Sesja Rady Miejskiej

XIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 25 września 2019r., o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 za I półrocze 2019r.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

Dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż od dnia 16.09.2019r. do dnia 15.11.2019r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020.

Dofinansowanie przyznawane jest na trwałą likwidację w budynkach mieszkalnych starych źródeł ciepła i ich zamianę na nowe źródła ciepła – proekologiczne, tj.:
1) zasilane paliwem gazowym;
2) zasilane paliwem olejowym;
3) zasilane energią elektryczną;
4) zasilane paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa) tj. kocioł grzewczy klasy 5.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3000zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 5.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Link do regulaminu: http://www.bip.kozminwlkp.pl/pliki_inne/5028.pdf
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 627219338, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na m.wozny@kozminwlkp.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (biuro nr 5).

Tekst: Maciej Woźny, UMiG

Dofinansowanie wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż od dnia 16.09.2019r. do dnia 15.11.2019r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2020.
Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3000zł.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 5.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
Szczegółowe informacje zawiera regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Link do regulaminu: http://www.bip.kozminwlkp.pl/pliki_inne/5029.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 627219338, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na m.wozny@kozminwlkp.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (biuro nr 5).

Tekst: Maciej Woźny, UMiG

80.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W niedzielę, 1 września Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaprasza mieszkańców na obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.
1 września 1939 roku Polska, jako pierwsza, stawiła czoła zbrodniczej niemieckiej nawałnicy. Pamięć o tych wydarzeniach łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków. Zachęcamy do udziału w uroczystościach upamiętniających bohaterów tamtych dni, które odbędą się 1 września w Koźminie Wielkopolskim.
O godz. 15.30 w kościele pw. św. Wawrzyńca zostanie odprawiona Msza św. w intencji poległych Koźminian, walczących w obronie Ojczyzny. W nabożeństwie będą uczestniczyć m.in. władze samorządowe, poczty sztandarowe, delegacje, Kompania Honorowa Ochotniczych Straży Pożarnych MiG Koźmin Wielkopolski i Koźmińska Orkiestra Dęta.
Po Mszy św. przejdziemy pod Pomnik Wolności, gdzie zostanie odczytany Apel Pamięci, a następnie delegacje złożą wiązanki kwiatów.
Około godz. 17.15 Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego zaprasza na otwarte zebranie poświęcone 80.Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Podczas spotkania historyk Antoni Korsak wygłosi wykład pt. ”Refleksje na temat sytuacji międzynarodowej Polski w 1939 r. i kampanii wrześniowej” a dr Michał Pietrowski przedstawi sytuację w Koźminie Wielkopolskim we wrześniu 1939 roku.

Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej uczczą również koźmińscy kibice KKS „Lech Poznań”. O godz.4.45 przy muralu na ul. Floriańskiej odpalą race, przy sygnale syreny strażackiej. Również rano syrenę włączy OSP Czarny Sad.

Tekst: AF, UMiG

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej


Zapraszamy na XII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 sierpnia 2019r., o godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołów z IX, X i XI sesji.
3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
na lata 2019-2031,
c) pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku na zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych,
d) likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
w Koźminie Wielkopolskim,
e) wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,
f) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,
g) nadania nazwy drodze wewnętrznej,
h) nadania nazwy ulicy,
i) zbycia nieruchomości lokalowej,

6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.Wolne głosy i wnioski.

15 sierpnia pod pomnikiem

Wczoraj o godz.11.00 władze samorządowe i delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności, by uczcić Święto Wojska Polskiego i upamiętnić kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Tekst i foto: AF UMiG

Oświata w centrum uwagi radnych

11 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Posiedzenie było poświęcone sprawom oświatowym. Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, która jest niezbędnym dokumentem do przystąpienia do czynności likwidacyjnych tej placówki. Przyjęto także nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1 września.

Zanim radni pochylili się nad projektami uchwał, minutą ciszy uczono pamięć zmarłego Czesława Jagły, Radnego Rady Miejskiej i członka Zarządu Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 1990-1994.

Projekty uchwał omówił burmistrz Maciej Bratborski. –Prawo nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim i wskazania prawnego następcy – mówił.


Kolejne etapy likwidacji szkoły zapisano w uchwale. Zostanie ona przeprowadzona do 31 sierpnia 2019 r. Obejmie w szczególności: inwentaryzację , zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej , zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim jest związane umowami cywilnoprawnymi, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. Zgodnie z uchwałą majątek trwały likwidowanego gimnazjum pozostanie własnością Gminy Koźmin Wielkopolski, natomiast mienie ruchome przejmie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim.

Przekazanie mienia ruchomego tylko jednej placówce wzbudziło wątpliwość radnego Marka Wiecznego. – Gdy budowaliśmy gimnazjum, duży wkład finansowy w wyposażanie sal lekcyjnych i biblioteki miała Rada Rodziców. Czy można by było rozdzielić majątek po gimnazjum polubownie pomiędzy wszystkie placówki szkolne? – pytał radny.


Burmistrz wyjaśnił radnemu, że prawo nakłada na samorząd obowiązek wskazania jednego, konkretnego następcy prawnego. Zgodnie z intencją uchwały jest to koźmińska Trójka. Jednak burmistrz nie widzi przeszkód, aby po zakończeniu inwentaryzacji mienia ruchomego gimnazjum, inne placówki, na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy dyrektorami szkół, skorzystały z zasobów likwidowanej placówki.
Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji gimnazjum większością głosów, przy sprzeciwie dwóch radnych, byłych nauczycieli gimnazjum. Marek Wieczny wstrzymał się od głosu, a Robert Idkowiak głosował przeciw.
Kolejna uchwała dotyczyła planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Proponowane zmiany omówił burmistrz Maciej Bratborski. – Od 1 września wprowadzamy nową sieć szkół. W pewnym sensie, uchwała dotycząca sieci szkół jest martwa, gdyż rodzice mają dowolność w wyborze placówki oświatowej dla swoich dzieci. Jednak w związku z nową sytuacją w oświacie, przychyliłem się do propozycji Rady Rodziców przy SP NR 3, by granicą obwodów szkolnych w mieście była droga krajowa nr 15, czyli ulice Krotoszyńska – Klasztorna. Podział na terenach wiejskich pozostawiamy bez zmian.

Propozycja zmian obwodów szkolnych nie spodobała się radnemu Markowi Wiecznemu. –Nie do końca zgadam się z tym, że jest to uchwała martwa, gdyż większość rodziców decyduje się na zapisanie dzieci do placówki w swoim obwodzie szkolnym. Po co zmieniać obwody, skoro szkołę i tak wybierają rodzice?- pytał radny. – Wszyscy wiemy, że wszelkie ruchy w oświacie, są w naszym środowisku niezbyt dobrze odbierane.

Burmistrz odniósł się do argumentów radnego. –Spotkałem się z propagandą, że zmiana obwodów szkolnych jest pierwszym krokiem do likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 – odpowiedział – Dziwię się takim głosom, gdyż przy każdej okazji deklaruję, że edukacja jest dla mnie bardzo ważną sferą życia społecznego i jestem zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji szkół, nawet jeśli ekonomia podpowiada inaczej.

Celem proponowanych zmian w obwodach szkolnych jest poprawa warunków nauczania dzieci i jak najlepsze wykorzystanie bazy oświatowej gminy Koźmin Wielkopolski. Burmistrz przedstawił konkretne dane dotyczące placówek miejskich. SP Nr 1 posiada 18 sal lekcyjnych. Nowa siedziba SP Nr 3 ma do dyspozycji 24 klasopracownie. W obwodzie szkolnym Jedynki zamieszkuje obecnie – 448 uczniów, z czego 299 realizuje obowiązek szkolny w tej właśnie placówce. W sumie w Jedynce uczy się 376 uczniów. W obwodzie SP NR 3 zamieszkuje obecnie 263 uczniów, z czego 207 uczy się w tej placówce. W sumie do SP NR 3 uczęszcza obecnie 362 uczniów. Burmistrz przedstawił prognozę na najbliższych pięć lat. Na przejmowanym przez Trójkę obszarze obwodu zamieszkuje w sumie 59 dzieci, które w latach 2013-2018 rozpoczną naukę szkolną.
Ostatecznie radni przyjęli nową sieć szkół i granice obwodów, przy 1 głosie przeciwnym radnego Marka Wiecznego i dwóch wstrzymujących się radnych Anny Misiak i Ireny Konarczak-Bojanek.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 15.07.2019 r. do 05.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostaną wywieszone wykazy nieruchomości rolnych z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, przeznaczone do dzierżawy.

Rozstrzygnęliśmy konkurs o odpadach

Rozstrzygnęliśmy konkurs internetowym pt.” Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski z uwzględnieniem PSZOK”. Wyróżnione w konkursie osoby to:

 1. Paulina Sztuder z Koźmina Wielkopolskiego,
 2. Julia Jaroszewska z Koźmina Wielkopolskiego,
 3. Jan Jaroszewski z Koźmina Wielkopolskiego.

Zgodnie z regulaminem nagrody zostaną dostarczone laureatom.

Tekst: Agnieszka Radwańska, UMiG

Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium


18 czerwca Rada Miejska jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu.
Najważniejszym i zupełnie nowym punktem obrad sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym radni – po raz pierwszy – otrzymali raport o stanie gminy. Raport ten burmistrz miał obowiązek złożyć do Rady do końca maja. Obszerny dokument został również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Nowe przepisy przewidują debatę nad raportem radnych i mieszkańców, a następnie udzielenie wotum zaufania włodarzowi.


W debacie koźmińscy radni pytali burmistrza o wiele spraw. Robert Idkowiak zapytał, jakie jest zadłużenie podatników w naszej gminie. Burmistrz poinformował, że jest to około 800 tys. zł, jednak udało się zmniejszyć zadłużenie w stosunku do ubiegłego roku o 400 tys. zł. Radny Marcin Borowczyk był zainteresowany rozbudową budynku biurowego przy ul. Floriańskiej. Maciej Bratborski wyjaśnił, że w bieżącym roku gmina planuje zakończyć kwestie związane z dokumentacją i uzyskaniem pozwoleń na budowę, a inwestycja ruszyłaby w przyszłym roku. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z programu JESSICA.
Robert Idkowiak dopytywał o rewitalizację Starego Rynku. Burmistrz zapewnił, że to zdanie jest przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Obecnie powstają koncepcje zmiany funkcjonalności starej części naszego miasta. Jeśli jednak chodzi o rewitalizację, to zdaniem burmistrza, bez budowy obwodnicy i wycofania z ciągu rynku drogi krajowej nr 15 trudno będzie ją przeprowadzić.
Radny Karol Jankowiak zwrócił uwagę na konieczność „doinwestowania” basenu przy ul. Pleszewskiej.

Każdego roku przeznaczamy pieniądze na modernizację basenu i przygotowanie go do sezonu. Wiadomo jednak, że koźmiński basen wymaga generalnego remontu, którego koszt to ok. 4 mln zł. Wiemy również, że dziś nasz basen nie jest już tak atrakcyjny, jak 10-15 lat temu. Trzeba więc zmierzyć wartość tej inwestycji z efektem społecznym i ekonomicznym. – odpowiedział radnemu Maciej Bratborski .
Marek Wieczny zapytał, co spędza sen z oczu burmistrza Koźmina Wielkopolskiego? Jakie obszary należałoby zmienić i poprawić? Co jest przysłowiową kulą u nogi, która od wielu lat się wlecze a w żaden sposób nie mamy pomysłu na jej rozwiązanie?

Jest wiele problemów, które osobiście mnie niepokoją. Pierwszym z nich – na który nie mamy żadnego wpływu – jest budowa obwodnicy Koźmina. Zmieniłoby to diametralnie obraz Koźmina i dało dużo więcej możliwości inwestycyjnych. Wiadomo, że sprawa ciągnie się już od 2009 r. Drugim problemem jest demografia. Niestety, społeczeństwo starzeje się i obecnie w Koźminie mamy dużo mniej dzieci, niż w latach dziewięćdziesiątych. Wydatkiem, obciążającym w znacznym stopniu budżet gminy jest szeroko rozumiane utrzymanie systemu edukacji, czyli szkół i przedszkoli. Subwencja oświatowa, jaką otrzymuje gmina jest to nieco ponad 9 mln zł, a wydatki wynoszą 17 mln zł. To kolejny problem, z którym boryka się samorząd. Jest też kwestia inwestycji w infrastrukturę komunalną, czyli drogi, kanalizację, czy oświetlenie. Moją troskę o samorządność rodzi powolne centralizowanie decyzyjności i finansów państwa. – mówił „hasłowo” Maciej Bratborski.


Po wyczerpaniu się pytań w debacie radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu. Rada była również jednomyślna podczas udzielania absolutorium. Maciej Bratborski podziękował radnym za obdarzenie go zaufaniem. Podziękowania skierował także do najbliższych współpracowników i wszystkich pracowników Urzędu, za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zmian budżetu i WPF,
 • emisji obligacji,
 • wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Tekst: Monika Bartkowiak, Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Foto: AF