maj
2017
24
środa
Joanny
Zdenka
Zuzanny

 

                                         

  Certyfikat ISO 9001:2009

Certyfikat ISO 9001:2009

Co właściwie oznacza ISO? Pojęcie to w potocznym rozumieniu oznacza normy, które opisują system jakości firmy. Sam skrót ISO pochodzi od międzynarodowej organizacji standaryzacyjnej (ang. International Organization of Standarization), która wydaje i określa wiele norm i standardów dotyczących różnorodnych produktów i systemów. Podstawą systemu jakości są procedury i instrukcje, czyli opisane czynności i procesy zachodzące w firmie czy organizacji. Nad procedurami i instrukcjami wznosi się Księga Jakości, która ma pełnić rolę mapy systemu jakości. Najczęściej odnosi się do poszczególnych wymagań normy i przedstawia w jaki sposób zostały one spełnione. Najwyższym rangą aktem jest Polityka Jakości, będąca swego rodzaju zobowiązaniem kierownictwa dotyczącym jakości. Jej istotą jest określenie celów dla firmy1).
Jakie były cele uzyskania certyfikatu ISO przez Urząd Miasta i Gminy? Pierwszy to niewątpliwie poprawa jakości obsługi klientów, a więc przede wszystkim mieszkańców miasta i gminy. Wspomniana wyżej dokumentacja określa m.in. sposób i terminy rozpatrywania konkretnych spraw, które w większości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski są krótsze od ustalonych w aktach prawnych. Dokumentacja ta precyzyjniej określa również zadania poszczególnych pracowników Urzędu i sposób oceny ich pracy.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością nie tylko usprawniło obsługę, ale również zapewniło mieszkańcom pełniejszą informację. Tutaj pierwszoplanowe znaczenie mają karty informacyjne, które określają sposób postępowania w konkretnej sprawie np. uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzewa, uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, ale również bardziej skomplikowanych jak ustalenie warunków zabudowy terenu czy zawarcie małżeństwa. Karta informacyjna wskazuje przepisy prawne, które znajdują zastosowanie w danej sprawie, określa dokumenty, jakie złożyć lub przedłożyć powinien wnioskodawca, wysokość ewentualnej opłaty skarbowej, stanowisko pracy odpowiedzialne za załatwienie sprawy, termin i tryb jej załatwienia i wreszcie informację o możliwości odwołania się od rozstrzygnięcia, które nie satysfakcjonuje klienta. Do kart informacyjnych dołączone są formularze wniosków, których złożenie jest konieczne w danej sprawie.
System kart informacyjnych jest rozwinięciem internetowego Przewodnika po usługach, który od kilku lat funkcjonuje na miejskiej stronie internetowej. Karty i formularze dostępne są w Punkcie Informacyjnym Urzędu. Również każdy pracownik udostępnia również karty informacyjne i niezbędne formularze dla spraw należących do jego zakresu obowiązków. Wzory kart wywieszone są ponadto w holu Urzędu.
Normy dotyczące zarządzania jakością przewidują, że organizacja ( w tym przypadku Urząd) powinna monitorować informacje dotyczące poziomu spełnienia wymagań klienta. W tym celu opracowana została ankieta, którą przez jeden miesiąc w roku wręcza się osobom korzystającym z usług Urzędu. W ankiecie ocenia się m.in. kompetencje i uprzejmości urzędnika, można również zamieścić ogólne uwagi co do pracy Urzędu.
Poza korzyściami skierowanymi na klientów Urzędu wdrożenie systemu zarządzania jakością może przynieść korzyści finansowe. Posiadanie certyfikatu ISO premiuje bowiem przy staraniach o środki z funduszy unijnych. Wnioski złożone przez jednostkę posiadającą certyfikat przy ocenie otrzymują dodatkowe punkty.
Inną, już niemierzalną finansowo, zaletą posiadania certyfikatu ISO jest prestiż. Dotychczas liczba gmin w Polsce, które z powodzeniem wprowadziły system zarządzania jakością jest jeszcze niewielka. Uzyskanie certyfikatu jest niewątpliwie elementem promującym miasto i gminę Koźmin Wlkp.
Spełnianie przez Urząd Miasta i Gminy wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym potwierdza Certyfikat Systemu Jakości .
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn