Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 04.03.2020 r. do 25.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddanie w dzierżawę na okres od 01.04.2020 do 30.09.2020 r. – grunt pod sezonową sprzedaż lodów na Starym Rynku i przy ul. Zamkowej.


Decyzje wymiarowe na 2020 rok

Informujemy podatników, że z dniem 1 stycznia 2020 r. decyzje wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego będą sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i zamiast podpisu własnoręcznego zawierać będą stosowny nadruk z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania (art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.).
Ponadto, decyzje wydawane na małżonków, którzy są jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości, wystawiane będą w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdego z małżonków, a ustalony w każdej z nich podatek dotyczy całej nieruchomości.
Analogiczna sytuacja dotyczy przypadków, gdy nieruchomość pozostaje we współposiadaniu więcej niż dwóch osób.

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku.
Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe, powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji za nieruchomość będącą we współwłasności, podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie (art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz.1170 ze zm.).
Zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że pozostali współwłaściciele nie są zobowiązani do uiszczenia podatku.

Tekst: Bogumiła Drabik, Patrycja Pietrala, UMiG


ZMIANA INDYWIDUALNYCH NUMERÓW KONT DO WPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że od dnia 1.01.2020 r. ulegają zmianie indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłaty dokonane na dotychczasowe konta indywidualne zostaną przeksięgowane na nowe konto.
Informacja o nowym numerze rachunku bankowego będzie do Państwa sukcesywnie przesyłana listownie, do czasu otrzymania informacji o nowym numerze konta wpłat proszę dokonywać na dotychczasowy numer konta.
Nowy numer rachunku bankowego można też otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 4. Numerów nowych rachunków bankowych nie podajemy telefonicznie.

W tytule przelewu dot. w/w opłaty należy wpisywać: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ……………” oraz wskazać adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację.

Indywidualny rachunek bankowy jest różny od numeru konta bankowego dotyczącego płatności związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 62 72 19 346, 62 72 19 321, 62 72 19 353.

PRZYPOMINAMY
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny, przypisany do danej nieruchomości numer rachunku bankowego , gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – biuro nr 4. Kasa czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30.

Opłatę należy wnosić bez wezwania, z góry, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego (np. za styczeń 2020 do 15 stycznia 2020, za luty 2020 do 15 lutego 2020).

Opłaty nie uiszczone w wyznaczonym terminie będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Tekst: Dominika Wielebska, UMiG

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 15.01.2020 r. do 06.02.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 76 o pow. 0,0584 ha położona w Białym Dworze.


Kasa Urzędu krócej czynna

Informujemy, że kasa Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski będzie czynna 24 grudnia i 31 grudnia 2019 r. od godz. 8:00 do godz. 11:00.

101. rocznica odzyskania Niepodległości

w 101. rocznicę odzyskania Niepodległości władze samorządowe i przedstawiciele instytucji, szkół oraz organizacji społecznych uczestniczyli we Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wawrzyńca, a następnie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności.

Foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Wykaz nieruchomości do wynajmu

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 07.11.2019 r. do 28.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu – lokal użytkowy Posterunku Policji w Koźminie Wlkp.

Przebudowa drogi gminnej w Kaniewie

W miejscowości Kaniew jest obecnie realizowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 761564P. Łączna długość przebudowywanego odcinka o szerokości 4,50 m wynosi 896 m i polega na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego i wykonaniu obustronnych poboczy.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu dotacją w wysokości 217 600 PLN z programu dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Tekst: Jarosław Kapciński, UMiG

Foto: Jan Bartkowiak

Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z ngo

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski.

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 31 października 2019r.

Czas zakończenia konsultacji: 08 listopada 2019r.

Forma konsultacji: wyrażanie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną. Opinie i uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub przekazywać drogą elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Program zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych www.kozminwlkp.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.