Burmistrz o PSZOK -u z przedszkolakami

W poniedziałek, 17 czerwca burmistrz Maciej Bratborski spotkał się z przedszkolakami z koźmińskiego przedszkola, by podsumować konkurs plastyczny “Zrób krok w stronę PSZOK”. Dzieci – pięcio – i sześciolatki – przyniosły kolorowanki, które wykonały w ramach konkursu.Włodarz nagrodził wszystkich małych artystów, wręczając im miniaturowe pojemniki na odpady z hasłem “Ekologiczny Koźmin Wielkopolski”.

Kilka tygodni temu w ramach promocji powstającego w Koźminie Wielkopolskim Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów , magistrat ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci. W najmłodszej kategorii zadaniem konkursowym było pokolorowanie kolorowanki, pokazującej drogę przedszkolaków do PSZOK- a.

-Wszystkie dzieci wspaniale wywiązały się z zadania konkursowego i pięknie pokolorowały obrazki – mówił Maciej Bratborski, wręczając nagrody.

Spotkanie, było okazją do rozmowy z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta o segregacji śmieci.

W przededniu wakacji burmistrz życzył dzieciom udanego wypoczynku i wielu wspaniałych przygód.


Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Informacja dotycząca wyboru ławników


Z końcem 2019 roku upływa czteroletnia kadencji ławników w sądach powszechnych. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim wybierze: 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie Sądu Okręgowego w Kaliszu czytaj

Sesja absolutoryjna

Zapraszamy na IX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 18 czerwca 2019r. o godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) debata:

· radnych

· mieszkańców gminy

b) głosowanie uchwały.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2018 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

g) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

h) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

i) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) emisji obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

d) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

e) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad IX sesji.

XXIV Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej

5 czerwca w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy odbył się XXIV Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej. 33 uczestników konkursu zmierzyło się z pytaniami dotyczącymi historii naszego gimnazjum.

Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, samorząd koźmiński, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy.

Konkurs był podzielony na część pisemną i ustną. Przystąpili do niego uczniowie ze szkół podstawowych : SP NR 3, SP Borzęcice, ZSP Borzęciczki, SP Mokronos, SP Stara Obra.

Nagrody laureatom ufundował i wręczył burmistrz Maciej Bratborski.

Foto: Michał Garsztka, Agnieszka Flejsierowicz

Szkoła ma nowy parking

1 czerwca przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach nastąpiło otwarcie placu rekreacyjnego i parkingu. Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Skarbnik Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Koźmina Wlkp., Przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej.

Inwestycja była realizowana w latach 2017-2018 i składała się z dwóch etapów:

I etap – plac rekreacyjny,

II etap – parking.

Budowę parkingu i placu przy szkole sfinansowano w całości z budżetu gminy. Koszt inwestycji to około 300 tys.zł.

Tekst i foto: SP Borzęcice

Raport o stanie Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2018

18 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2018.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


Zgodnie z art. 28aa ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Burmistrz
mgr. inż. Maciej Bratborski

RAPORT O STANIE GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI W 2018 R.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 05.06.2019 r. do 26.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ograniczonym dla właścicieli sąsiednich nieruchomości – Staniew działka nr 411/1.


30. rocznica wyborów 1989

Świętujemy 30. rocznicę wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Aby uczcić to wydarzenie w Koźminie Wielkopolskim zawisły flagi państwowe na Ratuszu i budynkach gminnych jednostek organizacyjnych.

Symbolem przemian ustrojowych w Polsce stał się plakat Tomasza Sarneckiego z postacią szeryfa z westernu „W samo południe”. Ten właśnie plakat w 1989 r. zachęcał Polaków do udziału w wyborach.

O historii plakatu czytaj

Wyniki wyborów do PE

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej zostały opublikowane wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W gminie Koźmin Wielkopolski najwięcej głosów uzyskali kandydaci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość – 2000 głosów, Koalicyjny KW K0alicja Europejska PO PSL SLD N Zieloni – 1316 głosów, KWW Kukiz ‘ 15 – 176 głosów, KW Wiosna – 163 głosy, KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – 153 głosy, KKW Lewica Razem – 79 głosów.

Protokoły obwodowych komisji wyborczych

Zmiany w zasadach przyznawania stypendiów

Wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym już nie wystarczy, by otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Na ostatniej sesji radni uchwalili nowy Regulamin przyznawania rocznych nagród dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Od 2016 roku funkcjonuje w naszej gminie program stypendialny dla uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce Opracowany i przyjęty przez radnych poprzedniej kadencji regulamin przyznawania tzw. „nagród burmistrza” wzbudzał wiele kontrowersji. Zarówno radni, jak i nauczyciele zgłaszali konieczność wprowadzenia poprawek do regulaminu.

W rocznych planach pracy na bieżący rok obie komisje Rady Miejskiej zapisały zmianę regulaminu przyznawania stypendiów szkolnych.

W ramach konsultacji programu stypendialnego, 7 marca koźmińscy radni spotkali się z dyrektorami szkół, by wysłuchać ich opinii i uwag do przyjętych w 2016 roku zapisów.

W oparciu o przedstawione uwagi, na wniosek Rady Miejskiej, magistrat przygotował nowy regulamin, który na sesji 15 maja radni jednogłośnie przegłosowali.


Wprowadził on dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze nie otrzyma stypendium szkolnego uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen i wzorową ocenę z zachowania. To nie wystarczy . Oprócz „dobrego świadectwa” konieczne są osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe w konkursach, olimpiadach na szczeblach wojewódzkich, ogólnopolskich lub wyższych.
Po drugie prawo do starania się o stypendium szkole uzyskali wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski, a nie – jak dotychczas – wyłącznie mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Wiele zapisów w nowym regulaminie pozostawiono bez zmian. Między innymi ten, że nagrody roczne będą przyznawane na wniosek dyrektora. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 1 000, 00 zł do 30 września danego roku.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG