Oświata w centrum uwagi radnych

11 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Posiedzenie było poświęcone sprawom oświatowym. Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, która jest niezbędnym dokumentem do przystąpienia do czynności likwidacyjnych tej placówki. Przyjęto także nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1 września.

Zanim radni pochylili się nad projektami uchwał, minutą ciszy uczono pamięć zmarłego Czesława Jagły, Radnego Rady Miejskiej i członka Zarządu Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 1990-1994.

Projekty uchwał omówił burmistrz Maciej Bratborski. –Prawo nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim i wskazania prawnego następcy – mówił.


Kolejne etapy likwidacji szkoły zapisano w uchwale. Zostanie ona przeprowadzona do 31 sierpnia 2019 r. Obejmie w szczególności: inwentaryzację , zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej , zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim jest związane umowami cywilnoprawnymi, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. Zgodnie z uchwałą majątek trwały likwidowanego gimnazjum pozostanie własnością Gminy Koźmin Wielkopolski, natomiast mienie ruchome przejmie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim.

Przekazanie mienia ruchomego tylko jednej placówce wzbudziło wątpliwość radnego Marka Wiecznego. – Gdy budowaliśmy gimnazjum, duży wkład finansowy w wyposażanie sal lekcyjnych i biblioteki miała Rada Rodziców. Czy można by było rozdzielić majątek po gimnazjum polubownie pomiędzy wszystkie placówki szkolne? – pytał radny.


Burmistrz wyjaśnił radnemu, że prawo nakłada na samorząd obowiązek wskazania jednego, konkretnego następcy prawnego. Zgodnie z intencją uchwały jest to koźmińska Trójka. Jednak burmistrz nie widzi przeszkód, aby po zakończeniu inwentaryzacji mienia ruchomego gimnazjum, inne placówki, na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy dyrektorami szkół, skorzystały z zasobów likwidowanej placówki.
Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji gimnazjum większością głosów, przy sprzeciwie dwóch radnych, byłych nauczycieli gimnazjum. Marek Wieczny wstrzymał się od głosu, a Robert Idkowiak głosował przeciw.
Kolejna uchwała dotyczyła planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Proponowane zmiany omówił burmistrz Maciej Bratborski. – Od 1 września wprowadzamy nową sieć szkół. W pewnym sensie, uchwała dotycząca sieci szkół jest martwa, gdyż rodzice mają dowolność w wyborze placówki oświatowej dla swoich dzieci. Jednak w związku z nową sytuacją w oświacie, przychyliłem się do propozycji Rady Rodziców przy SP NR 3, by granicą obwodów szkolnych w mieście była droga krajowa nr 15, czyli ulice Krotoszyńska – Klasztorna. Podział na terenach wiejskich pozostawiamy bez zmian.

Propozycja zmian obwodów szkolnych nie spodobała się radnemu Markowi Wiecznemu. –Nie do końca zgadam się z tym, że jest to uchwała martwa, gdyż większość rodziców decyduje się na zapisanie dzieci do placówki w swoim obwodzie szkolnym. Po co zmieniać obwody, skoro szkołę i tak wybierają rodzice?- pytał radny. – Wszyscy wiemy, że wszelkie ruchy w oświacie, są w naszym środowisku niezbyt dobrze odbierane.

Burmistrz odniósł się do argumentów radnego. –Spotkałem się z propagandą, że zmiana obwodów szkolnych jest pierwszym krokiem do likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 – odpowiedział – Dziwię się takim głosom, gdyż przy każdej okazji deklaruję, że edukacja jest dla mnie bardzo ważną sferą życia społecznego i jestem zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji szkół, nawet jeśli ekonomia podpowiada inaczej.

Celem proponowanych zmian w obwodach szkolnych jest poprawa warunków nauczania dzieci i jak najlepsze wykorzystanie bazy oświatowej gminy Koźmin Wielkopolski. Burmistrz przedstawił konkretne dane dotyczące placówek miejskich. SP Nr 1 posiada 18 sal lekcyjnych. Nowa siedziba SP Nr 3 ma do dyspozycji 24 klasopracownie. W obwodzie szkolnym Jedynki zamieszkuje obecnie – 448 uczniów, z czego 299 realizuje obowiązek szkolny w tej właśnie placówce. W sumie w Jedynce uczy się 376 uczniów. W obwodzie SP NR 3 zamieszkuje obecnie 263 uczniów, z czego 207 uczy się w tej placówce. W sumie do SP NR 3 uczęszcza obecnie 362 uczniów. Burmistrz przedstawił prognozę na najbliższych pięć lat. Na przejmowanym przez Trójkę obszarze obwodu zamieszkuje w sumie 59 dzieci, które w latach 2013-2018 rozpoczną naukę szkolną.
Ostatecznie radni przyjęli nową sieć szkół i granice obwodów, przy 1 głosie przeciwnym radnego Marka Wiecznego i dwóch wstrzymujących się radnych Anny Misiak i Ireny Konarczak-Bojanek.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 15.07.2019 r. do 05.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostaną wywieszone wykazy nieruchomości rolnych z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, przeznaczone do dzierżawy.

Rozstrzygnęliśmy konkurs o odpadach

Rozstrzygnęliśmy konkurs internetowym pt.” Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski z uwzględnieniem PSZOK”. Wyróżnione w konkursie osoby to:

 1. Paulina Sztuder z Koźmina Wielkopolskiego,
 2. Julia Jaroszewska z Koźmina Wielkopolskiego,
 3. Jan Jaroszewski z Koźmina Wielkopolskiego.

Zgodnie z regulaminem nagrody zostaną dostarczone laureatom.

Tekst: Agnieszka Radwańska, UMiG

Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium


18 czerwca Rada Miejska jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu.
Najważniejszym i zupełnie nowym punktem obrad sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym radni – po raz pierwszy – otrzymali raport o stanie gminy. Raport ten burmistrz miał obowiązek złożyć do Rady do końca maja. Obszerny dokument został również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Nowe przepisy przewidują debatę nad raportem radnych i mieszkańców, a następnie udzielenie wotum zaufania włodarzowi.


W debacie koźmińscy radni pytali burmistrza o wiele spraw. Robert Idkowiak zapytał, jakie jest zadłużenie podatników w naszej gminie. Burmistrz poinformował, że jest to około 800 tys. zł, jednak udało się zmniejszyć zadłużenie w stosunku do ubiegłego roku o 400 tys. zł. Radny Marcin Borowczyk był zainteresowany rozbudową budynku biurowego przy ul. Floriańskiej. Maciej Bratborski wyjaśnił, że w bieżącym roku gmina planuje zakończyć kwestie związane z dokumentacją i uzyskaniem pozwoleń na budowę, a inwestycja ruszyłaby w przyszłym roku. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z programu JESSICA.
Robert Idkowiak dopytywał o rewitalizację Starego Rynku. Burmistrz zapewnił, że to zdanie jest przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Obecnie powstają koncepcje zmiany funkcjonalności starej części naszego miasta. Jeśli jednak chodzi o rewitalizację, to zdaniem burmistrza, bez budowy obwodnicy i wycofania z ciągu rynku drogi krajowej nr 15 trudno będzie ją przeprowadzić.
Radny Karol Jankowiak zwrócił uwagę na konieczność „doinwestowania” basenu przy ul. Pleszewskiej.

Każdego roku przeznaczamy pieniądze na modernizację basenu i przygotowanie go do sezonu. Wiadomo jednak, że koźmiński basen wymaga generalnego remontu, którego koszt to ok. 4 mln zł. Wiemy również, że dziś nasz basen nie jest już tak atrakcyjny, jak 10-15 lat temu. Trzeba więc zmierzyć wartość tej inwestycji z efektem społecznym i ekonomicznym. – odpowiedział radnemu Maciej Bratborski .
Marek Wieczny zapytał, co spędza sen z oczu burmistrza Koźmina Wielkopolskiego? Jakie obszary należałoby zmienić i poprawić? Co jest przysłowiową kulą u nogi, która od wielu lat się wlecze a w żaden sposób nie mamy pomysłu na jej rozwiązanie?

Jest wiele problemów, które osobiście mnie niepokoją. Pierwszym z nich – na który nie mamy żadnego wpływu – jest budowa obwodnicy Koźmina. Zmieniłoby to diametralnie obraz Koźmina i dało dużo więcej możliwości inwestycyjnych. Wiadomo, że sprawa ciągnie się już od 2009 r. Drugim problemem jest demografia. Niestety, społeczeństwo starzeje się i obecnie w Koźminie mamy dużo mniej dzieci, niż w latach dziewięćdziesiątych. Wydatkiem, obciążającym w znacznym stopniu budżet gminy jest szeroko rozumiane utrzymanie systemu edukacji, czyli szkół i przedszkoli. Subwencja oświatowa, jaką otrzymuje gmina jest to nieco ponad 9 mln zł, a wydatki wynoszą 17 mln zł. To kolejny problem, z którym boryka się samorząd. Jest też kwestia inwestycji w infrastrukturę komunalną, czyli drogi, kanalizację, czy oświetlenie. Moją troskę o samorządność rodzi powolne centralizowanie decyzyjności i finansów państwa. – mówił „hasłowo” Maciej Bratborski.


Po wyczerpaniu się pytań w debacie radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu. Rada była również jednomyślna podczas udzielania absolutorium. Maciej Bratborski podziękował radnym za obdarzenie go zaufaniem. Podziękowania skierował także do najbliższych współpracowników i wszystkich pracowników Urzędu, za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zmian budżetu i WPF,
 • emisji obligacji,
 • wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Tekst: Monika Bartkowiak, Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Foto: AF

“Zrób krok w stronę PSZOK” – wyniki

10 czerwca komisja w składzie: zastępca burmistrza Jarosław Ratajczak, sekretarz Irena Maroszek i inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Radwańska dokonała oceny prac złożonych w ramach konkursu pt. “ZRÓB KROK w STRONĘ PSZOK – właściwe segregowanie odpadów komunalnych”. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac we wszystkich kategoriach. Wyróżnienie otrzymały następujące osoby:

Kategoria II

Aleksandra Trawińska

Szymon Szymczak

Natalia Kasprzak

Kategoria III

Marcin Staniek

Julita Klarzyńska

Mateusz Kaniewski

Kategoria IV

Bartosz Prajs

Julia Marszałek

Maja Pawlak

Klaudia Wolsztyniak

Zofia Stempniak

Katarzyna Kubacka

Agata Szymczak

Aleksandra Gorzelanna

Nagrody w imieniu Pana Burmistrza zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Tekst: Monika Wojtczak, UMiG

Burmistrz o PSZOK -u z przedszkolakami

W poniedziałek, 17 czerwca burmistrz Maciej Bratborski spotkał się z przedszkolakami z koźmińskiego przedszkola, by podsumować konkurs plastyczny “Zrób krok w stronę PSZOK”. Dzieci – pięcio – i sześciolatki – przyniosły kolorowanki, które wykonały w ramach konkursu.Włodarz nagrodził wszystkich małych artystów, wręczając im miniaturowe pojemniki na odpady z hasłem “Ekologiczny Koźmin Wielkopolski”.

Kilka tygodni temu w ramach promocji powstającego w Koźminie Wielkopolskim Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów , magistrat ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci. W najmłodszej kategorii zadaniem konkursowym było pokolorowanie kolorowanki, pokazującej drogę przedszkolaków do PSZOK- a.

-Wszystkie dzieci wspaniale wywiązały się z zadania konkursowego i pięknie pokolorowały obrazki – mówił Maciej Bratborski, wręczając nagrody.

Spotkanie, było okazją do rozmowy z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta o segregacji śmieci.

W przededniu wakacji burmistrz życzył dzieciom udanego wypoczynku i wielu wspaniałych przygód.


Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Informacja dotycząca wyboru ławników


Z końcem 2019 roku upływa czteroletnia kadencji ławników w sądach powszechnych. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim wybierze: 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie Sądu Okręgowego w Kaliszu czytaj

Sesja absolutoryjna

Zapraszamy na IX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 18 czerwca 2019r. o godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) debata:

· radnych

· mieszkańców gminy

b) głosowanie uchwały.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2018 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

g) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

h) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

i) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) emisji obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

d) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

e) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad IX sesji.

XXIV Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej

5 czerwca w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy odbył się XXIV Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej. 33 uczestników konkursu zmierzyło się z pytaniami dotyczącymi historii naszego gimnazjum.

Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, samorząd koźmiński, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy.

Konkurs był podzielony na część pisemną i ustną. Przystąpili do niego uczniowie ze szkół podstawowych : SP NR 3, SP Borzęcice, ZSP Borzęciczki, SP Mokronos, SP Stara Obra.

Nagrody laureatom ufundował i wręczył burmistrz Maciej Bratborski.

Foto: Michał Garsztka, Agnieszka Flejsierowicz

Szkoła ma nowy parking

1 czerwca przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach nastąpiło otwarcie placu rekreacyjnego i parkingu. Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Skarbnik Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Koźmina Wlkp., Przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej.

Inwestycja była realizowana w latach 2017-2018 i składała się z dwóch etapów:

I etap – plac rekreacyjny,

II etap – parking.

Budowę parkingu i placu przy szkole sfinansowano w całości z budżetu gminy. Koszt inwestycji to około 300 tys.zł.

Tekst i foto: SP Borzęcice