maj
2018
23
środa
Leoncjusza
Michała
Renaty

                                

  Strona główna

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się  25 października 2016r., godz. 16.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

 Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031,

c)      zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Koźmin Wielkopolski,

d)     przystąpienia do partnerstwa lokalnego w celu realizacji projektu pt. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu,

e)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

f)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

g)      opłaty prolongacyjnej,

h)      określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

i)        zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,

j)        obciążenia nieruchomości,

k)      zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew”,

l)        przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego  obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Biały Dwór, Czarny Sad, Ludwinów, Pogorzałki Wielkie, Orlinka,

m)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Biały Dwór, Czarny Sad, Gałązki, Gościejew, Józefów, Ludwinów, Nowa Obra, Orla, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Wałków, Wrotków, Orlinka,

n)      nabycia nieruchomości,

o)      zbycia nieruchomości (2 projekty uchwał).

6.        Informacja:

a)      Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

b)      Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

7.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.        Wolne głosy i wnioski.

9.        Zakończenie obrad XXIV sesji.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn