lipiec
2018
19
czwartek
Alfreny
Rufina
Wincentego

                                 

  Strona główna

Absolutorium dla burmistrza jednogłośnie

Podczas sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, 20 czerwca, radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu. W sesji wzięło udział 15 radnych.

 

 

 

 

 

 

Choć procedura związana z udzieleniem absolutorium jest bardzo rozbudowana, to jednak ostatnia sesja Rady Miejskiej przebiegła bardzo sprawnie. W punkcie interpelacje Karol Jankowiak zawnioskował o wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych przy miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz dobudowanie odcinka chodnika przy ul. Floriańskiej, łączącego KUK ze stadionem miejskim.

Radni otrzymali odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji. Treść odpowiedzi [czytaj

 


Zanim radni oddali swoje głosy za absolutorium dla burmistrza, szczegółowo przeanalizowali wykonanie budżetu miasta i gminy za 2016 rok oraz zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o  tym sprawozdaniu. Przewodniczący Justyn Zaradniak poinformował zebranych, że z powodu choroby burmistrz nie uczestniczy w sesji. Wykonanie budżetu omówił zastępca burmistrza Jarosław Ratajczak.

 


Budżet miasta i gminy na 2016r. po stronie dochodów opiewał na początku roku na kwotę niespełna 38 mln zł, a zamknął się kwotą przeszło 52 mln zł. Znacząca różnica wynika głównie z Programu „500+”, który został w ubiegłym roku uruchomiony i funkcjonuje w ramach budżetu gminnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w 101%, a wydatki w 96%. W 2016 nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań. Spłacono pożyczki, kredyty i obligacje na kwotę 2.765.903,72 zł. Wydatki majątkowe wyniosły prawie 2,7 mln zł. Z ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowano m.in: drogi we wsiach Skałów i Wałków, dokończono II etap ul. Wyszyńskich oraz ul. 25 stycznia w Koźminie Wlkp., przebudowano ul. Wiśniową oraz utwardzono plac przy Szkole Podstawowej Nr 1. Bardzo istotnym wydatkiem było również dokapitalizowanie Koźmińskich Usług Komunalnych Spółki z o.o. na kwotę 1 mln zł. Rozpoczęto także przebudowę budynku byłego przedszkola na bibliotekę, ale na ten cel w dużej mierze pozyskano środki z Ministerstwa Kultury.

 


Przewodniczący Justyn Zaradniak otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Stwierdził, że po raz kolejny obraduje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i po raz kolejny może stwierdzić, że wykonanie jest pozytywne na miarę takich możliwości, jakie ma gmina Koźmin. Pozytywne jest to, że spadł wskaźnik zadłużenia. Radny A.Grzelak – przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych poinformował, że komisje jednogłośne przyjęły sprawozdanie z wykonania budżetu.

 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Zawodny przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2016 oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za który wszyscy zagłosowali na "tak".

 


Zastępca Burmistrza podziękował za udzielenie absolutorium radnym oraz wszystkim pracownikom Urzędu, którzy w wysokim stopniu angażują się w realizację swoich obowiązków.

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie:
a)    zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,
b)    zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031,
d)    przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym,
e)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków.
f)    zbycia nieruchomości.

Data publikacji

28.06.2017 r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn