Uwaga rolnicy

Do dnia 15 listopada 2022 r. w Biurach Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.

WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Szczegółowe informacje pod linkiem

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Informacja o pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Jesienne Targi Rolno- Ogrodnicze AGROMARSZ

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ w Marszewie. Targi odbędą się w najbliższą niedzielę, 2 października – pod hasłem „Przyjazna energia w domu i zagrodzie”. Start o 10.00.

Organizatorzy informują, że na imprezie dostępne będą też urządzenia wykorzystujące energię wiatru i słońca do wytwarzania np. energii elektrycznej, a także materiały budowlane oraz wykończeniowe poprawiające bilans energetyczny obiektów. Będzie można porównać kilka ofert, zastanowić się nad ich walorami oraz uzyskać poradę specjalistów zajmujących się realizacją takich instalacji. To jednak nie wszystko.

W programie przewidziano również ofertę nowoczesnych ciągników i sprzętu rolniczego, wyposażenia obiektów inwentarskich, a także pasz, dodatków paszowych i nawozów oraz różnorodnych usług dla rolnictwa.

Stoiska informacyjne przygotują instytucje współpracujące na co dzień z rolnikami w zakresie m.in. finansowania inwestycji, ubezpieczeń czy innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

W tym roku Jesiennym Targom Rolno-Ogrodniczym AGROMARSZ będą towarzyszyły dwa wydarzenia.

Na poletkach demonstracyjnych WODR (przy drodze powiatowej Pleszew – Grab) od rana będzie trwał Dzień Kukurydzy, gdzie zostaną przedstawione liczne kolekcje jej odmian. Na miejscu będą dostępni przedstawiciele hodowców i dystrybutorów, którzy opowiedzą zainteresowanym o szczegółach uprawy.

Podczas targów odbędzie się również II Piknik Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych, organizowany przez Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z udziałem WODR. W trakcie imprezy zostaną zaprezentowane popisowe dania Kół Gospodyń Wiejskich, które zwyciężyły w konkursie kulinarnym pod nazwą „Skarby wielkopolskiej spiżarni”.

Podczas targów chętni będą mogli przy pomocy specjalistów WODR założyć konto na platformie doradczej eDWIN lub zapoznać się z korzyściami wynikającymi z zastosowania kruszynka do biologicznej ochrony kukurydzy, zwłaszcza aplikowanego na plantacji przy użyciu drona.

Targom będzie towarzyszył kiermasz ogrodniczy oraz artykułów dla domu i zagrody. Odwiedzający będą mogli zaopatrzyć się w drzewka i krzewy, cebule kwiatowe, byliny, narzędzia do pracy w ogrodzie lub inne potrzebne rzeczy, w tym regionalne produkty żywnościowe, np. miody pszczele, chleb na zakwasie i wiele innych.

Jesienne Targi Rolno- Ogrodnicze, AGROMARSZ, 2 października, Marszew koło Pleszewa

Do 30 czerwca można składać wnioski o „pomoc klęskową”

30 czerwca 2022 r. kończy się czas na ubieganie się o wsparcie dla rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2021 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Przez datę złożenia wniosku należy rozumieć datę osobistego złożenia dokumentu w biurze powiatowym ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) lub platformy ePUAP – datę jego nadania.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1, z późn. zm.);
  3. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:
  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu, lub
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021