101. rocznica odzyskania Niepodległości

w 101. rocznicę odzyskania Niepodległości władze samorządowe i przedstawiciele instytucji, szkół oraz organizacji społecznych uczestniczyli we Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wawrzyńca, a następnie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności.

Foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Wykaz nieruchomości do wynajmu

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 07.11.2019 r. do 28.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu – lokal użytkowy Posterunku Policji w Koźminie Wlkp.

Przebudowa drogi gminnej w Kaniewie

W miejscowości Kaniew jest obecnie realizowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 761564P. Łączna długość przebudowywanego odcinka o szerokości 4,50 m wynosi 896 m i polega na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego i wykonaniu obustronnych poboczy.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu dotacją w wysokości 217 600 PLN z programu dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Tekst: Jarosław Kapciński, UMiG

Foto: Jan Bartkowiak

Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z ngo

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski.

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 31 października 2019r.

Czas zakończenia konsultacji: 08 listopada 2019r.

Forma konsultacji: wyrażanie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną. Opinie i uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub przekazywać drogą elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Program zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych www.kozminwlkp.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 30 października 2019r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 3. Sprawozdanie z przetargów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowa Obra,
  • zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,
  • nabycia nieruchomości,
  • zbycia nieruchomości.
 6. Informacja: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad XIV sesji.

Sesja Rady Miejskiej

XIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 25 września 2019r., o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 za I półrocze 2019r.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

Dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż od dnia 16.09.2019r. do dnia 15.11.2019r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020.

Dofinansowanie przyznawane jest na trwałą likwidację w budynkach mieszkalnych starych źródeł ciepła i ich zamianę na nowe źródła ciepła – proekologiczne, tj.:
1) zasilane paliwem gazowym;
2) zasilane paliwem olejowym;
3) zasilane energią elektryczną;
4) zasilane paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa) tj. kocioł grzewczy klasy 5.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3000zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 5.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Link do regulaminu: http://www.bip.kozminwlkp.pl/pliki_inne/5028.pdf
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 627219338, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na m.wozny@kozminwlkp.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (biuro nr 5).

Tekst: Maciej Woźny, UMiG

Dofinansowanie wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż od dnia 16.09.2019r. do dnia 15.11.2019r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2020.
Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3000zł.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 5.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
Szczegółowe informacje zawiera regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Link do regulaminu: http://www.bip.kozminwlkp.pl/pliki_inne/5029.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 627219338, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na m.wozny@kozminwlkp.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (biuro nr 5).

Tekst: Maciej Woźny, UMiG

80.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W niedzielę, 1 września Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaprasza mieszkańców na obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.
1 września 1939 roku Polska, jako pierwsza, stawiła czoła zbrodniczej niemieckiej nawałnicy. Pamięć o tych wydarzeniach łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków. Zachęcamy do udziału w uroczystościach upamiętniających bohaterów tamtych dni, które odbędą się 1 września w Koźminie Wielkopolskim.
O godz. 15.30 w kościele pw. św. Wawrzyńca zostanie odprawiona Msza św. w intencji poległych Koźminian, walczących w obronie Ojczyzny. W nabożeństwie będą uczestniczyć m.in. władze samorządowe, poczty sztandarowe, delegacje, Kompania Honorowa Ochotniczych Straży Pożarnych MiG Koźmin Wielkopolski i Koźmińska Orkiestra Dęta.
Po Mszy św. przejdziemy pod Pomnik Wolności, gdzie zostanie odczytany Apel Pamięci, a następnie delegacje złożą wiązanki kwiatów.
Około godz. 17.15 Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego zaprasza na otwarte zebranie poświęcone 80.Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Podczas spotkania historyk Antoni Korsak wygłosi wykład pt. ”Refleksje na temat sytuacji międzynarodowej Polski w 1939 r. i kampanii wrześniowej” a dr Michał Pietrowski przedstawi sytuację w Koźminie Wielkopolskim we wrześniu 1939 roku.

Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej uczczą również koźmińscy kibice KKS „Lech Poznań”. O godz.4.45 przy muralu na ul. Floriańskiej odpalą race, przy sygnale syreny strażackiej. Również rano syrenę włączy OSP Czarny Sad.

Tekst: AF, UMiG

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej


Zapraszamy na XII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 sierpnia 2019r., o godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołów z IX, X i XI sesji.
3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
na lata 2019-2031,
c) pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku na zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych,
d) likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
w Koźminie Wielkopolskim,
e) wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,
f) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,
g) nadania nazwy drodze wewnętrznej,
h) nadania nazwy ulicy,
i) zbycia nieruchomości lokalowej,

6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.Wolne głosy i wnioski.