wprowadzamy nową sieć szkół. W pewnym sensie, uchwała dotycząca sieci szkół jest martwa, gdyż rodzice mają dowolność w wyborze placówki oświatowej dla swoich dzieci. Jednak w związku z nową sytuacją w oświacie, przychyliłem się do propozycji Rady Rodziców przy SP NR 3, by granicą obwodów szkolnych w mieście była droga krajowa nr 15, czyli ulice Krotoszyńska – Klasztorna. Podział na terenach wiejskich pozostawiamy bez zmian.

Propozycja zmian obwodów szkolnych nie spodobała się radnemu Markowi Wiecznemu. –Nie do końca zgadam się z tym, że jest to uchwała martwa, gdyż większość rodziców decyduje się na zapisanie dzieci do placówki w swoim obwodzie szkolnym. Po co zmieniać obwody, skoro szkołę i tak wybierają rodzice?- pytał radny. – Wszyscy wiemy, że wszelkie ruchy w oświacie, są w naszym środowisku niezbyt dobrze odbierane.

Burmistrz odniósł się do argumentów radnego. –Spotkałem się z propagandą, że zmiana obwodów szkolnych jest pierwszym krokiem do likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 – odpowiedział – Dziwię się takim głosom, gdyż przy każdej okazji deklaruję, że edukacja jest dla mnie bardzo ważną sferą życia społecznego i jestem zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji szkół, nawet jeśli ekonomia podpowiada inaczej.

Celem proponowanych zmian w obwodach szkolnych jest poprawa warunków nauczania dzieci i jak najlepsze wykorzystanie bazy oświatowej gminy Koźmin Wielkopolski. Burmistrz przedstawił konkretne dane dotyczące placówek miejskich. SP Nr 1 posiada 18 sal lekcyjnych. Nowa siedziba SP Nr 3 ma do dyspozycji 24 klasopracownie. W obwodzie szkolnym Jedynki zamieszkuje obecnie – 448 uczniów, z czego 299 realizuje obowiązek szkolny w tej właśnie placówce. W sumie w Jedynce uczy się 376 uczniów. W obwodzie SP NR 3 zamieszkuje obecnie 263 uczniów, z czego 207 uczy się w tej placówce. W sumie do SP NR 3 uczęszcza obecnie 362 uczniów. Burmistrz przedstawił prognozę na najbliższych pięć lat. Na przejmowanym przez Trójkę obszarze obwodu zamieszkuje w sumie 59 dzieci, które w latach 2013-2018 rozpoczną naukę szkolną.
Ostatecznie radni przyjęli nową sieć szkół i granice obwodów, przy 1 głosie przeciwnym radnego Marka Wiecznego i dwóch wstrzymujących się radnych Anny Misiak i Ireny Konarczak-Bojanek.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Przebudowa Kościelnej

Od poniedziałku, 15 lipca rozpocznie się przebudowa kanalizacji w ulicy Kościelnej. W związku z pracami nastąpi zmiana organizacji ruchu.
Okolicznych mieszkańców oraz pozostałych użytkowników tej ulicy prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie pionowe. Prosimy również o usunięcie samochodów zaparkowanych wzdłuż ulicy.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd KUK sp. z o.o.

Żniwa! Apel do rolników

Rozpoczęły się żniwa – okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.
Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.
Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.


PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
dr Aleksandra Hadzik


Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) opublikował kolejny raport (stan na dzień 30.06.) w którym został rozszerzony zakres upraw i kategorii glebowych dla gminy Koźmin Wielkopolski.

Zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Koźmin Wielkopolski dotyczy zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i zielonkę, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych na glebach kategorii I oraz zbóż ozimych i jarych, rzepaki i rzepiku oraz krzewów owocowych na glebach kategorii II.

Przypominamy, że IUNG na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Szacowanie strat  przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

Raporty – http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012033/

Mapa – http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Określenie kategorii glebowych – http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

Wniosek można pobrać w Punkcie Informacyjnym UMiG lub poniżej ze strony internatowej