marzec
2019
25
poniedziałek
Bolka
Cezaryny
Marioli

             

  Strona główna

Prośba do podatników z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski działając na podstawie art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) ma obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1139) określa dane, które wykazuje się w ewidencji. Prowadzona przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ewidencja nie zawiera części informacji o podatnikach (np. numer NIP, REGON, aktualna powierzchnia użytkowa posiadanych budynków, powierzchnia użytkowa budynków inwentarskich w gospodarstwach rolnych), dlatego zachodzi konieczność jej uzupełnienia.
Z uwagi na powyższe oraz na planowany w 2010r. Powszechny Spis Rolny oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prosi

podatników z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski do złożenia tut. organowi podatkowemu Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego I-NRL (druk w załączeniu) celem aktualizacji danych.

Ponadto druk Informacji I-NRL dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.kozminwlkp.pl w zakładce „Przewodnik po usługach”.

Ważne!


1/ jeżeli nieruchomość jest przedmiotem:
a)     
współwłasności małżeńskiej łącznej - w polach nr 1 (NIP), nr 7 (nazwisko), nr 8 (imię), nr 9 (data urodzenia), nr 10 (imiona rodziców), nr 11 (PESEL),  pola dotyczące adresu zamieszkania oraz pole 4 w części J (podpis) - należy podać dane obojga małżonków;
b)     
współwłasności ułamkowej  - druk wypełnia każdy ze współwłaścicieli.

2/ w przypadku podatników posiadających gospodarstwo rolne, konieczne jest podanie powierzchni użytkowej budynków inwentarskich (pole 1 w części E);


Wszelkie pytania można kierować pod nr tel. (062) 7219329 lub do tut. Urzędu – biuro nr 2.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn