Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin informuje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje, że w dniu 12 grudnia wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozpowszechniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Dz.U. z 2018r., poz. 692 z późn. zm.)

W rozporządzeniu dodano zapisy dotyczące między innymi podmiotów, które kupują bulwy ziemniaka inne niż sadzeniaki w celu ich wprowadzenia do obrotu, przeznaczenia do przemysłowego przetworzenia, skarmienia zwierząt lub wykorzystywania w zakładzie zbiorowego żywienia.

UWAGA ROLNICY

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Prosimy rolników z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zainteresowanych bezpłatną utylizacją odpadów rolniczych o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej sołtysowi lub do Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim – Punkt Informacyjny najpóźniej do dnia 22.11.2019 r.
Ankiety zostaną dostarczone rolnikom przez sołtysów lub można je pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy – Punkt Informacyjny.


Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył do dnia 15.11.2019 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Rolników, którzy jeszcze nie odebrali protokołów z oszacowania szkód zapraszamy do Punktu Informacyjnego UMiG.

Informacja www.arimr.gov.pl

Uwaga rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistej

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa Wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonalizacji tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

W celu przygotowania ww uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, niezbędne jest uzyskanie m.in. z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2020 roku.

Na zgłoszenia zainteresowanych rolników, zawierające wielkości planowanych powierzchni pod te uprawy czekamy do dnia 22.11.2019r.(piątek)

Poszukiwana jałówka

Poszukiwana jest jałówka, która uciekła właścicielowi z terenu gospodarstwa. Ktokolwiek widział zwierzę proszony jest o kontakt pod nr 600-955-654. Jałówka ostatnio była widziana w okolicach wsi Kaniew – Dębiogóra.

Uwaga: zdjęcie poglądowe – nie przedstawia zwierzęcia, które uciekło.

Złóż wniosek o zwrot akcyzy

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi sumę:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych na dzień 1 luty 2019
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2018 roku

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.

Producent rolny, który w I terminie (luty 2019) ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła przy składaniu wniosku w II terminie (sierpień 2019) zobowiązany jest do ponownego dołączenia do wniosku oryginału dokumentu wydanego przez kierownika ARiMR o liczbie DJP w 2018 roku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1-31 października 2019r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

Tekst: Patrycja Pietrala, UMiG

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) opublikował kolejny raport (stan na dzień 30.06.) w którym został rozszerzony zakres upraw i kategorii glebowych dla gminy Koźmin Wielkopolski.

Zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Koźmin Wielkopolski dotyczy zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i zielonkę, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych na glebach kategorii I oraz zbóż ozimych i jarych, rzepaki i rzepiku oraz krzewów owocowych na glebach kategorii II.

Przypominamy, że IUNG na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Szacowanie strat  przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

Raporty – http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012033/

Mapa – http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Określenie kategorii glebowych – http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

Wniosek można pobrać w Punkcie Informacyjnym UMiG lub poniżej ze strony internatowej