Przywrócenie funkcjonowania targowiska w pełnym zakresie

Licząc na odpowiedzialność kupujących i sprzedawców Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski postanowił przywrócić funkcjonowanie targowiska miejskiego z dniem 1 czerwca 2020 r. w pełnym zakresie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

Informujemy, że:

 • do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są zasłaniać nos i usta,
 • do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są nosić podczas zakupu towarów rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk,
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 2 m);
 • obowiązują wcześniejsze rezerwacje miejsc targowych,
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie
 • podawany wyłącznie przez sprzedawcę;
 • z toalety znajdującej się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska;


Decyzja o funkcjonowaniu targowiska uzależniona jest od tego, w jaki sposób będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W razie konieczności ze względów bezpieczeństwa targowisko może zostać w każdej chwili zamknięte.

Tekst: GCZK

W czerwcu nie stracisz na emeryturze

Osoby, które chcą przejść na emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek, mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę, o którą wystąpimy w czerwcu tego roku, w ten sam sposób, jak emeryturę majową.


W poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda, składając wniosek w lipcu, nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale za to co miesiąc otrzymywały podwyższoną kwotę emerytury z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek.


Nie oznacza to jednak, że musimy złożyć wniosek już w czerwcu
– informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Schemat obliczania emerytury jest tak skonstruowany, że im później przejdziemy na emeryturę, tym powinna być ona wyższa. Im dłużej pracujemy, tym większą mamy podstawę obliczenia emerytury, a do tego skraca się średnie dalsze trwanie życia, przez które ta podstawa jest dzielona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że w związku z epidemią, wniosek o emeryturę można złożyć do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy, w dołączonym do wniosku oświadczeniu, wskazać chęć ustalenia prawa i wysokości świadczenia oraz jego wypłaty od wcześniejszego miesiąca, o ile na wskazany moment spełnione były ustawowe warunki do emerytury.

Przed złożeniem wniosku, osoby zainteresowane mogą skorzystać z kalkulatora emerytalnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość świadczenia. Mogą też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny.

Tekst: Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Radni podsumowali działania związane z koronawirusem

28 maja odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działań podjętych na terenie naszej gminy w walce z epidemią koronawirusa.

Informację o działalności samorządu i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił burmistrz Maciej Bratborski. Już od końca lutego urząd ostrzegał i informował mieszkańców o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, a także przekazywał wskazówki, jak zapobiegać COVID 19. Został powołany Zespół Zarządzania Kryzysowego, który koordynował działania.

Początek marca był niezwykle trudny, gdyż okazało się, że wybuch epidemii nastąpił w naszej gminie i powiecie krotoszyńskim. Skala zjawiska była tak duża, ze podjąłem decyzję o ograniczeniu od 16 marca pracy Urzędu Miasta i Gminy. Urząd nie był dostępny dla petentów, a dostarczanie dokumentów i załatwianie spraw urzędowych odbywało się przez tzw. bezpieczną strefę. Sukcesywnie podejmowaliśmy inne działania lokalne oraz koordynowane centralnie, takie jak : zamknięcie placówek oświatowych, Klubu Seniora, placów zabaw, obiektów sportowych, targowiska miejskiego i inne. – mówił Maciej Bratborski.

Gmina przeprowadziła akcję rozdawania mieszkańcom maseczek ochronnych, których w sumie było 18.600 sztuk. Zorganizowano pomoc dla seniorów, zakupiono środki do dezynfekcji , regularnie odkażano przestrzeń publiczną itp. Urząd informował na bieżąco o działaniach i aktualnej sytuacji epidemiologicznej za pośrednictwem strony internetowej www.kozminwlkp.pl i profilu Koronawirus – komunikaty, apele wyjaśnienia

Wszystkie działania przeprowadzone dotychczas w walce z COVID 19 kosztowały gminę Koźmin Wielkopolski około 105 tys. zł. Nie jest to jednak kwota ostateczna, gdyż niektóre usługi nie zostały jeszcze rozliczone.

Burmistrz Maciej Bratborski i skarbnik Andrzej Serek zwracali uwagę radnych na negatywne skutki epidemii i ich wpływ na finanse gminy. W ciągu czterech pierwszych miesięcy roku o kwotę 1, 2 mln zł mniej wpłynęło do gminnej kasy z budżetu państwa z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT.

Musimy liczyć się z tym, że nie wystarczy nam pieniędzy na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych. – mówił wprost Andrzej Serek.

Podczas komisji radni dyskutowali nad przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniem, a także rozmawiali o bieżących sprawach.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG


Od środy można zwiedzać muzeum

Muzeum Ziemi Koźmińskiej zostanie otwarte w najbliższą środę, 27 maja. Będzie ono czynne w środy od godz.9 00 do godz.10. 30 i od godz.16 00 do godz. 18 00. Kustosz muzeum zaprasza do zwiedzania także w niedzielę 21 czerwca w godzinach w godz.14 00 do 16 00. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zostały wprowadzone następującej procedury:

 • obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu lub posiadania rękawiczek ochronnych i osłonki zakrywającej usta i nos,
 • zwiedzanie tylko pod opieką pracownika muzeum w grupie liczącej do 5 osób,
 • czasowe zawieszenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych,
 • organizację sposobu korzystania z muzeum z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry).

Urząd Miasta i Gminy przywraca bezpośrednią obsługę obywateli

Z dniem 25 maja 2020 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Osoby wchodzące do Urzędu jako interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki jednorazowej lub materiałowej lub przyłbicy.

Wchodząc do Urzędu interesanci obowiązani są do dezynfekcji rąk. Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk zamontowane są przy każdym wejściu do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Kasy Urzędu będą czynne od godz. 8:00 do godz. 15:00 – ograniczony czas pracy kas spowodowany jest godzinami otwarcia banku obsługującego UMiG.

ARiMR informuje

Ze względu na uchylenie zawieszenia biegu terminów wynikające z przepisów ustawy COVID-19, Oświadczenia potwierdzające brak zmian można składać do dnia 8 czerwca 2020 r. Oświadczenie można: wysłać pocztą, wrzucić do urny przed placówką ARiMR lub wysłać przez ePUAP.

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności przez aplikacje eWniosekPlus. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa

Pożyczka płynnościowa dla przedsiębiorstw z Wielkopolski

Dziś, Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego rozmawiał z dr.Krzysztofem Urbaniakiem, Prezesem Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat wsparcia dla przedsiębiorstw w związku z COVID-19. Informujemy, iż Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i WFR sp. z o.o. z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisały Umowę, dzięki której WARP ma w ofercie instrument wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ. To instrument, który jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.


Dla kogo POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA?


• dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)
• dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego
• dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować
• kwota pożyczki do 300.000,00 zł
• oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty
• nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy
• okres spłaty do 72 miesięcy
• karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
• możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące
• jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę
• dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie
• bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji
• pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.: kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku
• termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki
• termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki

Więcej szczegółów http://warp.org.pl/oferta/pozyczki-2/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-negatywnie-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19/?fbclid=IwAR0b00SqbdHK2lkByqwXCp8TSSLPDQBJeGFA3mr6vvwt0hFJQmj0AxwGFNg