maj
2018
23
środa
Leoncjusza
Michała
Renaty

                                

  Strona główna

Główny Lekarz Weterynarii informuje

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, uprzejmie informuję, co następuje. Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwiania w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1.


W w/w zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu, oraz ciśnienia. Materiał kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 133 C, czas 20 minut pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej 3 barów.). Uzyskana mączka mięsno- kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwianie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się tych patogenów do środowiska.

 

Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej w/w Agencji pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html dostępny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.

 

Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt polecam bezwzględne zastosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz.U. 2014, poz. 629). Zgodnie z § 3 pkt. 2 lit. B w/w rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3.000,- do 11.000,- złotych.

Główny Lekarz Weterynarii
lek. wet. Włodzimierz Skorupski

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn