czerwiec
2018
21
czwartek
Alicji
Alojzego
Rudolfa

                          

  Strona główna

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Zapraszamy na  XXVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 13 grudnia 2016r. o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul.Przyjemskich 9.

 

 

 


Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031,

c)      zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2016 roku,

d)      pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku,

e)      zasad obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski,

f)       „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”,

g)      zmiany uchwały Nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 8 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

h)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i)        uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Koźminie Wielkopolskim na lata 2017-2022,

j)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sapieżynie dla działki o nr ewid. 12/10,

k)      nadania nazwy drodze wewnętrznej,

l)        zbycia nieruchomości gruntowej.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8.        Zakończenie obrad XXVI sesji.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn