maj
2018
23
środa
Leoncjusza
Michała
Renaty

                                

  Strona główna

Po XXVI sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim


13 grudnia odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. W tym ważnym dniu,na początku sesji, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, radni minutą ciszy uczcili ofiary stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981r.Następnie wiceburmistrz Jarosław Ratajczak przedstawił informację o przetargu przeprowadzonym przez gminę w okresie międzysesyjnym. Był to przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z gminy Koźmin Wielkopolski w 2017 r., który wygrała firma Eko-Kar z Raszkowa.

 

 

W punkcie interpelacje radni Karol Jankowiak i Marcin Leśniak zawnioskowali o: wyznaczenie przejścia dla pieszych  na ul. Zamkowej w pobliżu skrzyżowania z ul. J. Marcińca i remont ulic Podgórnej i Grębowskiej.

Radni otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  pisemne odpowiedzi na interpelacje wniesione na poprzedniej sesji przez Karola Jankowiaka i Jacka Zawodnego. Treść odpowiedzi

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 •  zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016. i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031.
 • zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2016 roku.
  Burmistrz poinformował, że w 2015r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do samorządu koźmińskiego o dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Ten wydatek był przewidziany na 2015r., ale na prośbę Marszałka ma zostać przeniesiony na 2017r.
 • pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku.
  Maciej Bratborski wyjaśnił, że samorządy gminne są zobowiązane do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej. Kilka lat temu została podjęta decyzja, że ośrodek ten będzie prowadzony wspólnie przez gminy powiatu krotoszyńskiego. Tę instytucję organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota, która jest przeznaczana na ten cel wynika z liczby mieszkańców, zamieszkałych w gminie. W przypadku gminy Komin wynosi 24.752 zł. Drugie dofinasowanie dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie z ternu gminy Koźmin uczestniczy kilkoro dzieci.
 • zasad obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski.
  W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym samorządy są zobligowane do podjęcia takiej uchwały. Chodzi o przyłączenie wszystkich jednostek oświatowych do wspólnej obsługi finansowej.
 • „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.
 • zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski
  Burmistrz  poinformował, że zgodnie z sugestią radnych  przesunięto termin odbioru odpadów zielonych do listopada włącznie. Dotychczas ostatnim miesiącem odbioru tego typu   odpadów był październik.
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Koźminie Wielkopolskim na lata 2017-2022.

Ponadto radni podjęli uchwałę o zbyciu nieruchomości i przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dla działki w Sapieżynie. 

 

 

 

Data publikacji 21.12.2016r. 

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

                                     

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn