Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Pytania w ankiecie obejmują 11 działów: użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów i inna; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów; aktywność ekonomiczna; chów i hodowla ryb. Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dotyczą zasadniczo stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. , jednak część z nich zawierać będzie odniesienie do 12 miesięcy poprzedzających tę datę.

Poprzedni spis rolny odbył się w roku 2010. Jego wyniki zestawione ze spisem z 2002 roku, czyli na dwa lata przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, uwidoczniły duże zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych oraz powierzchni i strukturze zasiewów w Wielkopolsce:

  • korzystną tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście średniej powierzchni użytków rolnych (UR) z 9,00 ha do 11,05 ha. Odnotowano również wzrost udziału – w ogólnej liczbie gospodarstw – tych podmiotów, które prowadzą działalność rolniczą;
  • zmiany w strukturze gospodarstw rolnych. Znacznie spadła (o ponad ¼) liczba gospodarstw najmniejszych o powierzchni 0–5 ha UR i 5–20 ha UR (o 10,5%). Na zbliżonym poziomie utrzymała się liczba gospodarstw z grupy obszarowej 20–50 ha UR. Natomiast znacznie wzrosła liczba gospodarstw największych o powierzchni UR 50 ha i więcej (o 35,7%). Zmiany te są jednak powolne, a udział gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej wynosił zaledwie 16,4%, podczas gdy gospodarstwa najmniejsze (o powierzchni 0–5 ha UR) stanowiły prawie 53% ogółu gospodarstw w województwie wielkopolskim;
  • zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych z działalnością rolniczą, głównie na skutek zaniechania prowadzenia tej działalności przez jednostki najmniejsze (spadek o ponad ½ liczby gospodarstw o powierzchni 0–1 ha UR i o 16,7% – o powierzchni 1–2 ha UR). Jednocześnie odnotowano korzystne zjawisko zwiększania się liczby gospodarstw największych prowadzących działalność rolniczą (wzrost o ponad ¼ liczby gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 30 ha i więcej, w tym o ponad 40% – gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej);
  • niewielkie zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych z 2001,6 tys. ha do 1999,2 tys. ha, tj. o 2,4 tys. ha (o 0,1%);
  • zmniejszenie powierzchni użytków rolnych z 1819,3 tys. ha do 1797,0 tys. ha, tj. o 22,3 tys. ha (o 1,2%). W ogólnej powierzchni użytków rolnych dominował udział powierzchni zasiewów (82,3%), który w porównaniu z 2002 r. wzrósł o 2,1 pkt. proc.;
  • zwiększenie ogólnej powierzchni zasiewów z 1458,2 tys. ha do 1479,3 tys. ha, tj. o 21,2 tys. ha (o 1,4%);
  • zmiany w strukturze zasiewów i upraw, w której zmniejszyła się powierzchnia uprawy zbóż ogółem z 1142,4 tys. ha do 1083,9 tys. ha (o 5,1%), ziemniaków z 71,5 tys. ha do zaledwie 40,0 tys. ha (o 44,1%) i buraków cukrowych z 54,0 tys. ha do 42,8 tys. ha (o 20,7%), wzrosła natomiast powierzchnia upraw rzepaku i rzepiku z 64,8 tys. ha do 138,2 tys. ha (o 113,2%) oraz upraw pastewnych z 85,5 tys. ha do 133,8 tys. (o 56,5%), a także grupy upraw zaliczanych do „pozostałych” z 36,7 tys. ha do 38,4 tys. ha (o 4,6%);
  • zwiększenie udziału powierzchni sadów w ogólnej powierzchni użytków rolnych z 0,9% do 1,3%;

Należy się spodziewać, że przemiany polskiego rolnictwa, obserwowane w ostatnich 3 dekadach, a zwłaszcza od wejścia Polski do Unii Europejskiej, wspierane przez programy Wspólnej Polityki Rolnej, uległy nasileniu w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Znajdujemy potwierdzenie tych tendencji w prowadzonych co roku reprezentacyjnych badaniach rolniczych, czyli prowadzonych na części gospodarstw. Jednak pełen ich obraz możemy uzyskać jedynie w Powszechnym Spisie Rolnym, jedynym badaniu pełnym, prowadzonym, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, co 10 lat
i dającym możliwość dokonywania porównań międzynarodowych.

Czy polskie rolnictwo podąża ścieżkami przemian podobnymi do tych, wybieranych przez rolnictwo niemieckie, francuskie czy włoskie, czy znalazło własną drogę rozwoju?

Czy potencjał ekonomiczny rodzimych gospodarstw rolnych pozwala im konkurować
na wspólnym europejskim rynku rolnym?

I czy prawdą jest, że polskie rolnictwo jest bardziej ekologiczne?

Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Znajdziemy je gdy użytkownicy gospodarstw rolnych, zgodnie z nałożonym na nich obowiązkiem wezmą udział w badaniu prowadzonym od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Spiszmy się jak na rolników przystało !

Od 2 lipca br. funkcjonuje fanpage Urzędu Statystycznego w Poznaniu @UrzadStatystycznywPoznaniu, na którym zamieszczane są informacje dot. Powszechnego Spisu Rolnego, aktualnie prowadzonych działań, konkursy dla użytkowników gospodarstw rolnych, mieszkańców gmin, itp.

Powszechny spis rolny 2020 – nabór na rachmistrzów

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, jako Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym (Dz.U. z 2019r., poz. 1728) informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędzie się w okresie od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r.

Zgodnie z wykazem przesłanym przez Centralne Biuro Spisowe na gminę Koźmin Wielkopolski przypada 3 rachmistrzów terenowych.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1/ pełnoletnich;
2/ zamieszkałych na terenie danej gminy;
3/ posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4/ posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5/ które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, kandydat na rachmistrza składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zawierając w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

Dodatkowe wymagania:
1/ posiadanie i obsługa komputera, urządzeń mobilnych;
2/ umiejętność korzystania z map cyfrowych i GPS;
3/ dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność w wykonywaniu powierzonych zadań;
4/ komunikatywność i umiejętności personalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
5/ prawo jazdy i samochód do dyspozycji.

Wymagane dokumenty:
1/ CV kandydata na rachmistrza;
2/ Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych o spełnianiu warunków wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym (załącznik nr 1);
3/ Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);
4/ Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych (załącznik nr 3).

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim (biuro nr 2) w terminie od 15.06.2020r. do 08.07.2020r. w godzinach od 8.00-16.00, gdzie po podaniu swoich danych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), spełnieniu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o PSR i złożeniu wymaganych dokumentów, zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER).

Informacje ważne dla kandydatów na rachmistrzów terenowych:
1/ kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie zakończone egzaminem, którego ukończenie pozytywnym wynikiem będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Forma realizacji szkoleń (szkolenie zdalne, stacjonarne lub połączenie obu form) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju.

2/ zgodnie z harmonogramem szkolenia kandydatów na rachmistrzów spisowych mają odbywać się w terminie od 03.08.2020r. do 11.09.2020r.

3/ kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.

4/ egzamin po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

5/ kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego (ZWKS).

Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

6/ Terminy i metody przeprowadzania PSR 2020 dla osób fizycznych:
a/ samospis internetowy (CAWI) – 01.09.2020-30.11.2020
b/ wywiad telefoniczny (CATI) – 16.09.2020-30.11.2020
c/ wywiad bezpośredni (CAPI) – 01.10.2020-30.11.2020

7/ Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn:
a/ 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b/ 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Rachmistrz terenowy, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu bezpośredniego (CAPI), a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą wywiadu telefonicznego (CATI), nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz.

W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich (CAPI), rachmistrze terenowi będą realizować wywiady telefoniczne (CATI).

Wszelkie informacje dotyczące PSR 2020 można uzyskać na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl

Plakat informujący o naborze na rachmistrza terenowych