Zmiany w zasadach przyznawania stypendiów

Wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym już nie wystarczy, by otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Na ostatniej sesji radni uchwalili nowy Regulamin przyznawania rocznych nagród dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Od 2016 roku funkcjonuje w naszej gminie program stypendialny dla uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce Opracowany i przyjęty przez radnych poprzedniej kadencji regulamin przyznawania tzw. „nagród burmistrza” wzbudzał wiele kontrowersji. Zarówno radni, jak i nauczyciele zgłaszali konieczność wprowadzenia poprawek do regulaminu.

W rocznych planach pracy na bieżący rok obie komisje Rady Miejskiej zapisały zmianę regulaminu przyznawania stypendiów szkolnych.

W ramach konsultacji programu stypendialnego, 7 marca koźmińscy radni spotkali się z dyrektorami szkół, by wysłuchać ich opinii i uwag do przyjętych w 2016 roku zapisów.

W oparciu o przedstawione uwagi, na wniosek Rady Miejskiej, magistrat przygotował nowy regulamin, który na sesji 15 maja radni jednogłośnie przegłosowali.


Wprowadził on dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze nie otrzyma stypendium szkolnego uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen i wzorową ocenę z zachowania. To nie wystarczy . Oprócz „dobrego świadectwa” konieczne są osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe w konkursach, olimpiadach na szczeblach wojewódzkich, ogólnopolskich lub wyższych.
Po drugie prawo do starania się o stypendium szkole uzyskali wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski, a nie – jak dotychczas – wyłącznie mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Wiele zapisów w nowym regulaminie pozostawiono bez zmian. Między innymi ten, że nagrody roczne będą przyznawane na wniosek dyrektora. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 1 000, 00 zł do 30 września danego roku.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Przypominamy o opłacie za alkohol

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.05.2019r.

Zgodnie z art. 18 ust 12 b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.) przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie kolejnej raty, będzie miał możliwość zapłaty raty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od dnia upływu ustawowego terminu zapłaty, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5 ustawy. Jeśli tego nie zrobi, zezwolenie zostanie wygaszone z upływem dodatkowego 30 dnia liczonego od ustawowego dnia dokonania wpłaty.

Tekst: Monika Wojtczak, UMiG

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 10.05.2019 r. do 31.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub wydzierżawienia na terenie miasta Koźmina Wlkp. i w Wałkowie.

VII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 15 maja 2019r., o godz. 15. 00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031,

c) emisji obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

d) zasad obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski,

e) uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rocznych dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

f) ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 435/2, 439, 440/4, 440/2, 441/1 oraz części działki nr 441/2 położonych przy ul. M. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim.

Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad VIII sesji.

Serdecznie zapraszamy do udziału !

8 maja – kwiaty pod Pomnikiem Wolności

8 maja w samo południe samorządowcy, harcerze, dzieci i młodzież złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności.

Upamiętniono w ten sposób 74. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem. W mieście zawyła strażacka syrena.


Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Nabór na pracownika w SP NR 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w wymiarze 1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej) – Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm. ,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych ora korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość problematyki oświatowej,
 2. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 3. znajomość programów SIO, LIBRUS,
 4. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dobra organizacja pracy własnej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,
 8. doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,
 9. obsługa urządzeń biurowych,
 10. podstawowa znajomość prawa oświatowego, Kodeksu Pracy i ustawy o ochronie danych osobowych,
 11. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 2. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji służbowej, także pocztą elektroniczną,
 3. prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły,
 4. prowadzenie dokumentacji uczniów,
 5. prowadzenie dokumentacji wycieczek szkolnych,
 6. prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły,
 7. odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych (SIO, GUS, PEFRON)
 9. dochowanie tajemnicy służbowej, dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracowników, uczniów i rodziców,
 10. przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp,
 11. wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez Dyrektora szkoły,
 12. po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.
  Wymagane dokumenty:
 13. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 14. własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz CV
 15. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 16. oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 17. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim do dnia 22 maja 2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do szkoły) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej”.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 z siedzibą ul. Glinki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, kontakt do inspektora biuro@msvs.com.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b dla danych o stanie zdrowia w związku z obowiązkiem prawnym w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii.
Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów.
Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe i warunkuje udział w rekrutacji, a w zakresie szerszym dobrowolne, a ich nie podanie nie rodzi negatywnych skutków.
Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych oraz Organ prowadzący placówkę.
W związku z rekrutacją przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Koźmin Wielkopolski, dnia 08 maja 2019 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wielkopolskim
mgr Jacek Zawodny

90 lat OSP Borzęcice


W niedzielne popołudnie odbył się jubileusz 90-lecia OSP Borzęcice połączony z Miejsko- Gminnym Dniem Strażaka.
Jak co roku uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św., którą w intencji druhów OSP Borzęcice i innych OSP z terenu gminy Koźmin Wlkp. odprawił ksiądz kanonik Jacek Pochanke.


Po nabożeństwie strażacy i ich goście przemaszerowali na plac przy świetlicy wiejskiej w Borzęcicach.


Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jacek Wybierała powitał przybyłych gości. Następnie prezes OSP Borzęcice dh Józef Terakowski odczytał krótką historię OSP i poprosił o pożegnanie starego sztandaru. Po pożegnaniu, dh Janusz Karczmarek przeczytał Akt Fundacji nowego sztandaru i poprosił gości do wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru, po czym ksiądz proboszcz Jacek Pochanke dokonał poświęcenia nowego sztandaru.

Następnie dh Jacek Wybierała odczytał aktu nadania sztandaru i wręczył nowy sztandar prezesowi OSP Borzęcice.

Ponadto trzech strażaków z OSP Borzęcice: dh Marek Domagała, dh Miłosz Maciejewski, dh Adrian Balcer zostało wyróżnionych odznaką „Wzorowy Strażak”.

Z kolei wyróżnienia Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koźminie Wielkopolski otrzymali członkowie Kompanii Reprezentacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski: dh Zenobiusz Bałoniak, dh Błażej Świętek, dh Paweł Łąkowski, dh Tomasz Walczak – Pluta, dh Wojciech Gola, dh Ryszard Zawodny, dh Marek Domagała, dh Adrian Balcer, dh Marcin Leśniak, dh Błażej Stachowiak, dh Andrzej Wasielak, dh Wojciech Szymczak, dh Jarosław Podziemek, dh Stanisław Stasik, dh Józef Bałoniak, dh Mariusz Błaszczyk, dh Bartłomiej Marzęcki, dh Łukasz Frackowiak, dh Daniel Zajączkowski, dh Dominik Kowalewski, dh Dariusz Kołaczkowski, dh Mirosław Paterek, dh Michał Stencel, dh Marek Zawodny, dh Marcin Zmyślony, dh Patryk Gola, dh Eugeniusz Mikołajczyk, dh Roman Kuś, dh Emil Wawrzyniak, dh Kacper Bruder, dh Marcin Krawiec.

Strażacy z OSP Borzęcice wręczyli okolicznościowe podziękowania osobom zasłużonym dla ich OSP i podziękowania otrzymali: Janusz Kaczmarek, Felicja Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Antoni Zaworski, Czesław Udzik, Marek Pestka, Władysław Teodorczyk, Krystyna Grzemska, Jan Adamiak, Jan Kaczmarek i Stanisław Grzesiek.

Życzenia oraz podziękowania strażakom złożyli m.in. :
Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
Jan Dziedziczak – poseł na Sejm VIII kadencji,
asp. szt. Sławomir Poduch reprezentujący st. bryg. Jacka Strużyńskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie,
Andrzej Wichłacz – reprezentujący Stanisława Szczotkę – Starostę Krotoszyńskiego,
Sławomir Gruchała – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp.
Roman Marszałek – prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PRZYSZŁOŚC w Starej Obrze.

Na sam koniec dh Jacek Wybierała odczytał życzenia przesłane przez Andrzej Dudę – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dh Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP i dh Grzegorza Marszałka – v-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu.

Tekst: Adam Niedziela,

Foto: Szymon Sikora

Koźminianie uczcili Święto Konstytucji 3 Maja


Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 10:00 mszą św. kościele pw. św. Wawrzyńca. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe szkół i organizacji oraz delegacje, na czele z delegacją samorządowców.

Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Zygmunt Lewandowski, a koncelebrował ks. Andrzej Patecki i ks. Łukasz Chudziński. Podczas nabożeństwa modlono się w intencji ojczyzny, a także za żywych i zmarłych strażaków, z okazji ich święta , które przypada 4 maja.

Po zakończonej Eucharystii z kościoła farnego w asyście Koźmińskiej Orkiestry Dętej wyruszył przemarsz pod Pomnik Wolności, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów.

Foto: Tomasz Piejko

200 tysięcy na samochód strażacki

11 kwietnia Rada Miejska spotkała się na nadzwyczajnej sesji. Jej celem było dołożenie 75 tys. zł z gminnej kasy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koźmin Wielkopolski. Samochód, który dotychczas służy koźmińskim strażakom ma już 15  lat. Nasza jednostka, funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i często  korzysta z niego podczas akcji ratujących życie i mienie mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Obecnie pojawiła się szansa na nowy wóz strażacki dla miejscowej jednostki.

Continue reading