Na małżeńskim szlaku od 50 lat

19 lutego w Hotelu “Pod Szyszkami” odbyło się spotkanie par małżeńskich, które w ubiegłym roku świętowały Złote Gody. W imieniu Prezydenta PR, burmistrz Maciej Bratborski, wręczył „Złotym Małżonkom” medale za długoletni staż małżeński. W 2019 roku uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 27 par z naszej gminy.

Małżonków powitała Anna Jaśniak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Życzenia zdrowia, pomyślności i przeżycia kolejnych wspólnych, wspaniałych lat złożył burmistrz Maciej Bratborski. Burmistrz podziękował Jubilatom za lata pracy zawodowej, które przyczyniły się do rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Następnie udekorował małżonków medalami za długoletnie pożycie. Goście otrzymali także róże i upominki.

Czas umilała „Kapela znad Orli” i duet “Ty i Ja”. Był czas na toast, życzenia “Stu lat”, tańce i rozmowy.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Mamy dofinansowanie 1,5 mln zł na koźmiński Klub Malucha

Gmina Koźmin Wielkopolski pozyskała prawie 1,5 mln zł ze środków unijnych na stworzenie Klubu Malucha przy ul. Klasztornej. Dzięki pozyskanym pieniądzom, jeszcze w tym roku powstanie żłobek, w którym opieką zostanie objętych 30 dzieci w wieku do trzech lat.
6 lutego Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 ogłosił listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Gmina Koźmin Wielkopolski znalazła się na 1 miejscu tej listy rankingowej z dofinansowaniem w wysokości 1 463 449,32 zł. Całkowita wartość tego projektu to kwota 1 606 009,32 zł.

To wspaniała wiadomość dla koźmińskiego samorządu i rodziców najmłodszych dzieci. – mówi wiceburmistrz Jarosław Ratajczak. – Od dawna widzieliśmy potrzebę otwarcia żłobka w Koźminie Wlkp. gdyż tego typu placówki brakowało w naszej ofercie edukacyjnej. Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego wielokrotnie kierowali do nas wnioski w tej sprawie. Cieszymy się, że w tym roku udało nam się pozyskać środki unijne i nasz cel zostanie osiągnięty. W Klubie Malucha najmłodsze dzieci znajdą fachową opiekę, a ich rodzice będą mogli spokojnie skupić się na pracy zawodowej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Klub Malucha rozpocznie działalność we wrześniu tego roku. Do tego czasu zostaną zaadaptowane pomieszczenia na parterze budynku po Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Klasztornej. Zakupione zostanie także wyposażenie, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do pobytu. W Klubie Malucha zatrudnienie znajdzie w sumie 7 osób. Placówka będzie czynna w godz. od 6.30 do 16.30. Rekrutację do Klubu Malucha będzie prowadziło Przedszkole Parkowe Skrzaty. Będzie ona prowadzona w okresie letnim.
W pozyskanym dofinansowaniu są zabezpieczone środki na: prace adaptacyjne, zakup wyposażenia, a także utrzymanie żłobka do sierpnia 2022 r. Później, działalność placówki musi być kontynuowana przez co najmniej dwa lata w ramach tzw. ciągłości projektu.

Foto: strona internetowa SP NR 3.

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Sołtysi doręczą decyzje podatkowe

Już w tym tygodniu sołtysi wyruszą do mieszkańców wsi z decyzjami podatkowymi i nowymi deklaracjami o wysokości opłaty za śmieci. 17 lutego sołtysi spotkali się na naradzie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, by omówić zmiany w zasadach dostarczania decyzji podatkowych i inne bieżące sprawy.

Zebranych sołtysów powitał zastępca burmistrza Jarosław Ratajczak. Następnie Patrycja Pietrala, pracownica Urzędu odpowiedzialna za podatki, omówiła zmiany, jakie zostały wprowadzone w zasadach dostarczania decyzji podatkowych [czytaj]. Urzędniczka prosiła sołtysów, aby decyzje podatkowe trafiły do mieszkańców szybko i sprawnie, najpóźniej do 25 lutego.

Kolejnym tematem, który wzbudził szeroką dyskusję wśród sołtysów były nowe stawki opłat za odpady komunalne. Jarosław Ratajczak i sołtysi, którzy sprawują mandaty radnych miejskich, szczegółowo wyjaśnili zebranym przyczyny podwyżki i odpowiadali na pytania. Jarosław Ratajczak poinformował, że gmina rozstrzygnęła już przetarg i wyłoniła wykonawcę, który będzie odbierał odpady komunalne w 2020 roku.

-Musimy do tematu odpadów komunalnych podejść poważnie i przyłożyć się do ich segregacji, by w jak największym zakresie wyselekcjonować szkło, plastik, papier i popiół. – apelował wiceburmistrz.

Sekretarz Irena Maroszek poinformowała sołtysów, że tegoroczne dożynki, zaplanowane na 15 sierpnia odbędą się w Starej Obrze.

Podczas spotkania sołtysi pytali o remonty dróg gminnych, koźmińską obwodnicę i odbiór folii rolniczych.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Nowe opłaty za śmieci od 1 marca 2020

Od 1 marca mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski więcej zapłacą za śmieci. Nowa miesięczna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniesie 28,00 zł od jednego mieszkańca. Segregacja śmieci będzie obowiązkowa! Stawki zaproponowane przez burmistrza zostały zaakceptowane jednogłośnie przez radnych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 stycznia.

Z problemem dużego wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych, koźmiński samorząd, podobnie jak inne samorządy w Polsce, boryka się od kilku miesięcy. W październiku 2019 r. gmina Koźmin Wielkopolski ogłosiła przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma EKO –KAR Sp. z o.o. Sp.k. z Raszkowa, która od kilku lat odbiera śmieci od mieszkańców naszej gminy. Firma wyceniła swoją usługę w 2020 r. na kwotę 3 935 347, 20 zł. Magistrat był zmuszony unieważnić przetarg, gdyż cena oferenta o prawie 2 mln zł przewyższyła kwotę, którą dysponował na realizację zamówienia, na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zgodnie z ustawą i zmianami, które zostały do niej wprowadzone w lipcu ubiegłego roku , koszty zagospodarowania odpadów w całości powinni pokrywać ich wytwórcy, czyli mieszkańcy. Samorząd nie może dopłacać do funkcjonowania systemu.
Aby zapewnić ciągłość odbioru odpadów od naszych mieszkańców w 2020 roku, burmistrz Maciej Bratborski podpisał z raszkowską firmą umowę na świadczenie tej usługi przez okres 2 miesięcy. Jednocześnie magistrat przystąpił do opracowywania nowej specyfikacji do drugiego przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku. Rada Miejska natomiast rozpoczęła dyskusję o zmianach opłat śmieciowych.
Na sesji 17 stycznia podjęto uchwały wprowadzające nową stawkę opłat za odpady komunalne i nowy wzór deklaracji. Po dyskusji i uzyskaniu wyjaśnień, radni jednogłośnie przyjęli propozycje, przedstawione przez burmistrza.

Konieczność podwyżek cen śmieci, tak uzasadnia burmistrz Maciej Bratborski:

Decydujący wpływ na wysokość stawki ma wzrost ceny jaką gmina Koźmin Wlkp. będzie zobowiązana zapłacić wykonawcy umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ten wzrost jest podyktowany m.in. wzrostem tzw. opłaty środowiskowej, zwiększającymi się kosztami pracowniczymi, wzrostem ceny za energię elektryczną i utylizację wysokokalorycznej frakcji odpadów komunalnych, której nie można poddać składowaniu. W 2019 roku oraz od 1 kwietnia 2020 roku , kolejny raz, znacznie będą podniesione opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalacji komunalnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wlkp., do której trafiają odpady komunalne z terenu miasta i gminy. Czyniliśmy starania, aby odpady z Koźmina trafiały bliżej, na podobną instalację do Jarocina, jednak ze względu na ograniczone możliwości przyjęcia dodatkowej ilości odpadów , jest to obecnie niemożliwe. Od kilku lat w naszej gminie obserwujemy systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Mając na względzie wysokość ponoszonych przez gminę wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz fakt, że dotychczasowe stawki opłat za śmieci nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, zachodzi konieczność ustalenia nowej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany metody ustalenia opłaty. – mówi burmistrz.

Nowe opłat za śmieci i zmiany w systemie gospodarowania wejdą w życie od 1 marca 2020 r. Jakie to zmiany?
Po pierwsze miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 28,00 zł od jednego mieszkańca. Będzie to stawka równa dla każdego mieszkańca. O 50 gr mniej za każdą osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym zapłacą właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji poinformują, iż posiadają przydomowy kompostownik i kompostują bioodpady. Jednak w tym wypadku nie będą od nich odbierane odpady w brązowych workach.
Po drugie, segregacja odpadów będzie obowiązkowa.

W związku z przyjętymi przez Radę Miejską zmianami, konieczne będzie złożenie przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji Urząd dostarczy przed 1 marca.
Ponadto na sesji Rada upoważniła burmistrza do zawarcia umowy dzierżawy z KUK sp. z o.o. dotyczącej prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej. O terminie i godzinach otwarcia PSZOK-a powiadomimy w odrębnej informacji. 

SKĄD TA PODWYŻKA CEN ŚMIECI ?

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem gminy jest ustalenie opłaty
za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców w wysokości pokrywającej w pełni realizację tego zadania oraz objęcie kalkulacją wszystkich kosztów ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

JAKIE SKŁADNIKI BIERZE SIĘ POD UWAGĘ KALKULUJĄC STAWKĘ OPŁATY ZA ŚMIECI?
• liczbę mieszkańców w gminie, którzy zadeklarowali wnoszenie opłaty,
• masę wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
• koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
• nieregularnie wytwarzane odpady komunalne;

ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W MIEŚCIE I GMINIE KOŹMIN WIELKOPOLSKI W 2020 R. ?
PROGNOZOWANY łączny koszt funkcjonowania systemu wyniesie 4.058.544,00 zł.
W tym:
• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.659.999,40 zł,
• utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 267.377,60 zł,
• obsługa administracyjna systemu – 126.167,00 zł,
• realizacja działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców objętych gminnym systemem zbiórki odpadów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł.

Prognozuje się, że w 2020 r. mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski wyprodukują 5320 ton odpadów.

Za śmieci regularnie płaci 12 079 mieszkańców.

Uwzględniając miesięczną stawkę 28 zł od 1 mieszkańca
planowane roczne wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosą 4.058.544,00 zł.

Uzyskane dochody pozwolą na pokrycie prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przekroczy maksymalnych, dopuszczalnych stawek opłat.

Relacja z sesji

http://sesjakozminwlkp.pl/Sesje/2020/2020-01-17/Sesja%2017.01.2020.mp4

Tekst i foto: UMiG