Do 30 czerwca można składać wnioski o „pomoc klęskową”

30 czerwca 2022 r. kończy się czas na ubieganie się o wsparcie dla rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2021 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Przez datę złożenia wniosku należy rozumieć datę osobistego złożenia dokumentu w biurze powiatowym ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) lub platformy ePUAP – datę jego nadania.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1, z późn. zm.);
 3. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:
 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu, lub
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021

Uwaga Wielkopolscy Pszczelarze !

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży na mocy podpisanego porozumienia ze wszystkimi związkami pszczelarskimi z terenu województwa wielkopolskiego zrzeszonymi w strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego informuje o możliwości przystąpienia do udziału w programie pn.: “Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”.

Program pozwala na uzyskanie ciasta dla pszczół finansowanego przez Samorząd Województw Wielkopolskiego.

Program przeznaczony również dla pszczelarzy niezrzeszonych.

Zainteresowanych prosimy zgłaszać się do 30.06.2022r.

Szczegółowych informacji udzielają:

REJONOWY ZWIĄZEK PSZCZELARZY
ul. Ostroroga 83, 64-100 LESZNO
tel. 65 520 97 40

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
ul. Mickiewicza 33, 60-837 POZNAŃ
tel. 61 848 37 98

REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY
ul. Dworcowa 4/1, 62-510 KONIN
tel. 63 242 49 05

REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ IM. PROF. TEOFILA CIESIELSKIEGO
ul. 3-go Maja 13A, 62-800 KALISZ
tel. 62 757 44 85

Komunikat do wszystkich gmin w sprawie pomocy suszowej

Z dniem 16 maja br. ma ruszyć nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2021 roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł.

Rolniku!

 • jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy,
 • lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu,
 • złożyłeś wniosek poprzez tzw. „aplikację suszową” o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia suszy lub posiadasz protokół oszacowania szkód w przypadku pozostałych wymienionych zjawisk atmosferycznych, możesz się ubiegać o pomoc !

Zaloguj się na swoim koncie za pomocą publicznej aplikacji “Zgłoś szkodę rolniczą” i wydrukuj:

 • protokół oszacowania szkód w swoim gospodarstwie w przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę wyniosły powyżej 30% lub
 • kalkulację oszacowania szkód wyrządzonych przez suszę w przypadku strat powyżej 5% na danej powierzchni upraw.

Złóż wniosek w terminie od 16 maja do 30 czerwca br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR.

Do wniosku dołącz:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub
 • protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta rolnego;
 • kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;
 • oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Otrzymasz pomoc:

 • 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Pamiętaj, że jeżeli nie ubezpieczyłeś upraw, wysokość pomocy będzie pomniejszona o 50%.

Info. Wielkopolska Izba Rolnicza

Deratyzacja 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta i gminy w dniach 10.05.2021r. – 31.05.2021r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2021 poz. 2069), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888) oraz § 19 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski przyjętego uchwałą nr XXXII.221.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021r. poz. 6956)

zarządza się

przeprowadzenie powszechnej deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w dniach 04.05.2022r. – 31.05.2022r.

Ustala się następujący harmonogram deratyzacji:

 • zakup trutki do 11.05.2022r.
 • wyłożenie trutki w dniach 12.05.2022r. – 31.05.2022r.

Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./ położone na obszarze miasta i gminy.

Właściciele, posiadacze, zarządcy, użytkownicy, najemcy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji do:

 • wyłożenia trutek (preparatów) przeznaczonych do zwalczania gryzoni, bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości,
 • usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywieniowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
 • dokonania w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.),

Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.

Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem prowadzą: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

Informuje się, że zgodnie z art. 117 §1. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2021 poz. 2008) „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. ”.

obwieszczenie o deratyzacji, likwidacja gryzoni

Pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów

Informujemy, że można składać wnioski o pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny zakupił w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego (BP AMiRM w Krotoszynie ul. Fabryczna 4B, 63-700 Krotoszyn (tel. 62 722 06 89)).

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna

traktor rolniczy, rozsiewacz nawozu, nawóz sztuczny

Stop wypalaniu traw

Z uwagi na coraz częstsze w okresie wiosennym pożary traw, zarośli i innych terenów zielonych – przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

Przepisy zakazujące

 • art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098): “Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”,
 • art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”,
 • art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672): „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności 1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 2) korzystania z otwartego płomienia;
 • 3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Kary

 • art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 2008) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.,
 • art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. 2021 poz. 2345): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
plakat formacyjny, stop wypalaniu traw, czarne tło, po środku znak stop, wokół znaku wypisane negatywne skutki wypalania traw

AGROMARSZ 2022

W dniu 3 kwietnia 2022r. w godz. 9.00 – 16.00 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje w Marszewie Wiosenne Targi Rolno– Ogrodnicze AGROMARSZ.

Program Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ:

9.00 – Rozpoczęcie targów,
11.00 – 12.00 – Uroczyste otwarcie, powitanie uczestników i wystąpienia zaproszonych gości – plac otwarcia, główny teren targów,
12.15 – 12.45 – Koncert orkiestry dętej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie – plac otwarcia, główny teren targów,
13.00 – 14.00 – Zielonym do góry – pokaz cięcia oraz kształtowania drzewek i krzewów – plac otwarcia targów,
9.00 – 16.00 – Prezentacja oferty środków produkcji, sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych i usług,
9.00 – 16.00 – Kiermasz ogrodniczy,
16.00 – Zakończenie targów.

Wydarzenia towarzyszące Wiosennym Targom Rolno-Ogrodniczym AGROMARSZ:

9.00 – 16.00 – Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie,
14.00 – Szkolenie „Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014-2020 w 2022 roku” – aula ZSCKR w Marszewie, organizator – BP ARiMR w Pleszewie.

Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Plakat informacyjny, wiosenne targi rolno- ogrodnicze, AGROMARSZ

Szkolenie ze środków ochrony roślin

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu serdecznie zaprasza na szkolenia: podstawowe oraz uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2020r., poz. 2097).


SZKOLENIE PODSTAWOWE

Szkolenie odbędzie się w dniach 24 – 25.03.2022r. w sali wykładowej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Dorota Czajka w Krotoszynie, ul. Polna 16, 63-700 Krotoszyn.

Początek szkolenia każdego dnia od godz. 15.30.

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób, które nigdy wcześniej nie odbyły takiego szkolenia.

Odpłatność za szkolenie wynosi 250 zł od osoby.

Proszę o zapisywanie się na szkolenie do dnia 22 marca 2022r. pod nr tel. 508 661 576.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
W razie potrzeby będzie zorganizowane kolejne szkolenie.


SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 marca 2022r. w sali wykładowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 30.

Początek szkolenia o godz. 15:30.

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób, które 5 lat temu lub wcześniej odbyły już szkolenie podstawowe lub uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Odpłatność za szkolenie wynosi 150 zł od osoby.

Proszę o zapisywanie się na szkolenie do dnia 22 marca 2022r. pod nr tel. 508 661 576.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
W razie potrzeby będzie zorganizowane kolejne szkolenie.

Na szkolenie proszę zabrać nr PESEL.

Tekst: SITR Kalisz

Ogłoszenia WIR

Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza na XV edycję Wielkopolskich For Rolniczych – Forum Rolnicze Powiatu Krotoszyńskiego, które odbędzie się 1 marca 2022 r. o godz. 10:00

W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:

 • Krajowy Plan Strategiczny i wymogi związane z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,
 • problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,
 • gospodarka łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,
 • działania uruchamiane przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • wyniki doświadczeń i zalecenia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i plany rozdysponowania nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa na 2022 rok,
 • współpraca ze szkołami kształcącymi w kierunkach rolniczych,
 • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Kółkami Rolniczymi,
 • ubezpieczenia wzajemne, jako forma samoorganizacji rolników w ograniczaniu ryzyka działalności,
 • instrumenty finansowania rolnictwa i ekonomika rolnictwa,
 • omówienie bieżących spraw, dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Do zaproponowanej tematyki mogą dochodzić kwestie lokalne, które wynikają ze specyfiki rolnictwa danego subregionu, produkcji czy też podmiotów, z którymi rolnicy współpracują. Oprócz wysłuchania prelekcji specjalistów, będzie można wziąć udział w dyskusji i zadać pytania prelegentom.

Do współpracy przy organizacji forów zapraszamy instytucje, które na co dzień pracują na rzecz rolnictwa, w tym: UMWW, wielkopolskie oddziały ARiMR, KOWR, KRUS, WIW, WIORIN, COBORU, CDR O/Poznań, WODR w Poznaniu, PZŁ, związki branżowe, uczelnie, szkoły rolnicze i inne.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, fora będą przeprowadzone w formie zdalnej. Udział w webinarium będzie możliwy po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia i rejestracji na stronie internetowej www.wir.org.pl, telefonicznie: 574 470 720 lub za pośrednictwem e-mail: wirkrotosz@wir.org.pl. w celu rejestracji do dnia 25 lutego br. należy przekazać imię nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.


Wielkopolska Izba Rolnicza za pośrednictwem firmy ROL-WIR organizuje szkolenie PODSTAWOWE (2-dniowe) i UZUPEŁNIAJĄCE (1-dniowe) z zakresu stosowania środków Ochrony Roślin z użyciem opryskiwaczy. Po zakończeniu szkolenia wydane zostaną ważne przez okres 5 lat zaświadczenia.


Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje szkolenie dla osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny. Jest to szkolenie obowiązkowe dla osób, które do tej pory dokonywały uboju zwierząt z gatunków świnie, cielęta do 0,5 roku, owce i kozy we własnym gospodarstwie domowym oraz dla osób, które zamierzają takiego uboju dokonywać. Koszt – 17 zł opłaty skarbowej.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach przyjmuje Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a pod nr telefonu 574 470 720 lub adresem e-mail: wirkrotosz@wir.org.pl. Szczegóły zostaną podane po zapisaniu się zainteresowanych oraz zebraniu grup szkoleniowych.