marzec
2019
25
poniedziałek
Bolka
Cezaryny
Marioli

             

  Strona główna

Wyprawka szkolna 2009 - informacja o programie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz I gimnazjum na rok szkolny 2009/2010. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół do dnia 31 maja 2009 (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. 


Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.


Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:


I. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - jedynie zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp o korzystaniu ze świadczeń.


II. W przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej następujące dokumenty:


1)Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych,


2)Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,


3)Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,


4)Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia),


5)Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z MGOPS (kserokopia),


6)Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),


7)Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,


8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej


9) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.


10) Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.


III. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

Planowana wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i kształtuje się następująco:

 

DZIECI I UCZNIOWIE UPRAWNIENI, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010:

KWOTA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Rozpoczynają naukę w klasach I szkół podstawowych

do kwoty 150 zł

Rozpoczynają naukę  w klasach II szkół podstawowych

do kwoty 150 zł

Rozpoczynają naukę w klasach III szkół podstawowych

do kwoty 170 zł

Rozpoczynają naukę w klasach I gimnazjum

do kwoty 280 zł

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci lub do Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp, tel. (0-62) 7219-355.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn