marzec
2018
20
wtorek
Joachima
Kiry
Maurycego

                     

  Strona główna

Niska Emisja

OGŁOSZENIE


Na podstawie  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski.”

 

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższym dokumentem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp., ul. Stary Rynek 11, pok. nr 5 oraz na stronie internetowej http://www.kozminwlkp.pl/ w zakładce „Niska emisja”

 

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 03.04.2017r., elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, Koźmin Wlkp., lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

Data publikacji 10.03.2017r.

 


 

Mieszkańcy Gminy Koźmin Wielkopolski!

Gmina Koźmin przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego
- redukcja emisji gazów cieplarnianych
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
- zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwiają poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miast i gmin. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, przekazujemy Państwu ankietę z prośba o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Miasto i Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najszybciej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Miasta i Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej” www.kozminwlkp.pl

Ankiety prosimy wypełniać i przesyłać
 w terminie do 29.02.2016 roku

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – AM Trans Progres sp. z o.o. w Poznaniu, www.amtrans.pl, telefon 061 656 97 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

Maciej Bratborski

Burmistrz Miasta i Gminy

Koźmin Wielkopolski


Gmina Koźmin Wielkopolski przystąpiła do do opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wlkp.”

Gmina Koźmin Wielkopolski mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wlkp.”


Na realizację projektu Gmina Koźmin Wlkp. otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu konkursu, dotację w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wlkp." wykonane zostaną:
•    opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wlkp.,
•    stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane  informacje  pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
•    przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Koźmin Wlkp. na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem PGN,
•    przygotowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczącej PGN poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu zgodnie z „Wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu” http://www.wfosgw.poznan.pl
•    przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego.

Gmina będzie mogła również wykorzystać PGN do starania się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

Aby projekt spełniał oczekiwania powinien być wspólnym dziełem Wykonawców (AM Trans Progres sp. z o.o.) i wszystkich Interesariuszy. Interesariusze to podmioty publiczne (przede wszystkim Urząd Gminy) oraz prywatne (firmy małe i średnie, mieszkańcy), którzy mogą zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które może sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii i konsumentem w jednym). 
Prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach gminy, działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest AM Trans Progres sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań,  www.amtrans.pl

Załączniki do pobrania:

 
Ankieta dla Mieszkańców - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Ankieta dla Przedsiębiorcy/Jednostki Samorządu - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Data publikacji 11.02.2016r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn