maj
2018
23
środa
Leoncjusza
Michała
Renaty

                                

  Strona główna

Zapraszamy na sesję budżetową

Zapraszamy na  XXVII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 29 grudnia 2016r., godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9. 

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016,

b)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031,

c)      budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017:

·         odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

·         przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO

·         odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

·         przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych

·         odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu

·         przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

·         dyskusja nad projektem budżetu

·         głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

·         głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

·         głosowanie uchwały

d)     opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski,

e)      przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2019”,

f)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew – etap I,

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.   Zakończenie obrad XXVII sesji.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn